Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st century

Object Matters er et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd for årene 2014-2018. Prosjektet har sitt hovedsete ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT - Norges Arktiske Universitet, campus Tromsø. 

Hva gjør vi:

Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century er et forsøk på å kritisk undersøke den materielle vendingen innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene med henblikk arkeologi og kulturminnestudier som tradisjonelt sett har vært tingbaserte disipliner. Object Matters ønsker bidra til et nytt fundament for å undersøke og forske på ting innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene.

Krigens kulturminner. Foto: Ingar Figenschau.

Samtidig som Object Matters anerkjenner og drar veksler på de viktige bidragene til tingteorien innenfor filosofi, vitenskaps- og teknologistudier (STS), sosiologi, geografi, antropologi og andre felt, skiller prosjektet seg ut ved å fremheve en ny tillit til tingene i seg selv. Prosjektet hviler på overbevisningen om at en vellykket tingvending ikke alene kan oppnås ved hjelp av nye diskursive rammer eller teoretiske vendinger, men at den må funderes i taktile erfaringer og direkte møter også med ødelagte og fortapte ting.

Moderne ruiner og fortapte ting i Teriberka på Kolahalvøya. Foto: Bjørnar Olsen.

Ved å bygge på arkeologiens langvarige og inngående beskjeftigelse med ting og ved å forankre forskningen i feltarbeid på moderne ruinlandskaper og forlatte steder, vil Object Matters hvile på tre overordnete forskningstema:

  • minners materialitet
  • affektive møter med tingene
  • tingenes verdi og tingetikk

Ved å fremheve en interesse for ruiner og tingene i seg selv, er siktemålet med prosjektet å skape nye plattformer for å drøfte arkeologi og kulturarv i det 21. århundret.

Strandsøppel på Sværholt. Foto: Þóra Pétursdóttir.

Mange av de siste tiårenes tingperspektiv innenfor arkeologi og studier av materiell kultur, kan forstås som kreative forsøk på å forhandle frem nye posisjoner innenfor et ontologisk rammeverk som er fremdeles er dominert av filosofisk idealisme, moderne tankegods og en særlig betoning av det sosiale/menneskelige a priori. Slike tendenser er også tydelige innenfor kulturminnestudier. Her er mening i særlig stor grad forstått som noe som er tilskrevet og lagt til tingene, slik at tingene i seg selv fremstår som tømt for betydning som utelukkende tilskrives såkalte kulturelle konstruksjoner.

Found Objects, Retiro Landscape Garden. Photo: Stein Farstadvoll.

Denne forståelsen av ting som noe som i utgangspunktet passivt og livløst som får mening fra  menneskelige og sosiale prosjekter, har i løpet av de siste tiårene blitt utfordret blant annet gjennom vitenskaps- og teknologistudier (STS), aktør-nettverk-teori (ANT) samt flere forskningsbidrag innenfor posthumanismen og nyempirismen som også har banet vei for den materielle vendingen. Det er denne materielle vendingen som er hovedanliggendet til forskningsprosjektet Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century.

Tingenes sosiale involvering - fra Norsk folkemuseum. Foto: Torgeir Rinke Bangstad.

En fullstendig oversikt over forskningsprosjektets medlemmer ved UiT finnes her: UiT - Object Matters.

For ytterligere informasjon og den fullstendige prosjektbeskrivelsen henvises det til prosjektets eksterne nettsider på  objectmatters.ruinmemories.org

Nyheter

Utstillingsåpning

Kulturminner forbinder vi gjerne med gravhauger, vikingskip og kirkeruiner.  Samtidig preges våre omgivelser stadig mer av ubehagelige minner som havsøppel, miljøgifter og samtidsruiner. Hvorfor regnes ikke de som vår kulturarv?

08.03.2018

Keynote i Gainesville, Florida

Bjørnar Olsen vil holde keynote-foredrag i forbindelse med TAG (Theoretical Archaeology Group) i Gainesville, Florida, den 11. mai 2018. Temaet for årets konferanse er Matter Matters.

11.12.2017

Ærespris til professor Bjørnar Olsen

Den 8. desember, 2017 fikk Bjørnar Olsen fikk HSL-fakultetets ærespris for forskning for å være en nyskapende drivkraft i arkeologimiljøet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

11.12.2017

Aktiviteter

Medlemmer i Object Matters:

Torgeir Rinke Bangstad (UiT - Norges arktiske universitet), postdoktor og ph.d. i kulturminnestudier. Arbeider innenfor kritisk kulturminneforskning og museologi. Hans pågående forskningsprosjekt handler om minner og materialitet i et gjenreisningshus fra Olderfjord i Finnmark som er flyttet til Norsk Folkemuseum for å bli en del av det fremtidige Finnmarkstunet i museets bygningsutstilling på Bygdøy.

Hein Bjerck (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU), professor i arkeologi som har sitt spesialfelt innenfor steinalder og samtidsarkeologi. Har vært kulturminnekonsulent hos Sysselmannen på Svalbard og var med på å forvalte moderne ruiner, fraflyttede bosetninger, gruveforetak og leirer fra vitenskapelige ekspedisjoner. Forskningsinteressene hans inkluderer materielle minner, små og personlige ting.

Mats Burström (Universitetet i Stockholm), professor i arkeologi. Holder for tiden på med materiale som har fungert som skipsballast og undersøkelser av arkeologiske kontekster hvor ballast har blitt dumpet, gjenfunnet, gjenbrukt og omfortolket. Han har også publisert mye innenfor samtidsarkeologi og forholdet mellom materiell kultur og minne.

Stein Farstadvoll (UiT - Norges arktiske universitet), ph.d.-stipendiat og arkeolog som forsker på ting som gjerne blir oversett eller betraktet som irrelevant innenfor den tradisjonelle verdivurdering av kulturminner og dagens kulturarvforståelse. En av casestudiene tar for seg en forlatt og oversett landskapspark i Molde ved navn Retiro som også huser en sommervilla fra 1800-tallet.

Ingar Figenschau (UiT - Norges arktiske universitet), ph.d.-stipendiat og arkeolog. Prosjektet omhandler krigsfangeleirer fra andre verdenskrig i Kitdalen i Troms fylke hvor målet er å forske på (i) fangeleirenes endringer i etterkrigstiden fra "søppel" til anerkjennelse som kulturminner (ii) hvordan den arkeologiske metoden kan bidra til å kaste lys over fortiede fortellinger fra livet i fangeleirene (iii) hvordan den negative og forstyrrende fremtoningen til disse krigsminnene påvirker oss og det omkringliggende landskapet.

Saphinaz-Amal Naguib (Universitetet i Oslo), egyptolog og professor i kulturhistorie. Hennes nåværende forskning handler om kulturarv som polysemiske og polifoniske fenomener og om kulturhistoriske museer i flerkulturelle samfunn. Hennes forskningsprosjekter involverer analyser av både materiell og immateriell kulturarv med et spesielt fokus på estetikk, kulturkontakt, kulturelle og religiøse minner og bærekraft.

Bjørnar Olsen (UiT - Norges arktiske universitet), professor i arkeologi og leder for forskningsprosjektet Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century. Forskningsinteressene omfatter samtidsarkeologi, minner, tingteori og samiske studier. Nyeste utgivelser inkluderer In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects (2010) og Ruin Memories: Materialities, Aestehtics and the Archaeology of the Recent Past (2014, redaktør med Þóra Pétursdóttir).

Þóra Pétursdóttir (UiT - The Arctic University of Norway), forsker ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Forskningsinteresser omfatter blant annet samtidsarkeologi, kritiske kulturminnestudier, arkeologisk teori og tingteori. Hun har også forfattet flere artikler og bokbidrag innenfor det samme feltet. For tiden handler forskningen om vraksoner og  strender i Nord-Atlanteren hvor strandsøppel studeres ut fra et historisk og et nåtidsperspektiv, og som arkeologiske kontekster. 

Kerstin Smeds (Umeå Universitet), museolog og professor i museumsstudier og kulturminnestudier. Hennes nåværende forskningsprosjekter handler om verdiendringer innenfor en kulturminnekontekst og og søppel/avhendet materiale. Holder også på med et prosjekt om mindre, private eller lokale museer og en undersøkelse av deres idégrunnlag, målsetninger og betydning sett fra aktørenes eget ståsted. Er styremedlem i ICOFOM, International Committee for Museology.

Marek Tamm (Universitetet i Tallinn), professor i kulturhistorie. Hans primære forskningsinteresser omfatter den europeiske middelalderens kulturhistorie, historieteori, historiografiens historie og minnesstudier. Er forfatter av fem bøker, akademiske artikler publisert på estisk, engelsk og fransk og har vært redaktør for seks ulike antologier.

Jorunn Veiteberg (uavhengig forsker og forfatter) Leder forsknings- og utviklingsutvalget i det norske Kulturrådet og har siden 2013 vært gjesteprofessor ved Högskolan för design och konsthantverk ved Göteborgs universitet. Forskningsinteressene hennes inkluderer moderne kunsthåndverk, kunstnerisk bruk av bortkomne ting og gjenstander som er funnet, tingteori, virkelighetslitteratur og monografi/biografi som sjangre.

Svetlana Vinogradova (Kola vitenskapssenter), forsker. I mer enn ti år har Vinogradova forsket på den samiske urbefolkningens utfordringer på Kolahalvøya. Hun har vært involvert i forskningsstøtte til industriforetak for å redegjøre for sosiale ringvirkninger i forbindelse med etableringer. Har også fungert som ekspert urbefolkningsspørsmål for både føderale og regionale myndigheter i Russland. Hennes forskningsinteresser omfatter bærekraftsspørsmål, sosiale følger av nordområdepolitikk og politikken i arktiske områder, samt lokal- og urbefolkningsspørsmål.