Ekstra tid på grunn av akutt sykdom på hjemmeeksamen

Dersom du blir akutt syk mens hjemmeeksamen pågår, kan du gis ekstra tid. Det fremkommer av forskrift for studier og eksamener § 25 (siste ledd):  

"Ved hjemmeeksamen kan det i særlige tilfeller gis ekstra eksamensdager dersom studenten dokumenterer uforutsette problemer av medisinsk karakter, dødsfall i nærmeste familie, eller andre ulykkeslignende tilfeller som har inntruffet i løpet av eksamensperioden. Når fastsatt eksamenstid er mer enn to uker, kan det normalt gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager. Når fastsatt eksamenstid er av kortere varighet, kan det normalt gis utsatt innlevering med én dag. Studenter som likevel ikke klarer å fullføre med ekstra tid, gis rett til utsatt eksamen."

Det betyr at dersom du blir akutt syk, men kan klare å levere eksamensoppgaven med ekstra tid, kan du få ekstra tid ved å dokumentere uforutsette problemer. For at UiT skal vite hvor mye ekstra tid du kan ha, er det viktig at du leverer legeerklæring som dokumenterer hvor mye eksamenstid du har mistet.

Kontakt ditt institutt/fakultet for å få vite hvem du skal levere legeerklæringen til.

Dersom du likevel ikke klarer å fullføre med ekstra tid, kan du levere egenmelding og få rett til utsatt eksamen. 

Sist endret: 24.11.2020