Innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse

Forskningsgruppen «innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse» er en tematisk og tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningsgruppens medlemmer har bakgrunn i fysioterapi, sykepleie, vernepleie og sosiologi.

Helsefaglig profesjonsutøvelse er tjenesteyting som blir begrunnet, vurdert og endret i lys av medisinsk og helsefaglig forskning, gjeldende helsepolitikk og samfunnsutviklingen for øvrig. Innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse handler om forskningsbasert videreutvikling av profesjonsutøvelsene, utvikling av nye og bedre behandlinger og tjenester, samt fremming av gode organisatoriske løsninger i helsetjenesten. 

             Foto: Colourbox

Forskningsgruppens overordnede mål er å frembringe empirisk og teoretisk kunnskap om profesjonsutøvelsens innhold, effekter og organisering. Vi søker å inkludere fagpersoner og brukere av helsetjenester i alle deler av forskningsprosessen. Forskning og innovasjon er integrerte aspekter ved kunnskapsutvikling i helsefagene og målet er å bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene med direkte nytte for pasienter/brukere av helsetjenester og deres pårørende. 

Forskningsgruppens utvalgte satsingsområder er klinisk og pasientrettet behandlingsforskning, samt forskning på organisering og kvalitet i helsetjenestetilbud. 

Forskningsgruppeleder:
Ragnhild B Håkstad