vår 2013

HEL-3003 Aldring og gamle menneskers livsvilkår - 10 stp


Sist endret: 12.03.2014

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet
Studiested

Studiested

Ukjent |
Emnetype

Emnetype

Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av ulike aspekt ved aldringen som fenomen, og emnet er relevant for arbeidet med mastergradsoppgaven.
Opptakskrav

Opptakskrav

Som for opptak til mastergradsprogrammet i helsefag.

 

Emnet kan også tas av studenter som ikke er tatt opp til mastergradsprogrammet. Da gjelder samme opptakskrav som til master i helsefag, studieretning Helse- og omsorgstjenester til eldre. Emnet er publisert i søknadsweb under søknadskategorien Mastergradsprogram, Mastergradsprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet, søknadskode 3052. Søknadsfrist 1.desember

Innhold

Innhold

Emnets består av temaene: a)ulike perspektiv på aldring, b) normal aldring, c) gammel i flerkulturelt perspektiv, d) kriser, mestring, sorg og tap, e) helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

I emnet utdypes ulike aspekter ved eldre menneskers livssituasjon ut fra individuelle, samfunnsmessige og kulturelle perspektiver og rammer. Forståelse av sykdom og lidelse i ulike kulturer, med fokus på å være gammel i Nord-Norge og den gamle samiske pasienten. Døden som en del av livet tematiseres. Kunnskap om at eldre menneskers livshistorie og livssituasjon påvirker opplevelse og erfaringer vektlegges og betydningen av å ha personen i fokus understrekes.

 

Kunnskap om hva normale aldringsprosesser innebærer og hvordan disse påvirker hverdagsliv drøftes. Kriser og mestring tematiseres, og temaene selvmord og rusproblematikk blant eldre belyses og drøftes.

Gamles møter og samhandling med helsepersonell løftes fram, og det helsefremmende arbeid blir spesielt vektlagt.

 

Befolkningsutvikling og familiestrukturens konsekvenser for planlegging, prioritering og organisering av helse- og omsorgstjenesten til eldre løftes fram og begreper som levekår og livskvalitet drøftes.

Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse:

- inngående kunnskap om aldringens ulike perspektiver og teorier

- inngående kunnskap om menneskets normale aldringsprosesser

- inngående kunnskap om livskriser og mestring i eldre år

- inngående kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid med og blant eldre.

Ferdigheter:

- analysere problemstillinger innenfor fagområdet

- analysere sammenhengen mellom det levde liv og kroppslige spor og uttrykk.

Kompetanse:

- analysere og selvstendig kunne anvende kunnskap om eldres menneskers helse, sykdom og behandling i et historisk-, kulturelt og livsløpsperspektiv

- anvende kunnskap i kommunikasjon og samhandling med eldre

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.
Undervisning

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praktiske øvelser, selvstudium og dialogbasert evaluering.
Eksamen

Eksamen

Emnet avsluttes med at studentene skriver en individuell hjemmeoppgave basert på en fortelling fra egen yrkespraksis som analyseres og drøftes. Omfang maksimum 4000 ord. Fortellingens fokus må være relatert til gamle menneskers liv og livsvilkår. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samme semester.Kontinuasjonseksamenavholdes slik at student kan følge normal studieprogresjon.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

 

Timeplan

Timeplan


Pensum

Pensum

Ca 600 sider hvorav 50 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av eksamen. Se egne pensumlister i fronter ved oppstart.
Undervisning Vår 2013
Første oppmøte: Se timeplanen
Forelesning Anne Margrethe Støback
Toril Agnete Larsen
Cathrine Arntzen
Nils Oddbjørn Henriksen
Professor Nina Alice Emaus
Anna Carina Elisabeth Ryssdal
Første oppmøte: Se timeplanen

Seminar Stip. Mari Wolff Skaalvik
Anne Margrethe Støback
Toril Agnete Larsen
Første oppmøte: Se timeplanen

Gruppearbeid Toril Agnete Larsen
Første oppmøte: Se timeplanenHvordan søke Usikker - hjelp meg