vår 2013

HEL-3004 Somatiske lidelser og behandling - 10 stp


Sist endret: 11.03.2014

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet
Emnetype

Emnetype

Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av ulike aspekt ved somatiske sykdommer og lidelser i eldre år, og er relevant for å kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i klinisk praksis.
Opptakskrav

Opptakskrav

Som for opptak til mastergradsprogrammet i helsefag.

 

Emnet kan også tas av studenter som ikke er tatt opp til mastergradsprogrammet. Da gjelder samme opptakskrav som til master i helsefag, studieretning Helse- og omsorgstjenester til eldre. Emnet er publisert i søknadsweb under søknadskategorien Mastergradsprogram, Mastergradsprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet, søknadskode 3053. Søknadsfrist 1.desember

Innhold

Innhold

Emnet består av temaene: a) somatiske sykdommer i eldre år, b) hjerneslagrammede gamle, c) funksjonshemming, d) omsorg, kommunikasjon og samhandling.

 

Emnet omhandler de mest vanlige somatiske sykdommer hos eldre med fokus på forebygging av sykdom, diagnostisering, behandling, rehabilitering og omsorg. Kompleksitet i sykdomsbilde og sykdommers konsekvenser for dagliglivet relatert til høy alder belyses.

 

Forståelse for og kunnskap om den eldre som rammes av hjerneslag vektlegges spesielt, både i den akutte og rehabiliterende fasen.

 

Betydningen av samarbeid med andre helsearbeidere, pårørende og pasient når beslutninger tas og omsorg skal planlegges og utøves blir tematisert. Emnet vektlegger betydningen av relasjonskompetanse og kommunikasjon med og rundt pasienten, med fokus på at den gamles autonomi og integritet ivaretas.

 

Gamles allmenntilstand, sansesvikt, ernæring, søvn og hvile, tannhelse, smerter, medikamenthåndtering og betydningen av ulike former for aktivitet generelt og hos syke eldre spesielt tematiseres. Kunnskaper om lindrende behandling ved alvorlig sykdom og ivaretakelse av den gamle i livets sluttfase drøftes ut fra studentenes erfaringer og forskning.

Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse: - inngående kunnskap om kompleksiteten i eldres sykdomsutvikling - inngående kunnskap om akutte og kroniske somatiske sykdommer og behandling i alderdommen - analyse av problemstillinger på nye områder i det kliniske felt - inngående kunnskap om funksjonshemming og aldring Ferdigheter: - anvende relevante faglige metoder innen fagområdet - kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet med andre helsearbeidere Kompetanse: - bidra med nytenkning om faget i eget praksisfelt - anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke gamle mennesker
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.
Undervisning

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praktiske øvelser, selvstudium og dialogbasert evaluering.
Eksamen

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen med utgangspunkt i pensum. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen arrangeres påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Dato for eksamen

Dato for eksamen

En skriftlig prøve 30.05.2013

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Timeplan


Pensum

Pensum

Ca 600 sider. Se egne pensumlister i fronter ved oppstart.
Undervisning Vår 2013
Første oppmøte: Se timeplanen
Forelesning Anne Margrethe Støback
Toril Agnete Larsen
Første oppmøte: Se timeplanen

Seminar Stip. Mari Wolff Skaalvik
Anne Margrethe Støback
Toril Agnete Larsen
Første oppmøte: Se timeplanen

Grupparbeid Toril Agnete Larsen
Første oppmøte: Se timeplanenHvordan søke Usikker - hjelp meg