Voldserfaring

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Anna Luise Kirkengens forsknings- og interessefelt er å bidra til en dypere forståelse av erfaringers betydning for helsen – og de praktiske, organisatoriske, politiske og vitenskapelige konsekvenser av denne forståelsen.

Med bakgrunn i tretti år som allmennlege og en fenomenologisk avhandling om helsefølger av seksuell krenkelseserfaring i barndommen (UiO, 1998) har Anna Luise Kirkengen bidratt til kunnskapsbygging omkring sammenhenger mellom erfaring og helse. Ved å trekke veksler på vitenskapsteori og –filosofi på den ene siden og flerfaglig kunnskap fra det nye og raskt voksende forskningsfeltet PNEI (psyko-nevro-endokrino-immunologi samt nevroradiologi, genetikk og epigenetikk) på den andre, har hun bidratt til innsikt i hvordan erfaringer, tradisjonelt definert som mentale fenomener, påvirker kroppen,  tradisjonelt definert som materielle substrater. Denne kunnskapen byr på en ansats til en revisjon av biomedisinens teoretiske basis fordi den dokumenterer at grunnleggende medisinske dikotomier slik som mind/body, psykiatrisk/somatisk, funksjonell/organisk m.fl. ikke er holdbare. Hennes overordnede prosjekt er å bidra til en vitenskapsteoretisk konsistent menneske- og kroppsforståelse i medisinen. Kjernen i denne forståelsen er en anerkjennelse av menneskekroppen som bærer av erfaring og historie. Dette betyr at den medisinske praksis må utformes i samsvar med erkjennelsen at et menneskes biologi og biografi interagerer. Av det igjen følger at helsesystemets tradisjonelle, spesialitetsdelte struktur og organisering bør reformeres.