LAB-TEd

Det overordnede målet for LAB-TEd, Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education, er at studentenes FoU-oppgave og masteroppgave skal bidra til økt forskningskompetanse i grunnskolelærerutdanningen (GLU) og skolens praksis, og til nye modeller for oppgaveveiledning  og vurdering.  Dette skal skje i partnerskap mellom universiteter (lærerutdannere), skoler (lærere og skoleledere) og studenter i GLU.

Fra 2010 var et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forsking i sin egen praksis. Fra høsten 2017 ble det i tillegg obligatorisk med mastergrad og masteroppgave. Denne oppgaven skal være profesjons- og praksisrettet og ta utgangspunkt i problemstillinger knyttet til skolen. Målet er lærere som kan bidra til utvikling av skolens praksis gjennom sin FoU-kompetanse. I tråd med 2017-reformen av GLU vil vi utvikle kompetanse for profesjonsorientert, praksisbasert forskning i lærerutdanningen. Vi vil studere disse utviklingsprosessene gjennom bruk av en bestemt metodologi for å undersøke hva som fører til utvikling og hva som hindrer endring av praksis. LAB-TEd er et FoU-prosjekt basert på tradisjonen benevnt som formative intervensjoner utviklet av Yrjö Engeström, som også bidrar som rådgiver i prosjektet. Konteksten vil være lærerutdannere, lærere og lærerstudenters praksis i engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kroppsøving.

I tillegg er intensjonen å forstå utfordringene med og å skape praksisbaserte og profesjonsorienterte vurderingskriterier. Prosjektet vil også undersøke nye modeller for masterveiledning. Videre er det et mål å øke forståelsen for KHAT (kultur-historisk aktivitetsteori) og hvordan denne kan stimulere til endring og utvikling i lærerutdanning og i skole.

LAB-TEd ledes av Rachel Jakhelln (UiT Norges arktiske universitet) i samarbeid med Siw Skrøwset (UiT), May Britt Postholm (NTNU) og Viv Ellis (King’s College London).

 

Nyheter