Kulturbegreper

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4778450330
Forskningsinteresser:
 • Globaliseringsprosesser og lokale-globale dynamikker
 • Media, representasjoner og makt
 • Materielle/symbolske artikulasjoner av sted og identitet

 

Ongoing projects:
Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (WP Leader)
This project deals with contemporary Kven heritage and revitalization processes that take place in the intersection between commodification, political and institutional boundary making of different scale in Northern Norway today. Consortium: UiT, Ruija Kvenmuseum, Nicolaysen Film AS
Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

Sami Entrepreneurs and Research Collaboration (WP leader)
The overall objective is to address entrepreneurial innovation in Sami areas through research collaborations. Consortium: Norut, UiT, Dalarna University
Funded by: Regionalt forskningsfond Nord

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (Researcher)
Samarbeid med Varanger museum, Alta museum, Nord-Troms Museum, Universitetsmuseet, samt andre museum og kvenske institusjoner
Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer (WP Leader)
Consortium: Nord Universitet og UiT
Funded by: Regionalt forskningsfond Nord

 

Completed projects:

Joint Higher Education on Northern Tourism (Project Leader)
The project aims to foster quality improvements, innovation and excellence of higher education on northern tourism, in the context of the Arctic region.
Consortium: UiT, University of Oulu, University of Lapland, University of Umeå, Vancouver Island University, Cape Breton Univerity, University of Iceland
Funded by: SIU High North Programme

Winter: New Turns in Arctic Winter Tourism (WP leader)
In this project we explore winter tourism developments in the Arctic linked to Winter Tourism Activities;  Event Tourism; Potensials and Barriers in Mass Tourism Developments; and Tourism Performances and Symbolic Meanings.
Consortium: UiT, Norut, University of Lapland, Cardiff Metropolitan University, University of Alaska, University of Utah, University of Iceland
Funded by: Forskningsrådet

Partnership for Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change (Researcher)
Consortium: U of Lapland, U of Umeå, U of Iceland, U of Oulu, Cape Breton University, Vancouver Island University
Funded by: NordRegio

Path Development in Different Regional Settings. Regional Policy Approaches in the Global Economy (Researcher)
Consortium: AFI, IRIS, Norut Alta, Høgskolen i Bergen
Funded by: Forskningsrådet (VRI)

Forutsetninger for verdiskaping i råvarebaserte næringer: Lokale aktører sin posisjon og rolle i Nordiske periferier (WP Leader)
Consortium: Norut Alta, NordRegio, Norut Tromsø
Funded by: RFF Nord

Forankring og bærekraftig verdiskaping i råvarebaserte næringer? Lokale stabilisatorer’s posisjon og rolle i nordiske periferier (Project Leader)
Consortium: Norut Alta, NordRegio, Univ of Akureyri Research Centre
Funded by: Nordisk Ministerråd

Northern Insights. Service Innovation and Tourist Experiences in the High North: The Co-creation of Value for Consumers, Firms and the Tourism Industry (WP Leader)
Consortium: Nord universitet, Nordlandsforskning, UiT, Høgskolen i Harstad, Bioforsk, Norut Alta
Funded by: Forskningsrådet

 
 


Telefon: +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.


Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
 • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning: prosjektene HBIM (Høring av barn i mekling) INVOLVERT og UNGKVEN
 • kreftforløp og livet med kreft: prosjektene PATH og CANCUL 
 • kvalitet i den offentlige helsetjenesten: prosjektene PATH, CANCUL og INVOLVERT
 • kompetanseutvikling i barnevernet: USB-prosjektet
 • nasjonale minoriteter og offentlige tjenester: prosjektene USB og UNGKVEN
 • teater/musikk og psykisk helse: prosjektene TEATERET VÅRES, RELAXED PERFORMANCE og JOIK OG HELSE
 • lege-pasient kommunikasjon: avsluttede prosjekter
 • risikoforståelser og pasientsikkerhet: avsluttede prosjekter
 • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten: avsluttede prosjekter

 


Telefon: +4777645635
Forskningsinteresser:
 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
 • litteraturteori, særlig hermeneutikk
 • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
 • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
 • bokhistorie
 • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
 • bild og tekst, new codicism
 • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
 • Johannes Schefferus