Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tromsø Forskningsstiftelse - NT-fak

Prosjekter tilknyttet Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi

 • ADMIT: A Diabetes Mobile Information Toolkit – Søker: Gunnar Hartvigsen

Prosjektet “Mobiltelefonbasert helseinformasjon for personer med diabetes” skal ved hjelp av ulike sosiale media og spesialutviklet programvare for mobiltelefoner tilgjengeliggjøre relevant helseinformasjon for personer med diabetes. Informasjonen vil dels være basert på oppdatert helseinformasjon om brukeren innsamlet av brukeren selv, dels basert på tilsvarende informasjon fra andre med diabetes og dels basert på informasjon som brukerne selv utveksler via ulike sosiale media. Målet er å bidra til en sunnere livsstil og bedre regulert blodsukkernivå.

 • Algebraic, Geometric and Symbolic Methods in Non-Linear Differential Equations – Søker: Boris Kruglikov

Evolusjonsbegrepet trenger gjennom i naturvitenskapen. I matematisk språk er tilsvarende modeller beskrevet av evolusjonsligningene. Blant disse møter vi Schrödinger ligningen i kvantemekanikken, Landau-Ginzburg ligningen isuperlederfysikken, Belousov-Zhabotinsky-systemet av kjemiske reaksjoner, Lotka-Volterra konkurrerende-art-modell biologien, FitzHugh-Nagumno ligningen i fysiologien osv. Dynamikken inne disse ligningene er uendelig-dimensjonal og derfor ytterst utfordrende for nøyaktig matematisk beskrivelse. Særlig er det uoverensstemmelse imellom kontinuerlige og diskrete modeller, som gjenspeiler klassisk-kvantum-alternativet for vår fysiske realitet. Målet for prosjektet er å gripe disse ligningene gjennom den kjente endelig-dimensjonal dynamikk i lyset av nylige fremskritt i geometrien for ikke-lineære ligninger.

 • CO2 and the ocean circulation system: paleoproductivity, carbonate preservation and ocean ventilation in the Nordic seas – Søker: Tine L. Rasmussen

CO2 og havsirkulasjon: naturlige variasjoner i CO2 de siste 150,000 år (”Paleo-CIRCUS”) - Det er kjent at innhold av CO2 i havet og atmosfæren er tett forbundet og har vært det gjennom lang tid. Modellberegninger har vist at endringer i havsirkulasjon kontrollerer mengden av drivhusgasser i atmosfæren. Prosjektet skal undersøke hvordan og hvor mye variasjon i CO2 og havsirkulasjon i de Nordiske hav der har vært før miljøet ble påvirket av mennesker. For å få et bilde av fortidens CO2 og temperatur endringer brukes kalkskall mikrofossiler, som finnes bevart tilbake i tid i sedimentkjerner. Ett resultat av mer CO2 i atmosfæren er forsuring i havet og oppløsning av kalk, noe som påvirker kalkskallen til mikrofossilene. Ved å studere kalkskallfossilene og gjenskape faktorer som avspeiler fortidens klima- og miljøforandringer så som produktiviteten, kalkbevaringen og intensiteten av havsirkulasjonen og sammenholde de med overflate og bunn-temperatur, fordelingen av karbon-isotoper, organiske forbindelser og andre geokjemiske parametere fås et detaljert og mer nøyaktig bilde av fortidens CO2-innhold og klima.

Rasmussen Rasmussen

Rasmussen Rasmussen

 • Combating Antibiotic Resistance – Søker: Hanna-Kirsti S. Leiros

“Hvordan hemme enzymer som bidrar til å gjøre bakterier antibiotikaresistent?” - Antibiotikaresistens er et økende problem internasjonalt og nasjonalt. Vårt fokus er den dirkete årsaken til resistensen nemlig genene til enzymene som bryter ned laktam antibiotika kalt metallo-laktamaser (MBL) samt en Nim-reduktase. Vi vil i prosjektet fokusere på en av årsakene til resistens; de genene som koder for enzymer som ødelegger antibiotikaet. Hovedmålet med prosjektet er å finne molekyler som hemmer enzymene, og som kan brukes i behandling eller diagnostikk. Blir de hemmende molekylene og antibiotka gitt samtidig blir enzymfunksjonen blokkert mens antibiotikaet kan virke og få forlenget brukstid. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NorStruct (Kjemi), MabCent (BFE) på UiT og Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) på UNN.

 • Crustal dynamics and strength evolution of the continental crust – Søker: Holger Stunitz

 

 • Crystallomics pipeline at NorStruct – Søker: Arne O. Smalås

NorStruct“Produksjonslinje for proteinstudier” – Nasjonalt senter i strukturbiologi (NorStruct) har vært i virksomhet som et nasjonalt sørvis- og forskningssenter siden 2003, med Universitetet i Tromsø som vertsinstitusjon. Sentret utfører egen forskning og sørvis ovenfor forskningsgrupper og bedrifter i hele landet innenfor produksjon og 3D-strukturanalyser av proteiner, inkludert ”drug design” og biomodellering. Tildelingen fra TFS vil bli benyttet til å delfinansiere oppgradering av utstyr i produksjonslinjen fra ”gen” til ”3D-struktur”, og spesielt for å gjøre prosessene med å renfremstille proteiner mer effektive.

 

 

 • Design of enzymes with novel characteristic features – Søker: Bjørn O. Brandsdal

Prosjektet ”Spesialdesign av enzymer med nye egenskaper” skal utvikle et beregningsbaserte verktøy som skal brukes til design av enzymer med potensial for industriell anvendelse. Ved å sammenligne enzymer fra organismer som lever på ulike temperaturer vil vi øke vår forståelse av de unike egenskapene arktiske eller kulde-aktive enzym har og bruke denne kunnskapen til å lage verktøy som gjør oss i stand til å designe enzymer til spesifikke anvendelser i industrien.

Enzyme Design

 

 • Forberedelse til EISCAT 3D i Norge Søker: Asgeir Brekke

UiTø er norsk partner i EISCAT organisasjonens søknad til EU om støtte til å bygge et tredje generasjons radaranlegg for studier av den øvre polare atmosfæren og nordlyset. UiTø’s bidrag til prosjektet vil være å finne fram til optimale radar antenner og pulskoder for volumavbilding og visualisering. En annen oppgave vil være å vurdere ulike plasseringer av nye radarenheter som sendere og antenner i Nord-Norge, og hvordan disse best vil bidra til det totale vitenskapelige utbyttet i nasjonal sammenheng dvs. hvordan de kan styrke utnyttelsen av den eksisterende infrastrukturen for romforskning som befinner seg i Nord-Norge og på Svalbard.Romforskning

 • Geosystem 3D Seismic Imaging (G3) – Søker: Jurgen Mienert

 

 • HealthTrust: trust-based information retrieval of health social media – Søker: Randi Karlsen

Internett er en viktig kilde for helseinformasjon, og mange helseinstitusjoner og enkeltpersoner publiserer nyttig helseinformasjon på sosiale nettsteder. I mengden av tilgjengelig informasjon, er det en stor utfordring å finne relevant og pålitelig informasjon. Det er også et stort problem at villedende helseinformasjon (for eksempel promotering av anoreksi og urte-“kurer” for alvorlige sykdommer) kan være populær og bli rangert høyt ved tradisjonell informasjonssøk. Prosjektet skal bidra med nye metoder for å hjelpe brukere å finne både pålitelig og relevant helseinformasjon på sosial nettsteder.

 • How do the winter ulcer pathogens control its environment? – Søker: Nils P. Willassen

 

 • Infrawall: National infrastructure for collaborative and interactive use of wall-sized high resolution displays – Søker: Otto Anshus

Visningsveggprosjektet bygger på og moderniserer en nasjonalt unik visningsvegg bestående av flere titalls datamaskiner og prosjektører. Visningsveggen har en oppløsning som er over ti ganger høyere enn HD-TV, og den er på størrelse med et kinolerret. Visningsveggen kan vise store mengder informasjon, og flere kan bruke den samtidig. Visningsveggen brukes til forskning i informatikk, visualisering av data fra fagfelt hvor store datamengder produseres og til forskning på lokale og avstandsbaserte samarbeidsteknologier. Visningsveggen vil inngå i prosjekter som utvikler morgendagens menneske-maskin grensesnitt, som visualiserer og bidrar til værmeldinger, og som understøtter lokal og distribuert samhandling bl.a. innenfor distribuert opera, helseinformatikk, og genomforskning.

 • Large-scale Multiconfigurational Ab Initio Studies in Bioinorganic Chemistry and Photobiology – Søker: Abhik Ghosh

Mange av livets viktigste fargestoffer, f. eks. hemoglobin og klorofyll, er basert på en klasse molekyler som kalles porfyriner. Helt syntetiske versjoner av disse molekyler kan muligens også brukes til en rekke teknologiske anvendelser. I kjemilabben ledet av Professor Abhik Ghosh, brukes porfyriner og relaterte molekyler til å lage nye typer solceller og flytende krystaller.

 • Porphyrin Analogue Chemistry: Fundamentals, Nanomaterials and Biomedical Applications – Søker: Abhik Ghosh

Kjemikere analyserer komposisjonen av den materielle verden, så vell som å teoretisere om dens natur. Deres viktigste rolle er likevel ikke å produsere produkter, hverken livreddende medisiner eller høyteknologisk materiale. Ghosh gruppen låner en side fra naturen selv, spesifikt fra klorofyll, for å fremstille kunstige fotosyntetiske materialer, som kan fungere som nye, lite kostbare solceller. Disse materialene har vist seg å være bemerkelsesverdig allsidig, og kan kunne brukes i programmer for medisinsk behandling og fotodynamisk kreftterapi.

 • Relativistic two- and four-component density functional theory with periodic boundary conditions – Søker: Kenneth Ruud

Hvorfor er gull et gult metall når sølv er et blankt metall? Og hvorfor er metallet kvikksølv flytende ved romtemperatur? Svaret finner man i Einstein's spesielle relativitetsteori. Relativistiske effekter påvirker kjemien til de tyngre grunnstoffene. Visste du for eksempel at relativistiske effekter er avgjørende for at bilen din starter om morgenen, og at uten relativistiske effekter ville bilbatterier kun hatt en spenning på 2.4 V i stedet for 12 V (http://www.economist.com/node/17899724). I dette prosjektet vil det utvikles beregningsmetoder for å studere faste stoffer hvor relativistiske effekter er viktige for å forstå deres kjemi.

 • Shearing and fluid rock interaction in a crustal cross section – Søker: Holger Stunitz

 

 • Social Networking for Collaborative Analysis of Very Large Genomic Datasets – Søker: Lars Ailo Aslaksen Bongo

Mange vitenskapelige disipliner opplever for tiden en eksplosjon av tilgjengelig data. For eksempel er det estimert at genetikkforskerne i Norge vil generere 2.400.000.000.000.000 byte med data de neste fire årene. Håndtering og analyse av slike enorme datamengder vil derfor bli essensielt for å finne ny viten i alt tallmaterialet. Dette prosjektet vil bidra med forskning for å bygge nye datasystemer som støtter slik dataanalyse. Prosjektet er ett samarbeid mellom Institutt for Informatikk, Institutt for Kjemi, og Princeton University.

 

 • Solar activity and climate – Søker: Kristoffer Rypdal

SolaVelinformerte politiske beslutninger i klimaspørsmål krever at vi er i stand til å skille mellom menneskeskapte og naturlige klimaendringer. I den siste kategorien er effekten av solas variabilitet på klimaet blant de mest omdebatterte. Vitenskapelige gjennombrudd innen dette feltet forutsetter utvikling av nye typer modellering av komplekse naturlige prosesser. Prosjektet omfatter dynamisk-statistisk modellering av klimaets respons på variasjoner i solaktiviteten, avansert dataanalyse, og testing av hypoteser. Arbeidet er organisert som et forskernettverk mellom 4 nasjonale og 13 utenlandske institusjoner og drar nytte av et eksisterende EU-nettverk.

Kristoffer Rypdal - Klimaforskning

 

 • Systems biology studies of ABL kinase inhibitors in cancer: Evolution of resistance and molecular structure guided design of new therapies – Søker: Richard Engh

 

 • The bipolar seesaw in Holocene – Søker: Dmitry Divin

 

 • There is plenty to investigate at the surface: modelling molecular structure and properties at surfaces and interfaces – Søker: Luca Frediani

 

Tilbake til Hovedsiden

 
Ansvarlig for siden: Beate Steinveg
Sist oppdatert: 22.04.2020 14:16