Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Interne støtteordninger for forskning

Nica_mrkd_2_100x500.jpg (Original størrelse)

Internasjonalt FoU-samarbeid - NFR

PES-midler - prosjektetableringsstøtte. UiT fordeler midler fra Forskningsrådet for søknadsarbeid til EUs 7. rammeprogram for forskning.
Om PES-støtte 2011

Utenlandsstipend ph.d. Støtteordning for utenlandsopphold (3-10 måneder) for ph.d.-studenter. Ordningen administreres av fakultetene.
Fakultetskontakter
Tildelinger
Overgangsstipend Støtte for kandidater som vil søke/vente på avklaring av postdoktorstipend. Dekker lønn for 3-5 månader. Fokus er på postdoktorkategorien, dyktige forskere som nettopp har disputert eller levert inn avhandlinga ved UiT.
Om overgangsstipend
Likestillingstiltak: ekstra forskningstermin Støtte for at flere kvinner skal kvalifisere seg for tilsetting som professor/dosent ved UiT, normalt ved at et ekstra semester konsentrert FoU-arbeid kan lede til professor/dosentkompetanse.
Utlysning 2009
Tildelinger 2009
Likestillingstiltak: ekstra driftsmidler Støtte for at kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser/førstelektorer innen eksperimentelle fag kan øke sin FoU-innsats.
Utlysning 2009
Tildelinger 2009
Små driftsmidler - Kunnskapsdep.

Støtte til gode enkeltforskere og forskergrupper som ikke har store driftsmidler. Prosjekter mellom 15 000-150 000 kroner støttes; opptil 40% kan dekkes.
Utlysning

Internasjonale symposium Denne ordningen er avsluttet.
Sparebanken Nord-Norges gavefond Ordningen administreres av Stab hos rektor og direktør ved Universitetet i Tromsø.
Prosjekter tildelt midler per april 2008.
Tromsø Forskningsstiftelse Tromsø Forskningsstiftelse er et selveiende retts-subjekt.
Tildelinger.
SESAM strategimidler Senter for samiske studier lyser ut strategimidler en gang i året.
Samiske støtteordninger
Forskerutdanningsnettverket i Nord-Norge Søk om prosjektutviklingsmidler inntil 40 000 kr. Se egen side.Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 31.08.2017 13:07
Relaterte sider:

[Loading...]