Skoleutvikling og utdanningsledelse

Forskergruppen Skoleutvikling og utdanningsledelse viderefører arbeidet som er gjort innenfor aksjonsforskning innenfor de pedagogiske mijøene ved UiT. Aksjons- og praksisnær forskning er et vesentlig stikkord, knyttet både til skole-/utdanningsfeltet og til andre sektorer/institusjoner.

Vi ser aksjonsforskning som en strategi både for å endre undervisning, læring, ledelse og organisering, men også for å utvikle mer grunnleggende kunnskap om disse fenomenene. Begge deler vil være verdifulle bidrag til å styrke det forskningsmessige grunnlaget særlig for ILPs profesjonsutdanninger, men også de øvrige tilbudene. Dette ikke mint fordi aksjonsforskning skjer tett på, og gjerne i samspill med praksisfeltet.

I tillegg til å utvikle et relevant kunnskapsgrunnlag vil en slik tilnærming også styrke praksisfeltets FoU-kompetanse og mulighetene for å inkludere studenter i forskende partnerskap.  Dette er en viktig del av profilen både i de nye (Pilot i Nord) og de etablerte lærerutdanningene ved ILP. Gruppas forskningsinnretning gjør det også naturlig å legge den forskningsmessige oppfølgingen av de nye lærerutdanningene hit. Dette også fordi flere av gruppas medlemmer har deltatt i planarbeidet for PiN.

Selv om aksjonsforsking vil være sentral i gruppas tilnærming vil den imidlertid også inkludere andre former for praksisnær og profesjonsrelevant forskning.

Gruppa vil som nevnt være åpen for å inkludere og samarbeide med enkeltforskere, forskningsgrupper og forskerrekrutter fra eget institutt/fakultet som deler gruppas forskingsprofil. Som nevnt over er det allerede etablert kontakt med representanter fra det organisasjonsvitenskapelige miljøet ved fakultetet.

Forskerne som står bak søknaden deltar aktivt i sterke og omfattende internasjonale forsknings- publiserings- og utdanningsnettverk, inkludert forskerutdanning/skole(se under). En forskergruppeorganisering vil styrke vårt potensial for bidra til og høste av dette samarbeidet, ikke minst når det gjelder å vinne fram i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

Kontaktinformasjon: Leder Eli Moksnes Furu, epost eli.moksnes.furu@uit.no, telefon 776 46427

 

Skoleutvikling og utdanningsledelse er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.