Strafferett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644576
Forskningsinteresser:

Et hovedtema i min forskning er de rettslige minimumsbetingelser for myndighetsinngrep i konvensjons- og kostitusjonsbeskyttede rettigheter og friheter. Hvilke minstekrav må henholdsvis lovgivningen og myndighetsutøvelsen imøtekomme for at myndighetsinitiert tvangsbruk skal anses å være forenlig med Grunnloven og våre inkorporerte folkerettsforpliktelser? Disse spørsmålene oppstår særlig ofte innenfor rettsdisiplinene strafferett, straffeprosess og politirett, men har de siste årene fått økt aktualitet ved iverksettelse av ulike former for administrativ tvang. Forvaltningen er gitt visse fullmakter til å gjøre bruk av tvang, både som ledd i sin velferdsvirksomhet og i sin oppsynsvirksomhet. Det kan være tale om tvang av en utpreget fysisk karakter, slik som det eksempelvis er gitt en viss anledning til innenfor barnevernretten og i helse- og omsorgssektoren, eller det kan være tale om tvang av en mer formell karakter som gjerne aktualiseres ved ulike kontrolltiltak i forbindelse med f.eks. skatteforvaltning, toll, fiskerioppsyn, konkurransetilsyn og miljøforvaltning. Et særlig sentralt tema innenfor mine forskningsprosjekter er bruk av integritetsinngripende bevismidler, herunder bruk av opplysninger fra etterretning og hemmelig tvangsmiddelbruk. 


Telefon: +4777649172
Forskningsinteresser:

Straffeprosess, økonomisk strafferett, menneskerettigheter og personvernrett


Telefon: +4777644557
Forskningsinteresser:

Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.