Innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse

Forskningsgruppen «innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse» er en tematisk og tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet.  Forskningsgruppens medlemmer har bakgrunn i fysioterapi, vernepleie, ergoterapi, sykepleie og sosiologi. Flere har doktorgrad i medisinske fag og sosiologi.

Helsefaglig profesjonsutøvelse er tjenesteyting som blir begrunnet, vurdert og endret i lys av medisinsk og helsefaglig forskning, gjeldene helsepolitikk og samfunnsutviklingen for øvrig. Innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse handler om videreutvikling av profesjonsutøvelsene, utvikling av nye og bedre behandlinger og tjenester, samt fremme av gode organisatoriske løsninger i helsetjenesten. Innovasjonsvirksomheten er forskningsbasert.

Forskningsgruppens overordnede mål er å frembringe empirisk og teoretisk kunnskap om profesjonsutøvelsens innhold, effekter og organisering. Vi søker å inkludere fagpersoner og brukere av helsetjenester i alle deler av forskningsprosessen. Forskning og innovasjon er integrerte aspekter ved kunnskapsutvikling i helsefagene og målet er å bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene med direkte nytte for pasienter/brukere av helsetjenester og deres pårørende. 

Illustrasjon Foto: Colourbox

Forskningsgruppens utvalgte satsingsområder for forskning og innovasjon er klinisk og pasientrettet behandlingsforskning samt forskning på organisering og kvalitet i helsetjenestetilbud. Flere i forskningsgruppen har samlende tematikker (barnehelse, nevrologisk fysioterapi, helsetjenesteorganisering).

Forskningsgruppeleder:
Ragnhild B Håkstad