Religion, minne, skrift

Fortiden og religiøs selvforståelse

Forskningsgruppen vil undersøke forholdet mellom religion og minne med særlig fokus på tekst som medium.

Med utgangspunkt i empiri fra den jødisk-kristne tradisjonen vil prosjektet belyse hvordan religiøst minne er forbundet med formidling av religiøse hendelser i fortiden, skriftlige nedtegnelser, samt tradering og viderefortolkning av utvalgte tekster. Siden minnet alltid er selektivt, spiller glemselen en vesentlig rolle: glemselen etterlater huller, forskyvninger og motsetninger i minnet. Slik forstått innebærer religiøst minne trusselen om tap av fortid og identitet, men åpner også for forandring og fornyelse. Det religiøse minnet virker inn på det komplekse samspillet mellom fortid, nåtid og framtid.

Forskningsgruppen vil utforske forholdet mellom religion, minne og skrift ut fra tre relaterte innfallsvinkler:

  • I delprosjektet “minne som tekst” vil bibelske tekster bli undersøkt med tanke på hvordan disse anvender minne og etablerer identitet. Denne delen av prosjektet handler om minnepolitikk i persisk og hellenistisk tid, nærmere identifisert som prosesser knyttet til eksil og diaspora i Det gamle Israel.
  • I “minne om skrift” vil minne og skrift bli analysert med henblikk på hvordan moderne kristne grupperinger etablerer identitet. Diskursteoretiske analyser av læstadianismen vil stå sentralt.
  • I “minne og tekst” vil grunnbegreper som minne, åpenbaring, tekst og tradisjon blir analysert ved hjelp av fenomenologiske, hermeneutiske og teologiske tilnærmingsmåter.

De ulike metodiske innfallsvinklene som vil blir anvendt, vil bidra til å videreutvikle det ekspanderende forskningsfeltet “kulturelt minne” og dets relevans for religion.