Russisk - Russlandsstudier - bachelor


Historie-Russlandsstudier-bachelor-Studiekatalog-380px- Russland er Norges største og mest ukjente naboland og en viktig aktør i nordområdene. God kulturell kompetanse er en forutsetning for å kunne jobbe opp mot Russland. Gode språkkunnskaper kombinert med høyere utdanning vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb. Med en bachelor som kombinerer gode kunnskaper i russisk med kunnskaper i både russisk historie og politikk, er du godt forberedt til å arbeide innenfor internasjonale bransjer som statlig forvaltning, utenrikstjenesten og store internasjonale organisasjoner.
Fakta
Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i russlandsstudier
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april (1.mars for søkere med realkompetanse)
Søknadskode:186 483
Usikker - hjelp meg
Snarveier

Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet

Dette er studieretning russisk som inngår i Bachelor i russlandstudier

Russlandstudier tilbyr språkstudier, kombinert med kunnskap om og innsikt i russisk historie, samfunnsliv og politikk. I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet stor vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studentene vil også få innsikt i nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.

Programmet er rettet mot studenter som er interessert i Russland og ønsker å skaffe seg et faglig grunnlag for å arbeide i forhold til Russland.

På Russlandstudier kan man velge mellom to studieretninger. Studieretning russisk fokuserer på kompetanse innen språk og litteratur, mens studieretning historie fordyper seg i russisk og europeisk historie og aktuelle historiske teorier.
Oppbygging av studiet
Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsresultat:

 Kunnskaper:

Du har

 •  kunnskap og innsikt i russisk og sovjetisk historie, samfunnsliv og politikk
 • kunnskap om nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser før og nå.
 • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk
 • god kjennskap til russisk grammatikk
 • trening i å oversette fra norsk til russisk, og fra russisk til norsk
 • trening i å lese russisk sakprosa og skjønnlitteratur 

 Ferdigheter:

Du kan

 • uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på russisk
 • lese og forstå hovedinnholdet i tekster hentet fra aviser, tidsskrifter o.l.
 • delta i samtaler på russisk og diskutere temaer fra samfunns- og dagligliv
 • gjøre rede for hovedlinjer i russisk, sovjetisk og post-sovjetisk historie
 • gjøre rede for de viktigste verkene og forfatterne i russisk litteratur
 • gjøre rede for oppbyggingen av det politiske system i Russland

 Generell kompetanse:

Du kan

 • analysere russiske kultur- og samfunnsforhold i synkront og diakront perspektiv   
 • oversette og formidle russiskspråklig kildemateriale    
 • orientere allmenheten om russiske samfunnsforhold i går og i dag 
 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i russiske språk, litteratur eller andre relevante spesialområder
Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

Undervisninga gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnetype.

Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte kursplaner.

Det benyttes en karakterskala på 5 trinn fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått eller bestått/ikke bestått.
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Utveksling

Utveksling

To utenlandsopphold inngår i studiet. Det første er i tredje semester ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg. Her tilbys det hver høst et emne som fokuserer på praktiske ferdigheter i skriftlig og muntlig russisk, men det kan også bli gitt annen undervisning i russisk språk og litteratur. For å kunne dra til St. Petersburg må du ha avlagt eksamen i RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 (se studieplanen). Det andre utenlandsoppholdet tilbys i femte semester. Her får du muligheten til å studere ved Northern (Artic) Federal University (NarFU) i Arkhangelsk. I Arkhangelsk er det lagt opp til å studere russisk kultur, språk, samfunn og historie.

For mer informasjon om studiestedene:

Det norske universitetssenter i St. Petersburg
NarFU
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studiet er blant annet relevant for yrker innen offentlig forvaltning, næringsliv, skole og media.Studiet er grunnlag for undervisning i videregående skole og for å bli lærer må du ta praktisk-pedagogisk utdanning etter bachelor- eller mastergradsstudium.
Videre studier

Videre studier

Studieretning i russisk kvalifiserer til opptak til mastergradsprogrammet i russlandsstudier og mastergradsprogrammet i russisk litteratur Man er også kvalifisert for opptak til mastergrad i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige mastergradstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.

  

Husk søknadsfrist 15. april (1.mars for søkere med realkompetanse)


Kontakt
Relaterte yrker
Adjunkt
Konsulent
Kunst- og kulturformidler
Lærer
Oversetter
Saksbehandler
Sekretær
Tolk

Nye og reviderte emner i russisk

Fra og med høsten vil russisktilbudet bli oppdatert og supplert med et par helt nye emner.

Russiskstudiet ved UiT har nå fått en lenge planlagt ansiktsløfting med en blanding av helt nye og reviderte emner innen russisk litteratur, kultur, media og samfunn. Emneporteføljen er utvidet og oppgradert på alle nivåer. Hensikten med endringene er å få en sterkere fokus på dagens Russland, uten at den historiske kulturkonteksten overses, samt å gi oppmerksomhet til aktuelle, komplekse og dype kulturforskjeller mellom Russland og Vesteuropa.

 

For mer informasjon om endringer og nye emner se fakultetssidene.

ladaklubben

Russiskstudentene i Tromsø har sin egen studentforening, Ladaklubben.  For mer informasjon, se Facebook sidene.