Bioteknologi - bachelor


Bioprospektering-9.jpg

Bioteknologi er utvikling av nye produkter og metoder basert på vev og celler fra dyr, planter og mikroorganismer. Viktige nyvinningene på områder som medisin, næringsmiddelindustri, havbruk, landbruk og miljøteknologi er i dag ofte basert på bioteknologisk kompetanse, og bioteknologer arbeider både med forskning og med å ta den nye kunnskapen i bruk i de aktuelle næringene. Bachelorstudiet i bioteknologi gir deg et faglig grunnlag for å ta del i denne spennende utviklingen. Ved UiT Norges arktiske universitet er vi særlig opptatt av å knytte bioteknologien til det nasjonale fortrinnet vi har i form av store marine naturressurser. Mange av de praktiske eksemplene på forskning og industriutvikling som blir presentert så vel som studentoppgavene som blir gjennomført i løpet av studiet, har derfor utnyttelse av organismer fra de nordlige havområdene som utgangspunkt.

Stikkord for studiet: bioprospektering, lab, molekylærbiologi, industriell bioteknologi, akvakultur, kjemi, biologi, sjømat, fisk, marin.

Fakta
Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i bioteknologi.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 299
Usikker - hjelp meg
Snarveier

Studer bioteknologi!


Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet

En god bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende molekylærbiologi og kjemi. Emner som bidrar til dette har derfor en sentral plass i bachelorstudiet. I tillegg får du innsyn i mer anvendte sider av bioteknologien, med særlig vekt på marine ressurser, og du vil få trening i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, forskningspreget prosjekt.

De to første semestrene består av obligatoriske emner som er felles for de biologifaglige bachelorgradsprogrammene ved UiT Norges Arktiske Universitet - noe som gir gode muligheter for å endre studieprogram i løpet av denne perioden.

Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi.

I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, i tillegg til ex.phil. De obligatoriske emnene i de neste to studieårene gir breddekunnskap om molekylært rettet biologi. Samtidig gis innsikt i de mulighetene som ligger i å utnytte genetiske ressurser og bioaktive forbindelser - særlig med utgangspunkt i det biologiske mangfoldet som finnes i nordlige marine økosystemer. Du kan velge om du vil forsterke fokus på det grunnleggende cellebiologiske, eller det mer anvendte perspektivet i 2. høstsemester ved å velge mellom ett av de to emnene Molekylær cellebiologi eller Marin bioprospektering.

I løpet av siste studieår må det skrives en selvstendig bachelorgradsoppgave, som kan være basert på et eksperimentelt arbeid eller et litteraturstudium.

I bachelorprogrammet er det satt av plass til 2 valgemner á 10 studiepoeng. Disse gir muligheter for å bygge opp din egen kompetanse, enten du ønsker å kombinere biologi med et annet fag, eller du ønsker å fordype deg innenfor et felt du er spesielt interessert i (se anbefalte valgemner nederst i studieplanen).

De forskjellige fagmiljøene som tar opp mastergradsstudenter i bioteknologi, vil kunne kreve at du har inkludert spesifikke valgemner i bachelorgraden. Det betyr at dersom du ønsker å gå videre med en mastergrad, bør du i løpet av annet studieår kontakte relevante fagmiljøer/studiekonsulenten angående emner som anbefales i forhold til fagområde du er interessert.

Oppbygging av studiet
Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • inngående kunnskap om bioaktive molekyler (biokjemi, mikrobiologi og kjemi)
  • grunnleggende innsikt i det biokjemiske, cellulære og genetiske grunnlaget for liv

 

Ferdigheter

  • gode ferdigheter innenfor genetiske, bioteknologiske og molekylærbiologiske teknikker
  • ferdigheter innenfor kritisk og analytisk tenkning omkring eget og andres arbeid, i tillegg til skrive- og formidlingstrening
  • kompetanse vedrørende det å finne og ta i bruk molekyler med nye og spennende egenskaper

Generell kompetanse

  • forståelse for marine naturressursene som grunnlag for utvikling av mat, biokjemikaler, bioaktive komponenter, helsebringende komponenter etc.
  • kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til forskings- og utviklingsarbeid og det kommersielle potensialet innen marin bioteknologi
Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag:
Matematikk (R1+R2)
Fysikk (1+2)
Kjemi (1+2)
Biologi (1+2)
Informasjonstekn. (1+2)
Geofag (1+2)
Teknologi og forskn.lære (1+2)

Eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av emnebeskrivelsene. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Det vil bli utviklet semesterenheter (tre emner) innenfor programområdet som skal undervises på engelsk for innreisende utvekslingsstudenter. Disse engelskspråklige tilbudene vil også være relevante for norske studenter.
Utveksling

Utveksling

Avtaler som sikrer studentene på programmet adgang til utenlandsopphold er under utarbeiding.
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Utdanningen gir et god grunnlag i generell bioteknologi og kvalifiserer for jobber i næringsliv med stor grad av innovasjon, i produksjonsbedrifter innen bioteknologiske næringer (marine næringer), samt innen forskning.
Studieplan
Husk søknadsfrist 15. april


Kontakt
Relaterte yrker
Bioteknolog
Konsulent
Laborant

Mia Guldberg

Bachelor i bioteknologi, 2. året


Jeg synes det er morsomt at dette er et fagfelt som er relativt lite utforsket, og bioprospektering synes jeg høres veldig spennende ut. Det er et relevant studium som jeg tror vil være viktig både nå og i fremtiden. Jeg har lagt merke til at det er mye diskutert i media. Jeg liker at det første året er likt for alle på ulike biologistudier slik at vi har muligheten til å bytte studieretning underveis.

Det er utrolig mange valgmuligheter innen bioteknologi, alt fra å se på biomateriale i bildekk til å utvikle legemidler.  Det medisinske synes jeg er viktig og interessant, det kunne jeg tenke meg å jobbe med.

Jeg spiller volleyball og trener på Kraft (Studentidrettssenteret) som ligger like ved campus. I Tromsø er det mye å engasjere seg i, alt fra idrett til natur og kultur. Det gjør det lett å bli kjent med folk fra på tvers av studieretningene. Jeg gleder meg til å fortsette med bioteknologistudiet!