Klage ved formelle feil ved eksamen

Dersom du mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med eksamen, for eksempel være feil ved eksamensoppgaven, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensuren, kan du ifølge § 44 i studie- og eksamensforskriften klage over formelle feil.

Frist for å klage er innen tre uker etter at du er eller burde vært kjent med forhold som begrunner eventuell klage.

Klagen må være skriftlig (det er ikke noe skjema for denne type klage), den må begrunnes og det må komme klart frem at det er en klage på formelle feil .

Du sender klagen enten via brev eller e-post til faglig ansvarlig fakultet.  Se emnebeskrivelsen om du er i tvil om hvilket fakultet som administrerer emnet.

Dersom det er begått en feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon under eksamen eller bedømmelse av denne, så vil det opprinnelige sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, så vil ny sensurering foretas. I motsatt fall skal det holdes ny eksamen.

Universitetets klagenemnd er klageinstans. 

Sist endret: 23.09.2020