Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitet

UiT lyser ut ledige plasser i førstelektorprogrammet fra høsten 2018. Søknad om opptak fremmes til eget institutt innen 15. januar 2018.

Pers_Esf_tak_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Førstelektorprogrammet er forankret i UiT sin strategi mot 2020 Drivkraft i nord som et kompetansetiltak rettet mot undervisningspersonell som kvalifiserer seg til å søke opprykk til førstelektor. 

Opprykk til førstelektor er aktuelt for tilsatte med omfattende forskning- og utviklingsarbeid rettet mot blant annet profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid.

Faglig tilsatte i 100 % stilling som er i sluttfasen i kvalifiseringen til å søke opprykk til førstelektor ved UiT er aktuelle søkere til programmet. Førstelektorutvalget foretar opptak av søkere jf. retningslinjer for førstelektorprogram ved UiT.

Søknad om opptak:

Søknad om opptak til førstelektorprogrammet fremmes til eget institutt på særskilt søknadsskjema innen 15. januar 2018 sammen med følgende obligatoriske vedlegg:

 • prosjektbeskrivelse for planlagte/ påbegynte FoU-prosjekter
 • liste over fullførte og dokumenterte FoU-arbeid/ pedagogisk utviklingsarbeid (publikasjonsliste)
 • kopi av mastergradsvitnemål (eller tilsvarende)

Vurdering av søknad:

Instituttleder gjør en faglig vurdering av søknaden med vekt på følgende:

 • kvaliteten på søkerens FoU-prosjekt jf. prosjektbeskrivelse
 • faglig potensial til å oppnå førstelektorkompetanse innen to år
 • aktuell fag-/ forskningsgruppe for søker å være medlem av
 • framtidig behov for førstestillinger på søkerens fagområde

Prioriterte søknader til førstelektorutvalget:

Dersom det er flere søkere må de rangeres av instituttleder. Kun søknader som støttes av instituttleder oversendes førstelektorutvalget. Følgebrev med faglig vurdering av søkerne og de prioriterte søknadene oversendes sekretariatet for førstelektorprogrammet, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid via ePhorte på saksnummer 2017/5858 innen 15. februar 2018.

Deltakere får tilbud om:

 • inntil to år med inntil 50 % tid til FoU
 • tilgang til mentorveiledning
 • kr 30.000 per år i driftstilskudd
 • seminarer relevant for førstelektorkvalifisering

Deltakerne og instituttets forpliktelser:

Deltaker forplikter seg til å gjennomføre planlagt kvalifisering i løpet av tiden i programmet, og søke opprykk til førstelektor i rimelig tid etter at de avslutter programmet. Instituttet forplikter å legge til rette for at tilsatte får inntil 50 % tid til FoU den tiden de er i programmet.

Seminar om opprykk til førstelektor 12.-14. juni 2018

Deltakere i førstelektorprogrammet 2017/2019

Tidligere deltakere som har fått opprykk til førstelektor

 Ansvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 14.12.2017 14:55

Sekretariat
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Gølin Irene Larsen
rådgiver
golin.i.larsen@uit.no

Sølvi Brendeford Anderssen
nestleder
solvi.anderssen@uit.no

Førstelektorutvalget

Medlemmer og mandat

Førstelektorprogram ved UiT
S 43-09 Opprettelse av førstelektorprogram

S 58-13 Revisjon av førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet

Retningslinjer for førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitetet (UiT)

Mentoravtale

Søknadsskjema


Forskrifter, retningslinjer og veiledninger
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT  

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent

UHRs veiledning til deg som vil søke om opprykk til førstelektor

Results nettisider om pedagogisk mappe

Pedagogiske mapper modul 1-3

Digital pedagogisk mappe

[Loading...]

Skip to main content