Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsfinansiering fra Norges forskningsråd

Forskningsrådet er den viktigste eksterne finansieringskilden for UiT.

Finansieringsordninger og frister

Norges forskningsråd (RCN) har en rekke ulike finansieringsordninger, og regelen er at utlysningene åpner 6 uker før fristen med 6 hovedsøknadsfrister. Enkelte programmer og virkemidler har imidlertid løpende søknadsfrister, og det er i enkelte tilfeller avvikende frister (f.eks. for skisser). Aktuelle utlysninger finnes i Forskningsrådets søkbare liste.

Forskningsrådsmidler og resultatbasert omfordeling (RBO)

Institusjonene får ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet ut fra den eksterne finansieringen de får inn. Tildeling av forskningsinsentiver i 2014-budsjettet er beregnet på grunnlag av institusjonenes rapporterte resultater i 2012. Satsene kan variere noe fra år til år, og i 2012 var satsen 145 per 1 000 kroner i forkningsrådsmidler. Merk at f.o.m. 2012 omfatter også indikatoren forskningsrådsmidler også midler fra regionale forskningsfond. For mer informasjon om RBO-satser henvises det til Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universiteter og høgskoler.

Fri prosjektstøtte

FRIPRO er en åpen konkurransearena som favner alle fag. Vitenskapelig kvalitet er fremste kriterium for tildeling. FRIPRO støtter den frie, grunnleggende forskningen, som sikrer nasjonal kunnskapsberedskap i møtet med fremtidens utfordringer for næringsliv og samfunn. Fri prosjektstøtte har søknadsfrist i mai.

 

For FRIPRO 2017 var det seks søknastyper:

FRIPRO Toppforsk ble utlyst 2015 og 2017. Søkerne oppfordres til å søke om midler til utenlandsopphold innenfor forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend. (Klikk her for å laste ned AFUs veiledning for søknader til FRIPRO (må være pålogget).)

 

Visjon: kvalitet, dristighet og fornyelse i forskning

Formelle krav og vurderingskriterier beskrives i utlysningen sammen med de krav og føringer som gjelder for den konkrete utlysningen. Generelt er følgende forhold viktige:

FRIPRO skal fremme

  • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • dristig og nyskapende forskning
  • karriere for unge forskertalenter

 

Forskningsrådet har egne satser for personalkostnader, indirekte kostnader og stipender som skal brukes. Satsene finner du her.

Søknadsprosessen

Alle forskningsprogram/virkemidler har egne vevsider med informasjon om søknadsprosessen, vurderingskritereier tilgjengelige midler med mer. Søknader sendes inn elektronisk ved bruk av eSøknad (NB! Tjenesten sperres ved fristens utløp!).

Søknader fra UiT skal godkjennes av institut/fakultet, og søkeren må konsultere fagledelsen/administrasjonen i god tid før søknadsfristen. For nærmere bestemte søknader skal universitetsdirektøren godkjenne at søknad kan sendes. Dette gjelder bl.a. søknader om Senter for fremragende forskning og Senter for forskningsdrevet innovasjon. Retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT gir nærmere informasjon om interne rutiner.

Fakultetenes forskningsadministrasjon og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid kan kontaktes for nærmere informasjon.

Konsortieavtaler

Konsortieavtaler skal følge felles rettighetspolitikk for Norges universiteter. For avtaler vedrørende Forskningsrådsprosjekter, skal Forskningsrådets mal for konsortieavtaler lastes ned og brukes.

Dersom avtaler utarbeides av samarbeidspartner eller det er ønskelig med andre løsninger enn det som følger av Forskningsrådets kontraktsmal, for eksempel avvik fra hovedregelen om at universitetet er eier av forskningsresultater, skal avtalene underlegges juridisk vurdering ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid forut for oppstart av kontraktsforhandlinger.

I de tilfeller der det foreligger usikkerhet om rettighetene til forskningsresultater skal avtalene alltid kvalitetssikres i forhold til universitetets IPR-policy.

Alle vedlegg skal foreligge i endelig form før avtalen underskrives. Ethvert prosjekt kan settes i gang kun etter at den skiftlige avtale er inngått.

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid bistår fakultetene med råd og veiledning i forbindelse med avtaleutforming og håndtering av interessekonflikter.

Kontakt Svetlana Petricheva Johansen for nærmere informasjon og juridisk bistand.
Ansvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 16.10.2019 11:07
Relaterte sider:

[Loading...]