Adferdsvansker

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645884
Forskningsinteresser:

Utvikling, forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn og unge. Fremme sosiale og emosjonelle ferdigheter og god psykisk helse og trivsel blant barn og unge.

Universalforebyggende og helsefremmende tiltak i tjenester for barn og unge. Implementering og kvalitetssikring av tiltak i tjenester for barn og unge. Overføre resultater fra forskning om barn og unge til tjenester for barn og unge.

 

 


Telefon: +4777645861
Forskningsinteresser:

Effekten av behandlingstiltak, barn og unges psykiske helse, barnevern


Telefon: +4777645880
Forskningsinteresser:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.


Telefon: +4777645863
Forskningsinteresser:
  • Forebygging og behandling i forhold til sosiale- og atferdsvansker hos barn og unge.
  • Forskning på koblingen mellom sosial kompetanse, trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
  • Forskning på gruppebaserte tilbud. Hva er fordelen og utfordringene med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagfolk?
  • Forskning angående nytteverdien av praktiske øvelser for å oppnå endringer i egen praksis?
  • Evalueringer angående implementeringskunnskap
  • Opplæringsprogrammer for barn i barnehagealder og småskole om vold og overgrep

Løndal jobber hovedsaklig innen forskningsprosjekter der det benyttes kavantitative forskningstilnærminger, men er også med i kvalitative prosjekter.


Telefon: +4777645866
Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Telefon: +4777644345
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastrination (see http://www.procrastination.no/)