Alternative behandlingsformer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646147
Forskningsinteresser:

Bruk av alternativ behandling og tradisjonell folkemedisin i ulike populasjoner, særlig blant kreftpasienter.


Telefon: +4777649193
Forskningsinteresser:
 • Pasientsikkerhet og bivirkninger ved bruk av alternativ behandling
 • Effekt ved bruk av alternativ behandling med spesifikk interesse for akupunktur
 • Klinisk pasientarbeid med hovedfokus på pasient-behandler relasjonen
 • Eksepsjonelle sykdomsforløp ved alternativ behandling
 • Alternativ behandling i den helsepolitiske hverdag
 • Placebo i forskning og klinisk pasientarbeid
 • Forebygging og behandling av frostskader

Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser i hovedstilling ved RKBU Nord:

Forskningsinteresser i  bistilling som forsker II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ( forskningsprosjektet CANCUL og forskergruppen Samfunn, helse og makt (SHEP)

 • utvidede forståelser av pasientforløp blant personer i Norge som lever med kreftsykdom
 • hvordan norske kreftpasienters erfaringer kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.

Telefon: +4777649286
Forskningsinteresser:
 • Risiko i komplementære og alternative behandlingstiltak
 • Risiko forbundet med å kombinere alternative og konvensjonell i kreftomsorgen
 • Pasientsikkerhet og risikoforståelse blandt forskjellige grupper av helsearbeidere
 • Direkte og indirekte risiko
 •  Samarbeid og  kommunikasjon mellom konvensjonelle og alternative behandlere
 •  Alternative medisinske konsultasjoner
 • Tradisjonel medisin
 • Tradisjonel helbredelse  I Nord-Norge
 • Kvalitative metoder/mixed methods i helsetjenesteforskning
 • Systematiske oversikter (systematic reviews)
 • Spørreundersøkelser blandt alternativebehandlere og helsepersonell

Forskningsprosjekter:

Foreldre til barn med kreft føler seg ofte presset til å prøve alternativ behandling til sine barn. Hvordan kan vi hjelpe og trygge foreldrene i deres behandlingsvalg?
Bruk av alternativ behandling blant norske barn er dårlig dokumentert. Internasjonal forskning viser at mellom 6-91% bruker en eller annen form for alternativ behandling. Mange foreldre med kreftsyke barn opplever at de står alene når de blir utsatt for råd og anbefalinger om bruk av alternativ behandling til sine barn. Det er vanskelig å navigere i et marked hvor tilbud om helbredelse og hjelp er mange og komplekse. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å: i) Utarbeide en litteraturoversikt over utbredelsen av alternativ behandling (inkludert folke medisin/tradisjonell medisin) hos barn med kreft (studie 1). ii) undersøke hvordan foreldre med kreftsyke barn opplevde, og brukte råd om alternativ og tradisjonell behandling som de fikk da barnet var sykt. Vi vil så identifisere hvilken støtte foreldre med kreftsyke barn ville ha funnet nyttig vedrørende anbefalinger om bruk av alternativ behandling ved barnets sykdom. Denne studien er finansiert av Barnekrftforeningen Troms og Finnmark. 

Kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi for traumatiserte pasienter

Avdelingen for psykosomatikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand kontaktet NAFKAM da de ønsket en vitenskapelig evaluering av kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapeutisk behandling av sterkt traumatiserte pasienter. Målet var å undersøke: i) Når psykologene behandler traumatiserte pasienter, når og hvorfor bestemmer de seg for å bruke kranio--sakralterapi. ii)Hvordan gjør de dette, og hvilke kriterier legger de til grunn. iii) Hvilke fordeler eller forbedringer mener psykologene denne alternative behandlingen gir. Dessuten ville vi undersøke om det finnes potensielle bivirkninger av selve behandlingen eller av kombinasjonen psykoterapi og kranio-sakralterapi. Ved å bruke kvantitative data ville vi i tillegg undersøke hvor mange pasienter som ble behandlet med kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi. Vi ville også hente pasientkarakteristikk, som alder og diagnose, fra pasientjournalene ved klinikken.

I dette forskningsprosjektet ville vi gjennomføre semi-strukturerte intervjuer (n=7) og fokusgruppeintervju (n=1) med psykologene og kranio-sakralterapeuten på avdelingen. Vi ville transkribere tekst-datene ordrett og analysere dem etter kriteriene for innholdsanalysen. De kvantitative dataene fra pasientjournalene er utelukkende deskriptive. Vi samler ikke data som kunne identifisere personer. Trine Stub er forskningsleder i dette prosjektet.

 

 


Telefon: +4777646446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjon, forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og sårbarhet, b) klinisk sped- og småbarnspsykologi, c) relasjonstraumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.