vår 2013

HEL-3012 Organisering, yrkesutøvelse og kvalitetsutvikling. - 20 stp


Sist endret: 02.10.2013

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet
Emnetype

Emnetype

Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av ulike aspekt ved organisering, kvalitetsutvikling og yrkesutøvelse i helse- og omsorgstjenesten til eldre mennesker. Emnet er relevant for å kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med eldre mennesker og deres pårørende og for arbeidet med mastergradsoppgaven.
Opptakskrav

Opptakskrav

Som for opptak til mastergradsprogrammet i helsefag og bestått HEL-3100, HEL-3003, HEL-3004, HEL-3009 og HEL-3120.
Innhold

Innhold

Emnet består av temaene: a) pårørendearbeid, b) rettssikkerhet, lover og trygdeordninger, c) kvalitetsutvikling, ledelse og dokumentasjon, d) organisering av tjenestetilbud, e) undervisning og veiledning, f) forskning og fagutvikling i praksis.

 

Emnet belyser sentrale sider ved eldrepolitikk og helsetjenester til eldre. Brukerorienterte tjenester til målgruppen og hvordan rettsikkerhet for den gamle personen ivaretas i helsetjenesten drøftes. Faglige og etiske forhold i praksis, i forskning og kunnskapsformidling er sentralt i emnet.

 

Omsorgs- og behandlingsmodeller vurderes, og ulike tilnærmingsmåter drøftes ut fra erfaringskunnskap og forskning. Organisering og samordning av hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte tjenester belyses. Begrep som tiltakskjede, omsorgstjenester og prioriteringer tematiseres.

 

Familieomsorg og samarbeid med pasientens pårørende og nettverk er sentrale tema. Frivillige organisasjoners plass i tjenesten diskuteres.

 

Metoder i kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling overfor pårørende og helsepersonell vektlegges. Helsearbeiderens ansvar for kunnskapsformidling tydeliggjøres ved at studentene planlegger og gjennomfører en undervisnings- og/eller veiledningssekvens.

 

Kvalitetsutvikling i tjenesten diskuteres. Dokumentasjon og utvikling av individuelle planer ut fra pasientens sykdom, tilstand og situasjon løftes frem og diskuteres kritisk. Faglig ledelse, verdigrunnlag, målsettings- og endringsarbeid knyttet til egen praksis vektlegges.

 

Det understrekes at faglig utvikling tar utgangspunkt i studentens erfaringer, og at fagutvikling og kunnskapsformidling bygger videre på erfaring og på forskning.

Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

- inngående kunnskaper om helse- og omsorgstjenester til eldre mennesker

- analyserer og forholder seg kritisk ved faglige problemstillinger til både den friske og den syke gamle sin situasjon i vårt samfunn

- inngående kunnskap om kvalitetsutvikling og ledelse av tjenestene

Ferdigheter

- anvende kunnskap ut fra en gjennomarbeidet faglig og etisk referanseramme

- bruke relevante metoder innen fagfeltet i selvstendig arbeid med fagutvikling, formidling og forskning under veiledning

- kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt eller avgrenset forskning under veiledning for å videreutvikle praksis

Kompetanse

- formidle omfattende kunnskaper om kvalitet i helse og omsorgstjenester til eldre

- anvende kunnskaper om faglig ledelse, målsetting og endringsarbeid i eget praksisfelt

kommunisere faglige problemstillinger med eldre mennesker og deres pårørende

 

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.
Undervisning

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praktiske øvelser, selvstudium og dialogbasert evaluering.
Eksamen

Eksamen

Emnet avsluttes med at studentene skriver en individuell hjemmeoppgave i form av en prosjektbeskrivelse der metode og kunnskapsteoretiske overveielser knyttet til et faglig tema innen studieretningen belyses.

Oppgaven kan være grunnlag for arbeid med mastergradsoppgave.

Omfang på maksimum 6000 ord. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes til Bestått / ikke bestått.

 Kontinuasjonsprøve arrangeres påfølgende semester. Det gis anledning til å forbedre tidligere innlevert oppgave.Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

 

Arbeidskrav:

Et arbeidskrav med undervisning og/eller veiledning som fokus gjennomføres. Målgruppen er eldre, helsepersonell eller pårørende. Studenten velger selv tema og avtaler tid for gjennomføring.

 

Arbeidskravet gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil to personer. Minimumslengde på undervisningssekvensen er 30 minutter for den enkelte student. Før undervisningen skal gjennomføres skal mål, begrunnet plan for undervisningssekvensen, innhold og valg av undervisningsformer legges fram på et seminar der faglærer og medstudenter deltar.

Timeplan

Timeplan


Pensum

Pensum

Ca. 1200 sider hvorav 100 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av eksamen. Se egne pensumlister i fronter ved oppstart.
Undervisning Vår 2013
Første oppmøte: Se egen timeplan
Forelesning F.aman. Hans Ketil Normann
Anne Margrethe Støback
Monica Evelyn Kvande
Toril Agnete Larsen
f.aman. II Tove Aminda Hanssen
Seminar Stip. Mari Wolff Skaalvik
Anne Margrethe Støback
Toril Agnete Larsen


Hvordan søke Usikker - hjelp meg