høst 2012

TYS-1110 Tysk kultur og litteratur - 10 stp


Sist endret: 16.11.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Emnetype

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemner av studenter som har bestått eksamen i TYS-0100 eller har tysk nivå I eller II (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole. Emnet er obligatorisk for studieretning tysk på bachelorgradsnivå.
Innhold

Innhold

Kurset er et innføringskurs i tyskspråklig litteratur fra opplysningstiden til vår egen tid. Hovedvekten vil ligge på periodene Wiener Moderne/ Jahrhundertwende 1900, Expressionismus 1910-1920 og Nachkriegsliteratur 1945-2006. Studiet omfatter kritisk og analyserende omgang med de litterære tekstene, samt øvelser i prosasjangerlære og narrativ analyse. Det gir videre innblikk i litteratur- og kulturhistorien i den aktuelle perioden. Tekstpensumet består hovedsaklig av kortprosatekster (Kalendergeschichte, Fabel, Anekdote, Parabel, Kurzgeschichte, Märchen, Essay), men også dikt og lengre tekster som noveller, romaner kan leses. Studentenes egenaktivitet står sentralt.
Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • utvidet kjennskap til tyskspråklig litteratur og innsikt i tysk litteraturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
  • grunnleggende kunnskaper om tendenser og retninger innenfor tyskspråklig litteraturhistorie
  • innsikt i sjangerlære og litteraturvitenskaplig arbeid generelt

Ferdigheter:

  • å analysere litterære tekster
  • å skrive faglige tekster på tysk
  • å gjennomføre muntlige presentasjoner på tysk

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er i hovedsak tysk, men norsk kan brukes når det anses hensiktsmessig.
Undervisning

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter
Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav:

Fem obligatoriske skriftlige innleveringer (ca. 2 sider hver) med emne relatert til kursets læringssteg på Fronter. Det er fullt mulig og ønskelig å komme med egne forslag. Oppgavene må være godkjent (bestått/ ikke bestått) for å kunne fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen:

En ukes skriftlig hjemmeeksamen på 8-10 sider med valgt emne i samråd med faglærer

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamener i høstsemesteret og 15. augsut for eksamener i vårsemesteret.

Dato for eksamen

Dato for eksamen

Hjemmeoppgave Frist innlevering: 28.11.2012

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Timeplan


Undervisning Høst 2012
nettbasert undervisning via Fronter
Forelesning Prof. Michael Schmidt
Hjemmeeksamen En ukes hjemmeeksamen: Innlevering av oppgave 28. novemberHvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt