Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Likestilling ved UiT Norges arktiske universitet

UiT skal være en institusjon med en bevisst holdning til betydningen av kjønn og en institusjon, der kjønnsperspektivet både i teori og praksis er en fullt ut integrert del av all virksomhet. UiT skal fremme en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som inkluderer og ivaretar og verdsetter begge kjønn på lik linje. UiT skal utforme strategier for forskning, undervisning og studier som gir lik mulighet for begge kjønn til å bidra med sine kunnskaper og erfaringer og utvikle sitt potensial. Institusjonen skal etablere rekrutteringsinsentiver som fremmer en god kjønnsfordeling i alle stillingskategorier innenfor universitetet.

Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø 2010 – 2015 har som utgangspunkt at likestillingsarbeidet inngår som en naturlig del av lederansvaret ved institusjonen. I første del av planperioden, fram til 2013, har UiT arbeidet for å oppnå kvinneandel på 30 % i vitenskapelige toppstillinger jf Strategidokument for UiT 2009 - 2013.

Målet om 30 % kvinneandel i vitenskapelige toppstillinger ble oppnådd høsten 2013. Da var 30,5 % av professorene kvinner. Når dosentene inkluderes var kvinneandelen i toppstillingene på hele 31,5 %.

Universitetet i Tromsø var vinner av Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 2 mill. kroner for 2011. Universitetsledelsen besluttet at midlene skulle brukes til å styrke kjønnsperspektivet i forskning og utdanning ved å lyse ut professor II stillinger med dette som oppgave. Beslutningen var støttet av likestillingsutvalget ved UiT.  

Som resultat av dette er det nå opprettet åtte professor II ved UiT Norges arktiske universitet som har hovedfokus på kjønnsperspektiv i forskning.

 Ansvarlig for siden: Sølvi Brendeford Anderssen
Sist oppdatert: 26.10.2016 10:54
Skip to main content