Kommune

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644298
Forskningsinteresser:

Forskingsfeltet er lokalt demokrati. Kva rolle spelar kommunar for lokal velferd, samfunnsbygging, næringsutvikling - og som politisk arena? Korleis manøvrerer kommunar mellom store forventningar frå innbyggarane - og staten si forventing om forsvarleg økonomisk styring? Kva slags utviklingstendensar ser vi - og kva er svara på kommune-problemstillingar frå det etablerte politiske miljø? Dette forskingsfeltet har Aarsæther arbeidd med på komparativ basis - mellom kommunar i Norge, i dei nordiske landa, og i nordområde-samanheng, mot russiske og kanadiske kommunar.

Boka "Practicing Local Governance - Northern Perspectives" (Nova Science Publishers, New York 2008) er redigert av Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland og Synnøve Jenssen. Denne boka tar for seg nettopp forskjellane vi kan sjå mellom post-sovjetiske bykommunar under streng statleg kontroll, norske utkantkommunar med eit stort velferdspolitisk ansvar, og dei små kanadiske kommunane i Nova Scotia og New Foundland som berre har ansvar for veg, vatn og avløp.

Det er stor interesse for den nordiske modellen med ein stor velferdsstat, men ein glømmer ofte den rolla som den lokale, folkevalgte institusjonen spelar for den samla samfunnsutviklinga.  Forskinga på lokaldemokratiet og dets gjeremål kan bidra til å synleggjere både sterke og svake sider - og føre til utveksling av nyttige erfaringar på tvers av kommune- og landegrenser.

I 2009 kom NORUT-rapporten "Kommunen som samfunnsutvikler" (Ringholm, Aarsæther, Nygaard og Selle) som er den første landsomfattande undersøkinga av kommuanen sitt arbeid med lokal samfunnsutvikling.


Telefon: +4777644372
Forskningsinteresser:

Mitt kompetanseområde er i særlig grad relatert til planlegging og
planleggingsteori, byutvikling, offentlig politikk og forvaltning, lokale
demokratiformer samt stedsforskning. Forskningsinteressene har lenge
vært knyttet til studier av lokalutvalg og andre former for nærdemokrati.
Nye forskningsinteresser er nye lokale styringsformer relatert til
governance. Jeg er også opptatt av byutvikling og stedsutvikling, både som et teoretisk
prosjekt, og som et mer empirisk studiefelt. Hvordan skal vi forstå de
urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for
nordområdene? Hvordan omdannes og redefineres steder i et stadig mer globalt og i økende grad mobilt samfunn?


Telefon: +4778450325
Forskningsinteresser:

Offentlig forvaltning som system

Kultursensitive velferdstjenester

Kvalitet og internkontroll i velferdstjenestene


Kompetanse innen:

1. Internkontroll

Internkontroll som styringssystem

Implementering

Herunder arbeid med:

- avklaring av roller

- innhold og prosess

- medvirkning

- kompetanse

- dokumentasjoner

- rutiner/maler

- risiko for svikt og mangler

- systemkontroll

 2. Kvalitetssikring i virksomheter:

Implementering og prosess

Arbeid med ledelse:

- planlegging

- utførelse

- evaluering

- korrigering

 3. ROS og beredskap i kommunal forvaltning

Rådgivning, implementering og oppfølging på:

- arbeid med prinsipper for beredskap og prosess-/utviklingsarbeid i kommunene

- overordnet risiko og sårbarhetsanalyse

- overordnet beredskapsplan

- fagberedskapsplaner, eks innen skole og helse