Likestilling og kjønn - årsstudium


Kjønnsstudier-årsstudium Hva er kjønn? Er det noe vi er eller noe vi skaper? Vil du lære å forstå omverdenen ut i fra et kjønnsperspektiv? Årsstudiet i Likestilling og kjønn vil gi deg innsikt i betydningen av kjønn i ulike sammenhenger på tvers av fag.
Fakta
Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.
Det er en fordel med noe erfaring fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier ved universiteter og høgskoler.
Søknadsfrist:1. desember/15. april
Søknadskode:186 222
Usikker - hjelp meg
Snarveier

Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet

Fokus ligger på forholdet mellom kvinner og menn, kjønnsidentiteter, likestilling mellom kjønnene samt andre dagsaktuelle og historiske, kulturelle og samfunnsmessige spørsmål.

I den offentlige debatten er det økende fokus på far som omsorgsperson og mor som karrierekvinne, på hva likestilling er og hva som er gode likestillingstiltak. Samtidig blir det hevdet at gutter blir tapere i skoleverket og i høyere utdanning, og at kvinner tviholder på foreldrepermisjonen. Kvinner og menn må takle nye situasjoner og tvetydigheter både i arbeid og fritid.

Spørsmål om kjønn gis nye språklige, kulturelle og samfunnsmessige uttrykk, og litteratur, kunst og forskning reiser spørsmål om gjengse oppfatninger om kjønn i samfunnet. At kjønnsroller ikke trenger å være slik de er i dag viser seg av historien og studiet av forskjellige kulturer.

Norge har et av Europas mest kjønnssegregerte arbeidsmarkeder, noe som kanskje er en overraskelse for mange. At det stort sett er menn som bestemmer i store børsnoterte selskaper og som legger premissene for viktige deler av samfunnsutviklingen, er kanskje mindre overraskende. Fremdeles eksisterer store lønns- og pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn. Samfunnet vårt står derfor overfor store og spennende utfordringer som krever kjønnskompetanse.

Årsstudiet består av både obligatoriske og valgfrie emner. Blant de obligatoriske emnene vil temaer som familie og hverdagsliv, arbeids- og politiske forhold bli diskutert med utgangspunkt i ulike kjønnsperspektiver. Spørsmål innen feministisk filosofi står sentralt. Studiet avsluttes med en fordypning i ett eller flere temaer som studentene selv velger og som munner ut i en eksamensoppgave der problemstillingen defineres i dialog mellom studenter og lærere. Studentene kan velge mellom en del valgfrie emner. Disse vil variere fra år til år, avhengig av ressurssituasjonen på hvert enkelt institutt.

Oppbygging:
Årsstudiet i likestilling og kjønn er organisert i seks emner på 10 stp. hver. Tre emner er obligatoriske og tre emner er valgfrie.

Følgende emner er obligatoriske:

 • SPL-2008 Kjønn og samfunn (høstsemesteret)
 • FIL-1017 Feministisk filosofi (vårsemesteret)
 • HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier (vårsemesteret)

De resterende 30 studiepoengene i årsstudiet er valgfrie. Studentene har selv ansvar for å finne valgemner basert på hvert semesters emnetilbud. Mulige valgemner kan være:

 • SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn (høstsemesteret)
 • SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (høstsemesteret)
 • HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene (og nettvarianten HIS-1051 Trolldomsprosessene i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv) (høstsemesteret)
 • HIS-2060 Female Kings`, Queens and Regents (tilbys uregelmessig)
 • HIS-1060 Med kjønnsperspektiv på historie og religion (tilbys uregelmessig)

Vi gjør oppmerksom på at disse emnene ikke tilbys hvert semester. Sjekk studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys og for å se pensum i hvert enkelt emne.

Oppbygging av studiet

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester
Valgfritt emne
Valgfritt emne
2. semester
Valgfritt emne
Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Du skal ha

 • innsikt i og forståelse for mange av de likestillingsutfordringene som kvinner og menn, familieliv og arbeidsliv står overfor i dag.
 • kunnskap om kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver knyttet til kjønn og feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning.
 • kunnskap om hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i forskningen metodisk, teoretisk og empirisk og de empiriske områdene som kjønnsforskningen i dag er opptatt av.

Ferdigheter:

Du skal kunne

 • mestre arbeidsmessige utfordringer relatert til likestilling og kjønn.
 • diskutere og formidle temaer innen likestillings- og kjønnsforskning både skriftlig og muntlig.
 • analysere situasjoner og materiale i et likestillings- og kjønnsperspektiv.

 Generell kompetanse:
Du skal ha kompetanse innenfor likestillings- og kjønnsspørsmål i ulike sammenhenger, for eksempel i undervisning, media, personalarbeid, planlegging, ledelse og organisasjonsarbeid og forskning.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Det er en fordel med noe erfaring fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier ved universiteter og høgskoler.
Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

Det gis forelesninger og seminarer i tilknytning til hvert enkelt emne. Det vil videre bli arrangert møter og seminarer der målet er å se sammenhenger mellom de spørsmål som de forskjellige emnene tar opp. I tillegg til de empiriske utfordringer som kjønnsforskningen i dag står overfor, vil det også bli lagt vekt på teoretiske og metodiske forhold. Det kan bli arrangert noen ekskursjoner til arbeidsplasser der det jobbes med kjønns- og likestillingsrelevante spørsmål.

Informasjon om eksamensordning og arbeidskrav går frem av de enkelte emnebeskrivelser. Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer

Emner vurderes med bokstavkarakter A - F, hvor F er "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:
Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere i påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Praksis

Praksis

Ingen
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studiet er anvendelig innen undervisning, media, personaladministrasjon, planlegging, organisasjonsarbeid og forskning og egner seg godt i videreutdanningssammenheng.
Videre studier

Videre studier

Målgruppe for dette årsstudiet er studenter som ønsker å fordype seg i likestillings- og kjønnsforskning. Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse. Studiet er relevant for de som vil ta det som et selvstendig 1-årig studium, for de som ønsker et interessant studium som videreutdanning og for de som trenger et interessant og relevant fag i sin bachelor- eller masterutdanning. Det er også mulig å ta enkeltemner knyttet til studiet.
Studieplan
Husk søknadsfrist 1. desember/15. april


Kontakt

Kvinnforsk

Kvinnforsk - senter for kvinne- og kjønnsforskning skal motivere og initiere til kjønnsforskningsaktiviteter på UiT

Likestilling og kjønn - noe for deg?

Les intervju med studentene om studiet