vår 2013

SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk - 10 stp


Sist endret: 18.03.2014

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Studiested

Studiested

Ukjent |
Emnetype

Emnetype

Emnet kan tas av studenter som vil studere enkeltemner, men kan også være del av en grad dersom studenten er tatt opp til et studieprogram. Emnet er obligatorisk for de som skal ta fordypning (30 stp.) i spansk.

Opptakskrav

Opptakskrav

Obligatoriske forkunnskapskrav: SPA-1011
Obligatorisk forkunnskapskrav

Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1011 Spansk grammatikk
Innhold

Innhold

Emnet legger vekt på spansk syntaks og alle syntaktiske enheter og funksjoner. Dertil gir det studentene kunnskap som er nødvendig for å forstå og utvikle en morfologisk eller en fonologisk analyse av de viktigste fenomenene i spansk. Emnet gir en fordypning i temaene som er nyttige for de som vil bli spansklærere, forskere i spansk språk eller som vil utdype og utvide kunnskapen sin om bruk av de spanske grammatiske konstruksjonene. Blant annet er disse temaene bruken av artikler, plassering av adjektiv, bruken av infinitte og finitte verbalformer, ordstilling og dens tilknytting med den informative strukturen av tekster. En stor del av emnet er praktiske øvelser.
Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse:
Studenten skal utdype og utbrede kunnskapen sin om

 • de viktigste grammatiske konstruksjonene i spansk, og deres forskjeller med det norske systemet
 • bruken av determinativer, med de forskjellige nyanser som de bidrar til i teksten
 • stillingen av de forskjellige slags adjektiver
 • de syntaktiske funksjoner og egenskapene deres
 • bruken av infinitivo, gerundio og participio som leddsetning
 • metaforisk bruk av tidsformene
 • de forskjellige perifrasene
 • ordstilling og dens tilknytting med den informative strukturen av tekster
 • fonologi og morfologi
 • utforming av ordene med de vanligste morfologiske prosessene

videre skal studenten

 • være i stand til å analysere alle slags grammatiske spanske konstruksjoner, med deres syntaktiske, morfologiske og fonologiske egenskaper
 • ha fått styrket og videreutviklet sine kunnskaper i moderne spansk grammatikk, og skal være i stand til å analysere ukjente tekster
 • være i stand til å forstå de grammatiske grunnene til bruken av konstruksjonene som er blitt praktisert i de praktiske emnene

Ferdigheter:
Studenten skal

 • nå et tilstrekkelig nivå i spansk grammatikk til å forstå de forskjellige nyansene i alle slags spanske tekster og vil være i stand til å forstå hvordan og hvorfor disse konstruksjonene blir brukt, og hva som er deres bidrag til betydningen i hvert tilfelle
 • være i stand til å forstå og analysere ukjente ord i spansk takket være sin kunnskap om morfologi. Dertil skal studenten ha en dypere forståelse av den spanske uttalen og forskjellene med den norske

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk. Eksamensspråk er spansk.
Undervisning

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med oppgaver som gjennomgås i timene. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsspråk er spansk. Se timeplan for mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.
Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav:
En skriftlig prøve i timen. Datoen kunngjøres i begynnelsen av semesteret på Fronter. Ingen hjelpemidler er tillatt på denne prøven. Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform:
4 timers skoleeksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. Eksamensspråk er spansk.
Dato for eksamen

Dato for eksamen

Skriftlig 06.05.2013

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Timeplan


Emnet overlapper disse emnene

Emnet overlapper disse emnene

SPA-2012 Samlingsbasert praktisk spansk III med grammatikk 7.5 stp
Pensum

Pensum

Primærlitteratur:

Gómez Torrego, Leonardo. Gramática didáctica del español. Madrid, SM. ISBN: 9788467515497. Kap. 1 og Kap. 4.

Gómez Torrego, Leonardo. Análisis sintáctico: teoría y práctica. Madrid, SM. ISBN: 9788467515480

I tillegg vil material som blir lagt ut på Class Fronter i løpet av kurset være pensum.

 

Sekundærlitteratur:

Fält, Gunnar, Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund, Studentlitteratur, ISBN 9144014236

 

Undervisning Vår 2013
Forelesning Første forelesning fredag 11. januar

prof. Antonio Fabregas
stip. Arlanda Ines Moreno Rangel


Hvordan søke Usikker - hjelp meg