Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om ph.d.-utdanning ved UiT

Lenker
Doktorgradsprogram
Forskerskoler
Fakultetskontaktar

Forskrift ph.d.-graden ved UiT
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
Pressemeldingar om ph.d.-disputasar

Generelt
Ph.d.-graden er ei organisert forskarutdanning på 180 studiepoeng (stp.) - ein opplæringdel på 30 stp. og eit forskningsarbeid/prosjekt (avhandling) på 150 stp. Seks av fakulteta tilbyr graden, jf. lenkjer ovanfor.

For å bli teken opp på eit doktorgradsprogram, må søkjar enten ha ein integrert mastergrad på 300 stp, ein mastergrad på 120 stp som byggjer på ein bachelorgrad på 180 stp, eller tilsvarande utdanning som fakulteta har godkjent som grunnlag for opptak til det aktuelle programmet. Det er også eit krav at ein har finansiering for studiet.

Nærare opplysningar om programma, inkludert oppptakskrav, får ein ved fakulteta.

Regelverk
Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet (UiT) , vart sist endra 19.6.2018. Fakulteta har i tillegg utfyllande reglar.

Søknad om opptak
Søknad om stipend ved universitetet er også søknad om opptak til eit ph.d.-program. Stipenda vert lyst ut på jobbnorge.no.

Søkjarar med ekstern finansiering  skal senda søknaden til det fakultetet som tilbyr programmet. Lenker til søknadsskjema og mal for doktorgradsavtale ligg nedanfor.

Opplæringsdelen - 8000-emne
Fakulteta sine emne i opplæringsdelen av ph.d.-studiet, 8000-emna, vert annonserte i emnekatalogen (vår 2019).

I ph.d.-forskrifta § 10, er det sett opp som minimumskrav for opptakat ein fyller dei formelle utdanningskrava for opptak til ph.d.-studiet.  Det går elles fram av emnebeskrivinga om det er særlege opptakskrav for eit emne.

Rangering/prioritering av søkarar skjer ved fakultetet. Dersom det er fleire påmelde enn plassar på eit emne, vert søkarane prioritert i rekkefølgja kategori 1 til 4 med mindre anna er opplyst i emnebeskrivinga. (forskrifta § 10):

  1. Personar som er tekne opp til ph.d.-studiet ved UiT.
  2. Deltakarar på førstelektorprogrammet som fyller utdanningskravet.
  3. Doktorgradsstudentar frå andre universitet
  4. Personar med minimum mastergrad (eller tilsvarande) som ikkje er doktorgradsstudentar.

Søknadsskjema:
Opptak ph.d.

Opptak ph.d. Helsefak

Doktorgradsavtale, mal: Skjemasamling

Rettleiing: Bedømming av doktorgraderAnsvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 19.11.2018 13:38