Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor


medie-og-dokumentasjonsvitenskap-1 Medie- og dokumentasjonsvitenskap er et sammensatt studieprogram som gir en bred innføring i hvordan ulike medier som skrift, lyd og bilde blir brukt i alle typer kommunikasjon i samfunnet. Du lærer deg å analysere dokumenter i ulike medieformater som film, litteratur, musikk, dataspill og sosiale medier. Du lærer også hvordan man organiserer dokumenter i databaser og finner frem til kunnskap, kunst og produkter lagret i dokumentinstitusjoner som bibliotek, arkiv, massemedier og internett.
Fakta
Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 846
Usikker - hjelp meg
Snarveier

Karriereintervju - Dokumentasjonsvitenskap

Karriereintervju - Dokumentasjonsvitenskap


Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet

Som student i medie- og dokumentasjonsvitenskap lærer du hvordan nye og gamle medier påvirker hverdagen vår. Du kan for eksempel undersøke hvordan tekst, bilde og lyd virker sammen for å få frem et bestemt budskap, eller hva som skjer når en roman blir film, en film blir spill, eller et spill blir tegneserie. Du kan finne ut hva som egentlig skjer når du klikker "like" på Facebook, digitaliserer et bilde, laster ned musikk, eller googler noe. Du kan lære om nyhetsmedienes rolle i politikk og offentlighet, se på hvordan sosiale medier forandrer politisk kommunikasjon eller se nærmere på hvordan biblioteker og arkiver endres i møte med ny teknologi. Alt dette hører hjemme i faget medie- og dokumentasjonsvitenskap og det er egentlig bare din egen fantasi og arbeidsevne som setter grenser for hva du kan fokusere på som student i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Medie- og dokumentasjonsvitenskap er et sammensatt studieprogram som gir en bred innføring i emner som mediesosiologi, mediehistorie og forholdet mellom medier og politikk. Samtidig får du trening i tekst-, bilde- og lydanalyse og lærer deg å arbeide med multimediale dokumenter som for eksempel film, dataspill eller sosiale medier. Du kommer også til få kunnskap om teknologien bak digitale medier, søkemotorer og databaser. Gjennom studiet kommer du ikke bare til å samle ny kunnskap om nye og gamle medier og deres samfunnsmessige rolle. Du kommer også til styrke din evne til å uttrykke deg muntlig, skriftlig og gjennom bruk av multimediale dokumenter.

I løpet av studiet får du muligheten til å fordype deg i et selvvalgt tema når du gjennomfører ditt bachelorprosjekt i sjette (siste) semester. Praksis gjennomføres i en mediebedrift eller dokumentinstitusjon, noe som vil gi deg verdifull relevant arbeidserfaring og skaffe deg kontakter for videre karriere.

Programmet har følgende studieretninger (se studieretning for studieplan):
- medievitenskap
- medie-og dokumentforvaltning
Denne studieretninga gir godkjent bibliotekarutdanning.

For en mer detaljert beskrivelse av studiets innhold, se vedlagt 'studieplan' nederst på siden.

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter fullført studieprogram skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene har

 • oversikt over utfordringer ny teknologi og nye teknologiske plattformer utgjør for individ, politikk og samfunn
 • kunnskap om funksjonen til og den historiske fremveksten av sentrale medieinstitusjoner
 • kjennskap til hovedstrømninger innenfor mediesosiologi og mediehistorie
 • oversikt over sentrale begrep, teorier og modeller innen kommunikasjons- og informasjonsteori
 • kjennskap til hovedstrømninger innenfor tekst-, bilde-, lyd- og filmanalyse
 • forståelse for effekten teori- og metodevalg har på kunnskapsproduksjon


Ferdigheter:

Studentene kan

 • gjennomføre selvstendige analyser av multimediale dokumenter
 • redegjøre for forskjellige analysetradisjoners historiske utvikling og begrensninger
 • redegjøre for sentrale teorier om samspillet mellom medier, politikk og samfunn
 • reflektere over medienes rolle i den offentlige debatten
 • bruke søkemotorer, databaser og sosiale medier på en reflektert, effektiv og kritisk måte
 • utføre enkel behandling av multimediale dokumenter


Kompetanse:

Studentene kan

 • selvstendig disponere en lengre analytisk tekst og presentere dets hovedargument i både muntlig og skriftlig form
 • sette teori og metode i sammenheng
 • relatere analytiske ferdigheter og teoretisk kunnskap til arbeidslivets og samfunnets varierende utfordringer
Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse
Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

Undervisning:
Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og kollokvier. Noen emner legger opp til felles ekskursjoner.

Avsluttende bachelorprosjekt med praksis
I sjette og siste semester leverer du ditt avsluttende bachelorprosjekt i studiet. Bachelorprosjektet (30 studiepoeng) inkluderer et yrkes- og profesjonsrettet praksisopphold på 8-10 uker ved en mediebedrift eller dokumentinstitusjon (arkiv, bibliotek eller museum) og dette praksisoppholdet danner grunnlaget for din avsluttende oppgave i bachelorprosjektet. Prosjektet består av tre hoveddeler:
1) praksisforberedende seminarer, utarbeiding av prosjektskisse og en innføring i relevant forskningsmetode
2) praksis på 8-10 uker
3)utarbeiding av en prosjektoppgave over selvvalgt tema knyttet til praksis

I praksis skal det brede teoretiske og metodiske grunnlaget du har tilegnet deg underveis i studiet anvendes i en reell arbeidssituasjon. Samtidig skal praksisoppholdet gi deg viktige erfaringer og kontakter for en videre karriere i arbeidslivet. Du velger selv tema for bacheloroppgaven i samarbeid med veileder. Tema skal være relevant for praksisstedets virksomhet og avtales med praksisinstitusjonen. Bacheloroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på to eller tre studenter.
Eksamen består av:
en prosjektoppgave med et omfang tilsvarende 25 sider; for grupper på 2 eller 3 studenter skal det leveres prosjekt med et omfang som tilsvarer 30-60 sider. Ved gruppeprosjekt skal det vedlegges en oversikt over arbeidsfordelingen mellom deltakerne i gruppen. Prosjektet leveres til en fastsatt dato etter at veiledningsperioden er avsluttet. Det er mulig å levere inn prosjekter som bruker andre medier enn skrift, som f.eks. bilder, lyd og video. Forholdet mellom tekstens omfang og bruken av de andre mediene avtales med veilederen.

 

Vurderingsformer:
De enkelte emnene har forskjellige vurderingsformer avhengig av innhold og oppbygging. Vurderingsformer er skoleeksamen, semesteroppgaver og eksamensprosjekt. Det er mulig å levere inn prosjektoppgaver som bruker andre medier enn skrift, som for eksempel bilder, lyd og video. Det blir gitt veiledning ved skriving av hjemmeeksamener og prosjektoppgaver. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F.

Arbeidskrav:
I de fleste emnene på studiet inngår arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen. Arbeidskrav i studiet består av muntlig presentasjon, tur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, dokumentanalyse, bildebehandling i Photoshop, datamodellering, digitalisering, praksisopphold og refleksjonsnotat m.fl. Arbeidskravene evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett http://www2.uit.no/ikbViewer/page/for-studiesokerefor nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer.
Praksis

Praksis

Bachelorgradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap inneholder i sjette semester et praksisopphold i 8-10 uker i en mediebedrift eller dokumentinstitusjon (arkiv, blbliotek, museum). Du velger praksisplass i samråd med veileder og du fungerer som vanlig arbeidstaker. En seminarrekke forbereder deg på kravene arbeidsplassen stiller, og du får en mentor på arbeidsplassen som hjelper deg i gang. Hver praksisbedrift oppnevner altså en mentor for å støtte deg som praksisstudent og mentor koordinerer samarbeidet med faggruppa ved universitetet.Veiledning vil derfor bli gitt både på arbeidsplassen (mentor) og ved universitetet (veileder).

Under praksisoppholdet får du praktisert de ferdighetene og kunnskapene du har tilegnet deg underveis i studiet. Samtidig samler du inn data for din bacheloroppgave. Etter endt praksis jobber du med bacheloroppgaven som kan bestå av multimediale dokumenter (for eksempel film, spill, musikk, animasjon) - forholdet mellom de ulike delene avgjøres i samråd med faglærer. Om du ikke vil finne en praksisplass selv, kan du velge mellom en rekke mediebedrifter og dokumentinstitusjoner som vårt fag har samarbeidsavtaler med: NRK Troms og Finnmark, Nordlys, Tromsø Idrettslag, Hålogaland Teater, Universitetsbiblioteket, Fylkesbibiloteket, Tromsø Museum, Kulturhuset i Tromsø, Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) og mange flere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk.
Utveksling

Utveksling

Universitetet i Tromsø gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. I studieretningen Medievitenskap kan emner fra et utenlandsopphold inngå som valgemner i graden. I studieretningen medie- og dokumentforvaltning kan emner som tilsvarer emnene i fjerde og femte semester tas ved utenlandske partnerinstitusjoner og inngå som emner i graden. Et utvekslingsopphold utvider din personlige og faglige horisont og gir deg impulser som kan påvirke dine karrierevalg. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se instituttets nettsider om internasjonalisering eller ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

En bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap er en bred og allsidig utdanning som kvalifiserer for arbeid innen kultursektoren, kommunikasjons-, informasjons- og mediebransjen, forlag, arkiv, bibliotek, museum og skole. I fjerde og femte semester kan du spesialisere deg i retning et bestemt yrke eller en karriere, og i praksisperioden skaffer du deg praktiske erfaringer samtidig som du kan knytte viktige kontakter for videre arbeid. Dersom du tar fordypningen i fjerde og femte semester i bibliotekretta emner samt har praksis ved et bibliotek, gir studiet godkjent bibliotekarutdanning. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdanning kan studiet kvalifisere for undervisningsstilling.
Videre studier

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap og tilsvarende studier i inn- og utland.
Studieplan
Husk søknadsfrist 15. april


Kontakt
Relaterte yrker
Antikvar
Arkivar
Bibliotekar
Journalist
Konservator
Lærer
Museumsformidler

Karriereintervju organisasjonskonsulent

- Et godt teoretisk grunnlag for kunnskapsformidling

Organisasjonskonsulent Wibeke Bergheim

Karriereintervju arkivar

- Dokumentene forteller hvem vi er

Arkivar Heidi Hesselberg Rendal