Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EURAXESS ved UiT - arbeidsvilkår, karriere og mobilitet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) har deltatt i det europeiske samarbeidet knyttet til å fremme forskermobilitet og gode arbeidsvilkår for forskere siden 2005, og sluttet seg i 2010 også til Charter and Code. For sitt arbeid med Charter and Code oppnådde UiT i august 2012 EU-kommisjonens godkjenning og tilgang til logoen HR Excellence in Research.

Tilslutningen markerer at UiT støtter opp om det europeiske initiativet og vil styrke internt arbeid knyttet til arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering av forskere.

Information in English 


Arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) sluttet seg i januar 2010 til the European Charter for Researchers og the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code). Charter and Code omfatter 40 prinsipper og krav som skal bedre arbeids- og ansettelsesvilkår for forskere og fremme forskermobilitet og forskningssamarbeid som et virkemiddel til å styrke forskningen i Europa, og vurderes på mange måter som best practice innenfor HR for forskere. Nærmere informasjon om implementering av Charter and Code ved UiT finner du her.

Lenker:
- EURAXESS Rights
- Om Charter and Code
- Dokumentene Charter and Code (norsk versjon)

 

Handlingsplan for Charter and Code

UiTs første toårige Handlingsplan for implementering av Charter and Code (2012-2013) ble fastsatt av rektor og universitetsdirektør 15. juni 2012. Handlingsplanen har vært oppdatert våren 2014 for andre toårsperiode (2014-2015), og omfatter mål og tiltak på følgende fire områder:

1. Ledelse
2. Faglig og kollegial oppfølging
3. Samspill i organisasjonen
4. Rekruttering

Lenker:
- Implementering av Charter and Code
- Handlingsplan for implementering av Charter and Code ved UiT 2014-2015  (engelsk versjon)
- Handlingsplan for implementering av Charter and Code ved UiT 2014-2015 (norsk versjon)

Forskermobilitet

UiT har vært en del av EURAXESS-nettverket (EURAXESS Services) siden 2005. Nettverket omfatter i dag over 200 servicesentre i rundt 40 land. Formålet med servicesentrene er å bistå og gi informasjon til forskere og deres familier i forbindelse med arbeidsopphold i et annet land.

I Norge koordineres arbeidet av Norges forskningsråd (NFR), som bl.a. har ansvar for informasjon på nasjonalt nivå, jf. EURAXESS Norway.

Ved UiT er det etablert en svartjeneste for forskermobilitet som betjenes av POA og AFU. Henvendelser besvares i løpet av 2 døgn, jf. Forskermobilitet. Adresse til UiTs svartjeneste er: research.mobility@support.uit.no

Lenker:
- EURAXESS Services
- EURAXESS Norway
- Forskermobilitet (Avd. for forskning og utvikling)
- Guide til forskningsopphold i USA  
- helpdesk for forskermobilitet ved UiT

Forskerrekruttering 

UiT har lyst ut stillinger på EURAXESS Jobs/EU-portalen siden høsten 2006. I tillegg til stillingsannonser fra rundt 9 000 registrerte forskningsinstitusjoner og universiteter omfatter portalen CV-er for over 14 000 forskere.

Enhetene ved UiT har ansvar for å registrere egne vitenskapelige stillinger på portalen. Nærmere informasjon og fremgangsmåte for dette arbeidet er tilgjengelige her.

Lenker:
- EURAXESS Jobs
- Stillingsannonsering på EURAXESS Jobs (for ansatte)

Aktuelt:

- Intercultural Integration Survey (Indian and Chinese Researcher)

- EURAXESS Researcher Skills for Career Development (PIPERS Project) - spørreundersøkelse

- Guide til forskningsopphold i USA  

 
Ansvarlig for siden: Siri A. Sørland
Sist oppdatert: 15.01.2018 15:43