Denne forskningsgruppa har ikke lenger en aktiv nettside, og innholdet er arkivert
Nyheter
Aktiviteter

Medlemmer i Object Matters:

Torgeir Rinke Bangstad (UiT - Norges arktiske universitet), postdoktor og ph.d. i kulturminnestudier. Arbeider innenfor kritisk kulturminneforskning og museologi. Hans pågående forskningsprosjekt handler om minner og materialitet i et gjenreisningshus fra Olderfjord i Finnmark som er flyttet til Norsk Folkemuseum for å bli en del av det fremtidige Finnmarkstunet i museets bygningsutstilling på Bygdøy.

Hein Bjerck (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU), professor i arkeologi som har sitt spesialfelt innenfor steinalder og samtidsarkeologi. Har vært kulturminnekonsulent hos Sysselmannen på Svalbard og var med på å forvalte moderne ruiner, fraflyttede bosetninger, gruveforetak og leirer fra vitenskapelige ekspedisjoner. Forskningsinteressene hans inkluderer materielle minner, små og personlige ting.

Mats Burström (Universitetet i Stockholm), professor i arkeologi. Holder for tiden på med materiale som har fungert som skipsballast og undersøkelser av arkeologiske kontekster hvor ballast har blitt dumpet, gjenfunnet, gjenbrukt og omfortolket. Han har også publisert mye innenfor samtidsarkeologi og forholdet mellom materiell kultur og minne.

Stein Farstadvoll (UiT - Norges arktiske universitet), ph.d.-stipendiat og arkeolog som forsker på ting som gjerne blir oversett eller betraktet som irrelevant innenfor den tradisjonelle verdivurdering av kulturminner og dagens kulturarvforståelse. En av casestudiene tar for seg en forlatt og oversett landskapspark i Molde ved navn Retiro som også huser en sommervilla fra 1800-tallet.

Ingar Figenschau (UiT - Norges arktiske universitet), ph.d.-stipendiat og arkeolog. Prosjektet omhandler krigsfangeleirer fra andre verdenskrig i Kitdalen i Troms fylke hvor målet er å forske på (i) fangeleirenes endringer i etterkrigstiden fra "søppel" til anerkjennelse som kulturminner (ii) hvordan den arkeologiske metoden kan bidra til å kaste lys over fortiede fortellinger fra livet i fangeleirene (iii) hvordan den negative og forstyrrende fremtoningen til disse krigsminnene påvirker oss og det omkringliggende landskapet.

Saphinaz-Amal Naguib (Universitetet i Oslo), egyptolog og professor i kulturhistorie. Hennes nåværende forskning handler om kulturarv som polysemiske og polifoniske fenomener og om kulturhistoriske museer i flerkulturelle samfunn. Hennes forskningsprosjekter involverer analyser av både materiell og immateriell kulturarv med et spesielt fokus på estetikk, kulturkontakt, kulturelle og religiøse minner og bærekraft.

Bjørnar Olsen (UiT - Norges arktiske universitet), professor i arkeologi og leder for forskningsprosjektet Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century. Forskningsinteressene omfatter samtidsarkeologi, minner, tingteori og samiske studier. Nyeste utgivelser inkluderer In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects (2010) og Ruin Memories: Materialities, Aestehtics and the Archaeology of the Recent Past (2014, redaktør med Þóra Pétursdóttir).

Þóra Pétursdóttir (UiT - The Arctic University of Norway), forsker ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Forskningsinteresser omfatter blant annet samtidsarkeologi, kritiske kulturminnestudier, arkeologisk teori og tingteori. Hun har også forfattet flere artikler og bokbidrag innenfor det samme feltet. For tiden handler forskningen om vraksoner og  strender i Nord-Atlanteren hvor strandsøppel studeres ut fra et historisk og et nåtidsperspektiv, og som arkeologiske kontekster. 

Kerstin Smeds (Umeå Universitet), museolog og professor i museumsstudier og kulturminnestudier. Hennes nåværende forskningsprosjekter handler om verdiendringer innenfor en kulturminnekontekst og og søppel/avhendet materiale. Holder også på med et prosjekt om mindre, private eller lokale museer og en undersøkelse av deres idégrunnlag, målsetninger og betydning sett fra aktørenes eget ståsted. Er styremedlem i ICOFOM, International Committee for Museology.

Marek Tamm (Universitetet i Tallinn), professor i kulturhistorie. Hans primære forskningsinteresser omfatter den europeiske middelalderens kulturhistorie, historieteori, historiografiens historie og minnesstudier. Er forfatter av fem bøker, akademiske artikler publisert på estisk, engelsk og fransk og har vært redaktør for seks ulike antologier.

Jorunn Veiteberg (uavhengig forsker og forfatter) Leder forsknings- og utviklingsutvalget i det norske Kulturrådet og har siden 2013 vært gjesteprofessor ved Högskolan för design och konsthantverk ved Göteborgs universitet. Forskningsinteressene hennes inkluderer moderne kunsthåndverk, kunstnerisk bruk av bortkomne ting og gjenstander som er funnet, tingteori, virkelighetslitteratur og monografi/biografi som sjangre.

Svetlana Vinogradova (Kola vitenskapssenter), forsker. I mer enn ti år har Vinogradova forsket på den samiske urbefolkningens utfordringer på Kolahalvøya. Hun har vært involvert i forskningsstøtte til industriforetak for å redegjøre for sosiale ringvirkninger i forbindelse med etableringer. Har også fungert som ekspert urbefolkningsspørsmål for både føderale og regionale myndigheter i Russland. Hennes forskningsinteresser omfatter bærekraftsspørsmål, sosiale følger av nordområdepolitikk og politikken i arktiske områder, samt lokal- og urbefolkningsspørsmål.