vår 2012

PSY-1001 Innføring i generell psykologi - 20 stp


Sist endret: 28.11.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet
Emnetype

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i psykologi og danner en del av opptaksgrunnlaget for profesjonsstudiet. Emnet bygger på PSY-1000. Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt.

Innhold

Innhold

Dette er et kurs som gir en innføring i psykologi som vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at emnet skal formidle de viktigste bidrag psykologien har gitt i første rekke til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Til forskjell fra PSY-1000 vil dette kurset i større grad fokusere på forskning og teori, og dermed sikte mot en dypere forståelse av psykologiske fenomener. En annen forskjell er at dette kurset skal gi et bilde av bredden i faget. Innholdet i kurset vil i store trekk følge temaene i en standard innføringsbok i psykologi.
Hva lærer du

Hva lærer du

Studentene skal kunne demonstrere kjennskap til samtlige av psykologiens underdisipliner. De skal kunne beskrive og redegjøre for sentrale teorier og forskningstradisjoner i faget. De skal kjenne til hvordan empiriske undersøkelser bidrar til å understøtte eller svekke hypoteser og teorier, og forventes derfor også å kunne redegjøre for konkrete undersøkelser.
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Undervisning

Undervisning

Emnet koordineres av instituttets Bachelorkomité.

PSY-1001 består av 18 temaer som tilsvarer kapitlene i pensumboken. Undervisningen legges opp med tanke på høy grad av egenaktivitet hos studentene. I tillegg til ordinære forelesninger arrangeres seminarer som ledes av viderekomne studenter. Seminarene er spesifikt knyttet til pensum og undervisning på PSY-1001. Undervisningen er et supplement til egen arbeidsinnsats med faget, og kan ikke erstatte lesning av pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli omtalt i undervisningen. Eksamenoppgavene gis og vurderes ut fra pensumet, ikke ut fra innholdet i undervisningen.

Det forventes at studentene jevnlig logger på Classfronter og forholder seg til informasjonen gitt i emnets Classfronterrom.

Det gis ikke undervisning høstsemesteret. Kun eksamen.

Eksamen

Eksamen

Det arrangeres to eksamener i PSY-1001:

1. Fire timers skriftlig eksamen med 100 flervalgsspørsmål.

2. Fem timers skriftlig eksamen av typen kortsvar. 6 av 10 spørsmål skal besvares.

Begge eksamenene arrangeres mot slutten av semesteret og hver deleksamen dekker hele pensum. Eksamensspørsmålene formuleres av Bachelorkomiteen. Vi viser ellers til emnets Classfronter-rom for nærmere redegjørelse for hvordan eksamensspørsmål formuleres.

Resultater fra de to eksamenene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter som følger karakterskalaen A-F. Vi viser til emnets Classfronterrom for utfyllende informasjon om karakterberegningen.

Sensuren faller 3 uker etter at siste deleksamen er avlagt. I tillegg til endelig karakter, vil vi på Classfronter opplyse kandidatenes oppnådde prosent av maks skår for hver av de to deleksamenene. Dette for at studentene skal kjenne grunnlaget for sin endelige karakter.

Det vil ikke være anledning til å gå opp til hver enkelt deleksamen for seg, ettersom de to deleksamener utgjør en helhet.

Det gis ikke adgang til kontinuasjon.

Dato for eksamen

Dato for eksamen

Skriftlig, 100 flervalgsspørsmål 21.05.2012
Skriftlig av typen kortsvar. 6 av 10 spørsmål skal besvares. 29.05.2012

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Timeplan


Emnet overlapper disse emnene

Emnet overlapper disse emnene

PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 20 stp
PSYKGF Psykologi grunnfag 20 stp
PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 50 stp
PSY-1002 Psykologisk metodologi I 60 stp
PSY-6003 Innføring i generell psykologi 20 stp
Pensum

Pensum

Martin, G.N., Carlson, N.R., & Buskist, W. (2010). Psychology, 4th ed. Harlow: Pearson. Merk også: Det lille kapitlet om statistikk (finnes i Appendix, rett etter s. 834) er også pensum.
Undervisning Vår 2012
Første gang: Se timeplanen. Fagansvarlig: Bachelorkomiteen. Se timeplanelink for eventuelle endringer.
Forelesning Univ.stip. Morten Øvervoll
Espen Bjørkedal
Foreleser Pål Johan Leithe Karlsen
Prof. Frode Svartdal
F.aman. Tove Irene Dahl
Stip. Hans Christian Bones Vangberg
Professor Anders John Nils-Henrik Ågmo
Jørgen Sundby
Førsteaman Claudia Ericka Rodriguez Aranda
Stip. Kjersti Rønningen Lillevoll
Stip. Audun Hetland
prof. Martin Raimund Eisemann
Stip. Petter Gjerpe
Førsteam. Susanne Elisabeth Wiking
Seminar Oppstart uke: Se timeplanlink.

Seminargruppe 1 Timelærer Benedicte Emilie Eide
Seminargruppe 2 Timelærer Benedicte Emilie Eide
Seminargruppe 3 Timelærer Olena Vasylenko
Seminargruppe 4 Timelærer Olena Vasylenko
Seminargruppe 5 Timelærer Viktoria Olsen
Seminargruppe 6 Timelærer Viktoria Olsen
Seminargruppe 7 Timelærer Kenneth Fagermo
Seminargruppe 8 Timelærer Kenneth Fagermo
Seminargruppe 9 Timelærer Cathrine Høien
Seminargruppe 10 Timelærer Cathrine Høien


Hvordan søke Usikker - hjelp meg