Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EUs Charter and Code

Universitetet i Tromsø sluttet seg i januar 2010 til Den europeiske erklæring om forskere og Atferdsregler for rekruttering av forskere (lenke til dokumentet). For sitt arbeid med Charter and Code fikk UiT sommeren 2012 tilgang til logoen HR Excellence in Research.

EU-erklæringen vedr. Charter and Code, vedtatt 11.03.2005, har som mål å legge til rette for best mulig utnyttelse av og samspill mellom ressurser for forskning - både menneskelige og materielle. I tråd med tilslutningen skal UiT gennomføre en egenevaluering (avviksanalyse) av erklæringens prinsipper i forhold til praksis ved UiT, og utarbeide en toårig handlingsplan for utvikling av menneselige resurser ved UiT.

Den europeiske erklæring om forskere er et sett med generelle prinsipper og krav som spesifiserer roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder. Målet med erklæringen er å sikre et forhold mellom forskere og arbeidsgivere eller finansieringskilder som ansporer til gode resultater når det gjelder å skape, overføre, dele og formidle kunnskap og teknologisk utvikling, samt til karriereutvikling for forskere. Erklæringen anerkjenner også verdien av alle former for mobilitet som et middel for å styrke forskernes faglige utvikling. (Fra norsk versjon v. Forskningsrådet)

12 prinsipper for forskere og der forskere har et hovedansvar for oppfølging av god praksis:

 1. Forskningsfrihet (NOU-2006-19)
 2. Etiske prinsipper (Forskningsetiske komiteer)
 3. Faglig ansvar (Immaterialrett, plagiering)
 4. Profesjonell holdning (Rutiner)
 5. Kontraktfestede og juridiske forpliktelser
 6. Ansvarlighet
 7. God forskningspraksis
 8. Formidling og utnyttelse av resultater
 9. Offentlig engasjement
 10. Forholdet til veiledere
 11. Veilednings- og ledelsesoppgaver
 12. Kontinuerlig faglig utvikling

Atferdsreglene for rekruttering av forskere er et sett med generelle prinsipper og krav som skal følges av arbeidsgivere og/eller finansieringskilder ved utnevnelse eller rekruttering av forskere. Disse prinsippene og kravene skal sikre etterlevelse av verdier som åpenhet i rekrutteringsprosessen og likebehandling av alle søkere, særlig med henblikk på å utvikle et attraktivt, åpent og bærekraftig europeisk arbeidsmarked for forskere, og er et supplement til prinsippene og kravene som er beskrevet i Den europeiske erklæring om forskere. (Fra norsk versjon v. Forskningsrådet)

Forskere defineres som ... alle personer som gjennom sitt arbeid er involvert i FoU, på ethvert stadium i karrieren og uavhengig av hvordan de er klassifisert.

19 prinsipper for arbeidsgivere og/eller finansieringskilder:

 1. Anerkjennelse av yrket
 2. Ikke-diskriminering
 3. Forskningsmiljø
 4. Arbeidsvilkår
 5. Stabile og langsiktige ansettelsesforhold
 6. Finansiering og lønn
 7. Kjønnsbalanse
 8. Karriereutvikling
 9. Verdien av mobilitet
 10. Adgang til forskeropplæring og kontinuerlig faglig utvikling
 11. Tilgang til karriererådgivning
 12. Immaterialrettigheter
 13. Medforfatterskap
 14. Veiledning
 15. Undervisning
 16. Vurderingssystemer
 17. Klager
 18. Deltakelse i beslutningsorganer
 19. Rekruttering

UiT oppfyller på mange vis prinsippene. Tradisjonelt er likevel fokuset for de fleste institusjonelle rutiner og retningslinjer minimumskrav. Erklæringen derimot, fokuserer på best practice.

Utfordringen for UiT er derfor å legge til rette for utvikling av en gjennomgående kultur for god forskningspraksis.

UiTs arbeid med egenevaluering og handlingsplan ble innledet våren 2010.

Info om Implementering av Charter og Code (EURAXESS Norway), implementering ved UiT og Handlingsplan for UiT 2014-2015

9 prinsipper for rekruttering gjelder for arbeidsgivere (Atferdsreglene):

 1. Rekruttering
 2. Utvelgelse
 3. Åpenhet
 4. Vurdering av egnethet
 5. Variasjoner i CVers kronologiske oppbygning
 6. Anerkjennelse av mobilitetserfaringer
 7. Godkjenning av kvalifikasjoner
 8. Ansiennitet
 9. PostdoktorstillingerAnsvarlig for siden: Siri A. Sørland
Sist oppdatert: 11.07.2014 12:40