vår 2013

SPL-6302 Kommunikativ planlegging og stedsutvikling - 10 stp


Sist endret: 02.10.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Emnetype

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper:Engelskkunnskaper.

Innhold

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i at planlegging i det moderne samfunn må være en kommunikativ prosess, og ikke kun en instrumentell problemløsningsmetode. Planlegging, enten det dreier seg om overordnet samfunnsplanlegging eller fysisk planlegging for et mindre område involverer mange aktører med ulike interesser. Utfordringer er derfor å komme frem til felles løsninger på tross av motstridende interesser. Den kommunikative planleggingsmodellen er utviklet for å handtere denne typen utfordringer. I dette emnet blir derfor denne modellen gjennomgått. Hovedvekten legges på den kommunikative modellens teoretiske og metodiske grunnlag. Vitenskapsteoretisk er modellen fundamentert i den språklige vendingen innenfor samfunnsvitenskapen, der de språklige handlinger tillegges vekt. Planlegging som en språklig interaksjonsprosess, der kvaliteten på denne interaksjonen får et sterkere fokus enn i andre planleggingsformer.
Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene har følgende læringsresultat:


Kunnskaper og forståelse:

  • ha økt kunnskap og forståelse for planlegging som en kompleks kommunikativ prosess gjennom tilegnelse av det teorigrunnlag kommunikativ planlegging hviler på.


Ferdigheter:

  • ha ferdigheter i å planlegge, designe og lede en samarbeidsprosess


Kompetanse:

  • være kompetent til å analysere kommunikative prosesser og utøve kommunikativ planlegging i praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø

Undervisning

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger på nett og fysisk samling (workshop).

Første workshop i uke 38:

Mandag 20. september kl 11.15-16.00

Tirsdag 21. september kl 09.15-16.00

Onsdag 22. september kl 09.15-16.00

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres av studenter og av faglærer ved semesterslutt.

Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på workshop, innlevering av 3 oppgaver på 5-10 sider.

Eksamen:

Mappevurdering: studentene velger ut to av arbeidskravoppgavene som leveres inn som eksamensmappe.

Karakterskala: A-E for bestått. F er ikke bestått

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Timeplan

Timeplan


Emnet overlapper disse emnene

Emnet overlapper disse emnene

SPL-2009 Kommunikativ planlegging 10 stp


Hvordan søke Usikker - hjelp meg