Kronisk stress

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Anna Luise Kirkengens forsknings- og interessefelt er å bidra til en dypere forståelse av erfaringers betydning for helsen – og de praktiske, organisatoriske, politiske og vitenskapelige konsekvenser av denne forståelsen.

Med bakgrunn i tretti år som allmennlege og en fenomenologisk avhandling om helsefølger av seksuell krenkelseserfaring i barndommen (UiO, 1998) har Anna Luise Kirkengen bidratt til kunnskapsbygging omkring sammenhenger mellom erfaring og helse. Ved å trekke veksler på vitenskapsteori og –filosofi på den ene siden og flerfaglig kunnskap fra det nye og raskt voksende forskningsfeltet PNEI (psyko-nevro-endokrino-immunologi samt nevroradiologi, genetikk og epigenetikk) på den andre, har hun bidratt til innsikt i hvordan erfaringer, tradisjonelt definert som mentale fenomener, påvirker kroppen,  tradisjonelt definert som materielle substrater. Denne kunnskapen byr på en ansats til en revisjon av biomedisinens teoretiske basis fordi den dokumenterer at grunnleggende medisinske dikotomier slik som mind/body, psykiatrisk/somatisk, funksjonell/organisk m.fl. ikke er holdbare. Hennes overordnede prosjekt er å bidra til en vitenskapsteoretisk konsistent menneske- og kroppsforståelse i medisinen. Kjernen i denne forståelsen er en anerkjennelse av menneskekroppen som bærer av erfaring og historie. Dette betyr at den medisinske praksis må utformes i samsvar med erkjennelsen at et menneskes biologi og biografi interagerer. Av det igjen følger at helsesystemets tradisjonelle, spesialitetsdelte struktur og organisering bør reformeres.


Telefon: +4777646446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og sårbarhet, b) klinisk sped- og småbarnspsykologi, c) relasjonstraumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS), e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.