Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om ph.d.-utdanning ved UiT

Lenker
Doktorgradsprogram
Forskerskoler
Fakultetskontaktar

Forskrift ph.d.-graden ved UiT
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
Pressemeldingar om ph.d.-disputasar

Generelt
Ph.d.-graden er ei organisert forskarutdanning på 180 studiepoeng (stp.) - ein opplæringdel på 30 stp. og eit forskningsarbeid/prosjekt (avhandling) på 150 stp. Fem av fakulteta tilbyr graden, jf. lenkjer ovanfor.

For å bli teken opp på eit doktorgradsprogram, må søkjar enten ha ein integrert mastergrad på 300 stp, ein mastergrad på 120 stp som byggjer på ein bachelorgrad på 180 stp, eller tilsvarande utdanning som fakulteta har godkjent som grunnlag for opptak til det aktuelle programmet. Det er også eit krav at ein har finansiering for studiet.

Nærare opplysningar om programma, inkludert oppptakskrav, får ein ved fakulteta.

Regelverk
Ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø gjeld frå 01.01.2010. Fakulteta har i tillegg utfyllande reglar.

Søknad om opptak
Søknad om stipend ved universitetet er også søknad om opptak til eit ph.d.-program. Stipenda vert lyst ut på jobbnorge.no.

Søkjarar med ekstern finansiering  skal senda søknaden til det fakultetet som tilbyr programmet. Lenker til søknadsskjema og mal for doktorgradsavtale er nedanfor.

Opplæringsdelen - 8000-emne
Fakulteta sine emne i opplæringsdelen av ph.d.-studiet, 8000-emna, vert annonserte ved avdelingane. Sjå også emnekatalogen (2016).

I ph.d.-forskrifta § 10, er det sett opp som minimumskrav for opptak at ein fyller dei formelle utdanningskrava for opptak til ph.d.-studiet. Det går elles fram av beskrivinga av kvart enkelt emne om det er særlege opptakskrav for det emnet.

Rangering/prioritering av søkarar skjer ved fakultetet. Dersom det er fleire påmelde enn plassar på eit emne, vert søkarane prioritert i rekkefølgja kategori 1 til 4. (forskrifta § 10):

  1. Personar som er tekne opp på ph.d.-program ved UiT/ personar som er tilsette i stipendiatstilling ved UiT.
  2. Deltakarar på førstelektorprogrammet.
  3. Doktorgradsstudentar frå andre universitet
  4. Personar med minimum mastergrad (eller tilsvarande) som ikkje er tekne opp på eit ph.d.-program

Søknadsskjema:
Opptak ph.d.

Doktorgradsavtale, mal: Skjemasamling

Rettleiing: Bedømming av doktorgraderAnsvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 29.11.2016 11:32
Skip to main content