Sosiologi - bachelor


sosiologi.jpg Er du opptatt av hvordan mennesker lever sammen? I sosiologistudiet vil du lære om samhandling mellom mennesker, i små og store grupper, og i samfunn - både nasjonalt og globalt. Sosiologi er et spennende studium som gir studentene nye perspektiver på samfunnet og anledning til å utvikle sine interesser.
Fakta
Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i sosiologi.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 880
Usikker - hjelp meg
Snarveier

Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet

I bachelorgraden i sosiologi kan du lære om samfunnets  oppbygging og virksomhet og om samhold, interessekonflikter og maktforhold innad i samfunn. Gjennom studiet lærer du  hvordan sosiologer undersøker sosiale relasjoner og institusjoner. Sosial ulikhet og relasjoner mellom kjønn og mellom etniske grupper er aktuelle tema, sammen med for eksempel sosiale institusjoner som familie, arbeidsliv og utdanning.

Studieprogrammet består av 100 studiepoeng obligatoriske emner, 20 studiepoeng sosiologiske valgemner og 60 studiepoeng frie støtteemner. Programmet tilbyr derved en stor grad av valgfrihet for den enkelte studenten, samt muligheten til å fordype seg faglig og tematisk. De obligatoriske emnene på bachelorgradsprogrammet i sosiologi gir en grunnleggende innføring i sosiologiske teorier og samfunnsvitenskapelige metoder, og gjennom emnene på 2000-nivå får studentene en fordypning i teori, samt at de kan velge et tema som de ønsker å fordype seg i gjennom bacheloroppgaven. Valgemner sørger for at studentene kan gi sin utdanningsplan en egen spesiell vinkling.

Bachelorprogrammet i sosiologi består av 180 studiepoeng, som fordeler seg som følger:

Obligatoriske emner:

 • SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp.)
 • SOS-1002 Sosiologiens klassikere (10 stp.)
 • SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid (10 stp.)
 • SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode (10 stp.)
 • SOS-2001 Sosiologiske analysemåter (10 stp.)
 • SOS-2002 Bacheloroppgave (20 stp.)

Valgemner:

Sosiologi tilbyr for tiden følgende valgemner under forutsetning av interesse og tilgjengelige ressurser, endringer kan derfor forekomme:

 • SOS-1003 Medisin og samfunn (10 stp.)
 • SOS-1008 Den nordiske velferdsstaten (10 stp.)
 • SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse
 • SOS-1010 Det moderne arbeidslivet (10 stp.)
 • SOS-1011 Politiske, kulturelle og økonomiske globaliseringsprosesser (10 stp.)
 • SOS-1013 Den norske arbeidslivsmodellen: Organisering, regulering og styring

Studenter som vil ta bachelorgrad med fordypning i sosiologi må ta minimum 100 studiepoeng i sosiologi (alle obligatoriske emner), i tillegg til ex.phil./ex.fac. I tillegg velges to valgemner innen sosiologi, blant emnene med emnekode mellom SOS-1003 og SOS-1011. De resterende 60 studiepoeng kan tas blant sosiologiske valgemner eller frie støtteemner fra andre fag.

I bachelorgradsprogrammet i sosiologi kan de sosiologiske emnene kombineres med andre samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller språkfag. Det anbefales å velge emnegrupper av minst 30 studiepoeng som støtteemner.

Følgende studieløp anbefales:

 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i fransk, engelsk, nordisk m.m.
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i medisin og helse
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i markedsføring og bedriftsøkonomi
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i statsvitenskap, politikk og samfunnsforhold
 • Bachelor i sosiologi med støtteemner i psykologi

Studenter som ønsker å jobbe i skoleverket anbefales å legge inn et annet undervisningsfag med 60 studiepoengs omfang som støtteemner (emnegruppe). Studiet gir da undervisningskompetanse i to fag. For å oppnå kompetanse for lærerstillinger i skolen må man gjennomføre praktisk pedagogisk utdanning (PPU, 1 år) etter fullført bachelor- eller mastergad.

For å styrke kompetansen innenfor et sosiologisk felt anbefales det å kombinere flere emner som gir en viss fordypning innenfor feltet.

Eksempler på slike kombinasjoner:

Vekt på medisin og velferd:

 • SOS-1003 Medisin og samfunn, SOS- 1008 Den nordiske velferdsstaten og SOS-1010 Det moderne arbeidsliv og PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemming

Vekt på kjønn:

 • SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid, SPL-2008 Kjønn og samfunn, SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn og HIF-2160 Tverrfaglige kjønsstudier

Vekt på kultur:

 • SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid, SOS-1011 Politiske, kulturelle og økonomiske globaliseringsprosesser, SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser, SOA-1003 Kommunikasjon og mening, SOA-1007 Populærkultur i endring, SOA-1000 Hva er kultur, SOA-1003 Arctic Norway Aspects of Culture og PED-1004 Kulturpedagogikk

Vekt på globalisering

 • SOS-1011 Politiske, kulturelle og økonomiske globaliseringsprosesser, STV-1005 Internasjonal politikk og STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk

 

Andre aktuelle emner:

SPL-1002 Samfunnsgeografi

PED-1001 Barns og unges utvikling

STV-1001 Demokrati og politikk i idéhistorisk belysning

STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon. Institusjoner og prosesser i norsk politikk

STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner

Nettbasert førstesemesterstudie

Det obligatoriske førstesemesteremnet SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid kan ta som nettstudie på høstsemesteret sammen med FIL-0700 Examen philosophicum og EXF-0712 Examen facultatum.

 

 

 

Oppbygging av studiet

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
SOS-1003-1013
3. sem (høst)
SOS-1003-1013
4. sem (vår)
Utveksling / valgfrie emner
5. sem (høst)
Utveksling / valgfrie emner
6. sem (vår)
Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • kunnskap om hvordan det norske og andre samfunn er bygget opp og fungerer, og skal derigjennom ha utviklet kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnet
 • oversikt over ulike metoder for å studere samfunnet, f.eks. intervjuer, deltakende observasjon, statistiske undersøkelser og analyser av dokumenter


Ferdigheter:

 • skal kunne anvende sosiologiske analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
 • skal kunne tilegne seg kunnskaper på et nytt felt og anvende disse i arbeid med mindre og større oppgaver


Kompetanse:

 • skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og finne løsninger

 

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesning, seminarer, kollokviearbeid og veiledning. Mange emner består av en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. På enkelte emner gis det veiledning i forbindelse med hjemmeoppgaver eller arbeidskrav. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, skoleeksamen og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap og gi dem ulike ferdigheter. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen og muntlig prøve for å teste fordypning i faglige innhold. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Obligatoriske arbeidskrav er lagt inn i undervisningen i de emnene hvor eneste eksamensform er hjemmeoppgave. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Utveksling

Utveksling

Det er anledning til å studere til deler av bachelorgraden i utlandet. Instituttet har blant annet utvekslingsavtaler med institutter ved følgende universiteter:

 • Manchester Metropolitan University (England)
 • University of Grenada (Spania)
 • University of Warsaw (Polen)
 • University of Berkeley/California (USA)


UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 5. semester med eventuell forlengelse til 6. semester. For mer informasjon om dette, ta kontakt med studiekonsulent for sosiologi eller se oversikten over hvor du kan dra på utveksling her.

Mer informasjon om hvor du kan dra på utveksling finner du her.
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelorgradsprogrammet i sosiologi retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i offentlig og privat virksomhet, som for eksempel forvaltning i kommune, fylkeskommune og departement. Faget egner seg også godt som bakgrunn for organisasjonsarbeid, konsulentvirksomhet, administrasjon, informasjon og journalistikk. Du kan dessuten ta praktisk-pedagogisk utdanning etter fullført bachelorgrad og bli kvalifisert for lærerstillinger i skolen.
Videre studier

Videre studier

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til toårige mastergradsprogram i sosiologi. Graden kvalifiserer også for opptak til tverrfaglige mastergradsprogrammer som master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, master i visuelle kulturstudier, master i urfolksstudier og master i fred og konflikttransformasjon ved UiT Norges arktiske universitet.
Studieplan
Husk søknadsfrist 15. april


Kontakt
Relaterte yrker
Adjunkt
Journalist
Konsulent
Redaktør
Sosiolog