Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rettigheter til arbeidsresultater

Arbeidsresultater av opphavsrettslig karakter tilhører i utgangspunktet oppfinneren.

Arbeidsresultater av opphavsrettslig karakter tilhører i utgangspunktet oppfinneren - jf. Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk § 2. Når arbeidsavtalen ikke uttømmende regulerer dette forholdet, gjelder det ulovfestede prinsippet om at arbeidsgiver får den rett til åndsverket som er nødvendig og rimelig for at arbeidsavtalen skal nå sitt formål. Når det gjelder arbeidsresultater av ikke-opphavsrettslig karakter, råder prinsippet innen arbeidsretten om at resultatene tilfaller arbeidsgiveren.

1. Rettighetspolitikk ved UiT

Den 8. mai 2008 vedtok universitetsstyret ”Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter”. I dokumentet er det bestemt at ”resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetenes eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt med andres rettigheter”. Det er videre forutsatt at universitetet fastsetter ”nærmere regler for overgang av rettigheter til resultatene der det er påkrevd”.

Styret vedtok den 19. november 2009 Reglementet om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater

15. februar 2012 vedtok universitetsstyret endringer i Reglementet som nå heter Reglement om sikring og forvalting av arbeidsresultater ved Universitetet i Tromsø

2. Hvilke arbeidsresultater er omfattet av reglementet

2.1 Hovedregel

Etter dette reglementet har universitetet som arbeidsgiver rett til å overta eller få bruksrett til alle rettigheter til alle arbeidsresultater av enhver art som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved UiT dersom universitetets legitime behov tilsier dette, og de ansattes akademiske frihet ikke er til hinder. Slike arbeidsresultater og rettigheter kan for eksempel være:

 • patenterbare oppfinnelser,
 • ikke-patenterbar teknologi,
 • databaser,
 • dataprogrammer,
 • algoritmer,
 • ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale) herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer – heretter betegnet fysiske gjenstander,
 • arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke– og designregistrering,
 • karter og fotografier,
 • standardisert undervisningsmateriale

2.2 Unntak for arbeidsresultater av opphavsrettslig karakter og undervisningsmateriale med personlig preg

Arbeidsresultater av opphavsrettslig karakter tilhører opphavsmannen, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk § 1. Universitetet i Tromsø overtar ikke ansattes rettigheter til faglitterære publikasjoner og kunstneriske verk og undervisningsmateriale med personlig preg.

2.3 Arbeidsresultater og rettigheter i eksternt finansierte prosjekter

I forbindelse med deltakelse i eksternt finansiert virksomhet er ansatte forpliktet til å skrive under avtale eller erklæring om bl.a. overdragelse av sine potensielle rettigheter til fremtidige forskningsresultater til UiT.

3. Hvem er omfattet av reglementet

3.1 Alle ansatte

Reglementet gjelder for alle universitetets vitenskapelige og øvrige ansatte uansett tilknytningsforhold, dvs. for fast ansatte, midlertidig ansatte, vikarer, fulltids- eller deltidsansatte.

3.2 Studenter og oppdragstakere

Reglementet gjelder i utgangspunktet ikke for studenter og oppdragstakere siden de ikke har ansettelsesforhold med universitetet. Rettighetsovergang for studenter og oppdragstakere bør reguleres gjennom individuelle avtaler som bør forhandles frem i hvert enkelt tilfelle.

3.3 Arbeidstakers krav på særskilt godtgjøring ut over den avtalte lønn

Reglementet inneholder nå bestemmelser om fordeling av netto inntekter som måtte fremkomme ved at ideen utnyttes ervervsmessig og gjelder også for ikke-patenterbare arbeidsresultater. Netto inntekter fordeles normalt som følger:

 • 1/3 til den/de ansatte
 • 1/3 til institutt/fagmiljø (avgjøres i samråd med den/de ansatte)
 • 1/3 til universitetet/teknologioverføringsenhet (avtales i det enkelte prosjekt)

3.4 Ansettelsesavtaler

Bestemmelsen om overgang av rettigheter til arbeidsresultater blir nedfelt i ansettelsesavtaler med nye ansatte ved universitetet.

Resten av reglementet som inneholder bl.a. bestemmelser om meldeplikt, publiseringsrett og krav til rimelig godtgjøring skal gjelde generelt for alle ansatte fra reglementets vedtaksdato.

4. Publisering

Reglementet sikrer ansattes rett til publisering hvis tredjepart rett ikke er til hinder for dette. Dersom ansatte velger publisering fremfor rettighetssikring, dvs. patentering, må melding om dette gis samtidig med at arbeidsresultatet meldes til UiT.

Patentering er ikke til hinder for vitenskapelig publisering av forskningsresultatene, men patentsøknad skal være innsendt før oppfinnelsen publiseres eller offentliggjøres på annen måte. Vitenskapelige ansatte har likevel ensidig rett til å publisere sine forskningsresultater, selv om dette skulle spolere eller redusere de kommersielle mulighetene. Publiseringen kan imidlertid gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle UiTs forpliktelser etter avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid.

5. Rettighetspolitikk ved andre universiteter

 
Ansvarlig for siden: Svetlana Petricheva Johansen
Sist oppdatert: 11.02.2020 14:08