høst 2012

NOR-0030 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 - 15 stp


Sist endret: 16.11.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Emnetype

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det er primært et praktisk språkkurs, men det har også teoretiske komponenter.
Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, inkludert engelsk, bortsett fra norsk. Det kreves dessuten kunnskaper og ferdigheter i norsk språk tilsvarende norsk for internasjonale studenter, trinn 2 fra et universitet i Norge. Dersom en ikke har eksamensdokumentasjon fra trinn 2, må en ta en opptaksprøve som arrangeres i god tid før kursstart.

Opptaksprøven høsten 2012 vil finne sted tirsdag 14. august kl. 16.00 -19.00.

Du kan ikke regne med å få opptak til emnet dersom du har tatt trinn 3-eksamen, Test i norsk - Høyere nivå (Bergenstesten) eller bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring, og fått det resultatet du trenger for videre utdanning/godkjenning av utdanning fra hjemlandet.

Trinn-3 har lokalt opptak med søknadsfrist 1. juni for opptak til høstsemesteret. Søknadskode 9042 (søknadskategori "Norsk trinn 3 for utenlandske studenter").

 

Dersom du er usikker på om du oppfyller kravet til generell studiekompetanse, kan du sjekke GSU-listen for ditt land her.

 

Realkompetanse: Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Mer informasjon om opptak på grunnlag av realkompetanse finner du her.
Innhold

Innhold

I disiplinen norsk språkstruktur legger en vekt på teoretisk og praktisk arbeid med ulike emner innafor norsk morfologi og syntaks. Dessuten arbeider en med tekstbinding og ordforråd. Ulike praktiske oppgaver (f. eks. lukeprøver, flervalgsoppgaver, diktater og lytteøvelser) tar sikte på å utvikle studentenes reseptive og produktive ferdigheter i språket. I disiplinen norsk samfunn og kultur tar en for seg sentrale emner innafor norsk historie og kultur og norske samfunnsforhold. I tillegg blir norsk væremåte og norske skikker og tradisjoner diskutert. I disiplinen norsk litteratur leser en et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre (roman, novelle, dikt, eventyr og sagn).
Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Norsk språkstruktur: Kjenne til hovedreglene i norsk grammatikk
  • Norsk samfunn og kultur: Ha gode kunnskaper om norske samfunnsforhold og norsk kultur
  • Norsk litteratur: Et visst kjennskap til norsk litteratur

Ferdigheter:

  • Kunne uttrykke seg godt skriftlig på norsk uten alvorlige feil og med et variert språk
  • Kunne uttrykke seg godt muntlig og sjøl forstå andre i samtaler og diskusjoner
  • Kunne lese aviser og annet autentisk stoff uten store problemer

Kompetanse:

  • Studiekompetanse i norsk

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

 

Eksamensspråk: Norsk bokmål. På stiloppgaven til eksamen vil det imidlertid være anledning til å svare på nynorsk dersom man ønsker det.

Undervisning

Undervisning

Emnet arrangeres som er intensivt dagkurs, og det har 20 plasser. Det tilbys både i vår- og høstsemesteret og har 8 undervisningstimer per uke fordelt på 12 uker. I tillegg kommer eventuelt undervisningsfrie perioder der studentene arbeider med ulike oppgaver.

En kan ikke gå opp til eksamen i emnet uten å ha fulgt undervisninga på kurset. Det er obligatorisk frammøte til 80 % av undervisningstimene. Ved fravær utover dette må en sende skriftlig søknad til fakultetet, og dersom et slikt fravær skyldes sykdom, må det dokumenteres ved legeattest.

 

Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav:Minimum 4 skriftlige innleveringer (hvorav minst 3 må være på over 400 ord) og 1 muntlig framlegg på ca. 10 min. Arbeidskrava vurderes med godkjent/ikke godkjent. En kan bare gå opp til eksamen dersom en har fått godkjent alle arbeidskrava. Eksamen:Skriftlig og muntlig eksamen.

Skriftlig skoleeksamen varer seks timer og består bl.a. av:

- diktat eller lytteprøve

- ulike grammatikk- og vokabularoppgaver

- stil (ca. 400 ord)

Muntlig eksamen varer ca. 25 minutter og består av:

- en samtale om emner fra pensum

- samtale og diskusjon om en ukjent tekstEmnet evalueres med bokstavkarakterer fra A til F der A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter. F er stryk. Det blir gitt en samla karakter for den skriftlige og den muntlige delen, der den skriftlige delen teller 2/3 og den muntlige delen teller 1/3 av samla karakter. Dersom en ikke klarer eksamen eller ønsker å forbedre eksamensresultatet, har en anledning til å gå opp ved en ny ordinær eksamen. Både den skriftlige og den muntlige delen må da tas om igjen. Godkjente arbeidskrav kan en ta med seg neste gang en går opp. Dersom en ikke kan gå opp til eksamen på grunn av sykdom, kan en gå opp til utsatt prøve. I slike tilfeller må det legges fram legeerklæring. Utsatt prøve arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen, innen utgangen av september i høstsemesteret og innen utgangen av februar i vårsemesteret.

Dato for eksamen

Dato for eksamen

Skriftlig 30.11.2012

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Timeplan


Pensum

Pensum

Primærlitteratur:

Lærebok i norsk med samfunnskunnskap:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald: Her på berget. Grunnbok. Cappelen 2008 (4.utgave). Tekstbok og arbeidsbok.

Grammatikk:

Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk for fremmedspråklige (med arbeidsbok). Cappelen 1999.

Roman:

Hanne Ørstavik: Kjærlighet. Forlaget Oktober. Utgitt første gang i 1997.

Noveller:

*Bjørnstjerne Bjørnson: Faderen

*Laila Stien: Skolegutt

Dikt:

*Henrik Ibsen: Borte!

*Inger Hagerup: Vær utålmodig menneske!

*Rolf Jacobsen: Landskap med gravemaskiner

*Harald Sverdrup: Øvelser i hjemlig diskriminering

Eventyr og sagn:

*Bukkene Bruse

*Den sjuende far i huset

*Sagnet om Jostedalsrypa

I tillegg kommer:

- litt om norrøn mytologi *

- litt eventyrteori *

- litt om forfatterne

- litt sjangerlære

NB! Tekstene merka med * er trykt i et kompendium som kan kjøpes ved Akademisk Kvarter.

Undervisning Høst 2012
Informasjonsmøte tirsdag 23. august kl. 14.00, E-0101. Første gang: Mandag 27. august kl. 10.15
Dagkurs u.lektor Guro Reisæter
Kirsten Elise Johannessen
Første forelesning: Mandag 27. august kl. 10.15.

Muntlig eksamen Muntlig eksamen: 13. og 14. desember. Rom A-1018 HSLHvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt