Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)

Forskergruppa med fokus på etablering og gjennomføring av fem-årig lærerutdanning, samt samarbeidet med praksiskoler og særlig universitetsskoler

Bakgrunn for etablering av LIFT

Ved Universitetet i Tromsø ble det høsten 2010 satt i gang et forsøk med 5-årige grunnskolelærerutdanninger med master som fikk navnet Pilot i Nord. Pilotprosjektet representerte en videreutvikling av allmennlærerutdanningen og har vektlagt forskningsbaserte grunnskolelærerutdanninger i samarbeid med praksisfeltet. Utdanningen har knyttet til seg universitetsskoler gjennom universitetsskoleprosjektet, som skulle bidra til å løfte praksisdelen ved lærerutdanningen.  Studentenes utvikling av lærerprofesjonalitet var en sentral målsetting i utdanningene.

Våren 2015 ble de første studentene som hadde gjennomført denne utdanninga ved UiT ferdige, og nasjonalt etableres 5-årig lærerutdanning fra 2017.

LIFT-gruppas forskningsambisjon

Forskning som gjøres i LIFT-gruppa skal bidra til kvalitetsutvikling generelt i de mange lærerutdanningene ved ILP. Sentralt står forskning på utvikling av profesjonell lærerkompetanse gjennom samarbeidet mellom utdanningsarenaen og praksisarenaen som to likeverdige læringsarenaer.

LIFT (426x640).jpg

Universitetsskoleprosjektet: 

Forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt i samarbeid med praksisarenaen i akkrediterte universitetsskoler.For å oppnå status som universitetsskole kreves det at skolene kvalifiserer seg i henhold til fastsatte kriterier som omfatter lærernes kompetanse innen veiledning og sentrale skolefag, tilrettelegging for FoU i samarbeid med lærerutdanningen og utvikling av praksis. Les mer på 

Mange ulike prosjekt i LIFT:

Aktivitene i LIFT er ikke samlet rundt et stort prosjekt, men medlemmene deltar i ulike prosjekt. Dette kan være prosjekt knyttet til veiledning, fagdidaktikk, språk, praktisk-estetiske fag, IKT, med mer. En del medlemmer tilhører også andre forskergrupper som overordnet ligger tematisk  innenfor paraplyen "lærerutdanning". 

Lærerutdanning i forandringstid (LIFT) er ei forskergruppe ved HSL-fakultetet.

 

Se gruppas profil i Cristin her: