Lokaldemokrati

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644298
Forskningsinteresser:

Forskingsfeltet er lokalt demokrati. Kva rolle spelar kommunar for lokal velferd, samfunnsbygging, næringsutvikling - og som politisk arena? Korleis manøvrerer kommunar mellom store forventningar frå innbyggarane - og staten si forventing om forsvarleg økonomisk styring? Kva slags utviklingstendensar ser vi - og kva er svara på kommune-problemstillingar frå det etablerte politiske miljø? Dette forskingsfeltet har Aarsæther arbeidd med på komparativ basis - mellom kommunar i Norge, i dei nordiske landa, og i nordområde-samanheng, mot russiske og kanadiske kommunar.

Boka "Practicing Local Governance - Northern Perspectives" (Nova Science Publishers, New York 2008) er redigert av Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland og Synnøve Jenssen. Denne boka tar for seg nettopp forskjellane vi kan sjå mellom post-sovjetiske bykommunar under streng statleg kontroll, norske utkantkommunar med eit stort velferdspolitisk ansvar, og dei små kanadiske kommunane i Nova Scotia og New Foundland som berre har ansvar for veg, vatn og avløp.

Det er stor interesse for den nordiske modellen med ein stor velferdsstat, men ein glømmer ofte den rolla som den lokale, folkevalgte institusjonen spelar for den samla samfunnsutviklinga.  Forskinga på lokaldemokratiet og dets gjeremål kan bidra til å synleggjere både sterke og svake sider - og føre til utveksling av nyttige erfaringar på tvers av kommune- og landegrenser.

I 2009 kom NORUT-rapporten "Kommunen som samfunnsutvikler" (Ringholm, Aarsæther, Nygaard og Selle) som er den første landsomfattande undersøkinga av kommuanen sitt arbeid med lokal samfunnsutvikling.


Telefon: +4777644338
Forskningsinteresser:

Kommunenes omdømmebygging, kommunalt lederskap, reformer i kommunene, demokratiteori


Telefon: +4777645641
Forskningsinteresser:

1) Komparativ politikk med vekt på demokratisering

2) Valg og demokrati på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt plan

3) Komparative forskningdesign

4) Sikkerhetspolitikk og internasjonaliseringen av Forsvaret


Telefon: +4777644310
Forskningsinteresser:

Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

Prosjektdeltakelse
- Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
- Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
- Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
- Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

Formidling og popularisering
Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

Undervisning
Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

Undervisningstema
Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori