Individuell tilrettelegging på eksamen

Søknad om ekstra tid på utsatt prøve/kontinuasjonseksamen høsten 2020

Studenter kan på grunn av egen sykdom eller andre særlige forhold søke om ekstra tid på eksamen.

Ordningen med ekstra tid for studenter med omsorg for barn gjaldt så lenge skoler og barnehager holdt stengt.

Hvor skal søknad om tilrettelegging på utsatt prøve/kontinuasjonseksamen leveres? 

Ønsker du å søke om tilrettelegging på ordinær eksamen, finner du søknadsskjema under "Hvordan søke om individuell tilrettelegging ved eksamen" lenger ned på siden. 

Når det gjelder hvor søknad om tilrettelegging på utsatt prøve/kontinuasjonseksamen skal leveres, avhenger det av hvilken eksamen det gjelder.

Opprinnelige hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver

Dersom søknaden gjelder opprinnelige hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver skal søknaden til ditt fakultet/institutt. Ta kontakt med din studiekonsulent. Dersom du leverer søknaden via eDialog nedenfor må du skrive i tittelfeltet av det gjelder bacheloroppgave/masteroppgave, samt hvilket fakultet du tilhører.

Omgjorte hjemmeeksamener 

Dersom søknaden gjelder omgjorte hjemmeeksamener skal søknaden til Fellestjenesten for eksamen. Det vil si eksamener som opprinnelig var skriftlige skoleeksamener

Søknad leveres via eDialog:

Hvordan søke om individuell tilrettelegging ved utsatt prøve/kontinuasjonseksamen 

1. Fyll ut søknadsskjema 

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging på utsatt prøve/kontinuasjonseksamen – fellestjenesten for eksamen". Dersom søknaden din gjelder bacheloroppgave/masteroppgave må du skrive det, samt oppgi hvilket fakultet du tilhører.

5. Last opp søknaden din. 

6. Send inn søknaden din.

Vi vil helst at du bruker vårt søknadsskjema, men du kan også skrive søknad som et eget dokument som du lagrer i pdf-format. Dersom du ikke bruker skjemaet, må du passe på at vi får den informasjonen vi trenger for å behandle din søkned (fullt navn, fødsels- og personnummer og hvilke emner søknaden gjelder).

For omgjorte hjemmeeksamener er fristen for å søke 1 uke før eksamen. Nasjonale prøver kan ha andre frister. Kontakt Fellestjenesten for eksamen for informasjon om frist for å søke om tilrettelegging på nasjonale prøver. E-post til eksamen ved UiT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon til studenter som er innvilget tilrettelegging på skriftlige skoleeksamener

Studenter som har fått innvilget ekstra tid på skriftlig skoleeksamen, får tilsvarende ekstra tid på hjemmeeksamen i emner som har fått endret eksamensform. Det samme gjelder for studenter som har fått innvilget tid til hvile og tid til å amme sitt barn. Dette gjelder hjemmeeksamen der ut- og innlevering av oppgave er samme dag.

Studenter som er innvilget skrivetid, hviletid eller ammetid, vil bli tildelt 20 minutter ved omgjorte hjemmeeksamener som varer inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra 3 og opp til 5 timer og 1 time på eksamener som varer i 5 timer eller mer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva er individuell tilrettelegging?

Individuell tilrettelegging under eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt.

Tilretteleggingstiltakene som innvilges skal derfor være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være optimale ut fra søkers egne ønsker eller vurdering av behov.

Individuell tilrettelegging skal i utgangspunktet kun gis til studenter med varige/kroniske lidelser. Kandidater som blir akutt syke, har derfor ikke krav på individuell tilrettelegging. Når problemet oppstår rett før eksamen, har kandidaten imidlertid rett til å få utsatt prøven.

Tilrettelegging ved eksamen reguleres av forskrift om eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet § 28.

Ved spørsmål om tilrettelegging på eksamen, ta kontakt med Line Gaare.

Her finner du søknadsskjema. Søker fyller ut del 1, og lege eller annen sakkyndig instans fyller ut del 2. Dersom du allerede har legeerklæring, kan du se bort fra del 2.


Hvordan søke om individuell tilrettelegging ved eksamen 

1. Fyll ut søknadsskjema 

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging ved eksamen" og hvilket fakultet du hører til. Dersom søknaden gjelder tidlig eksamen/utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen, kan du skrive det her.

5. Last opp søknaden din + dokumentasjon fra lege eller spesialist (dersom du venter på dokumentasjon fra lege, kan du skrive i søknaden at denne vil bli lastet opp senere, innen tre uker).

6. Send inn søknaden din.

Vi vil helst at du bruker vårt søknadsskjema, men du kan også skrive søknad som et eget dokument som du lagrer i pdf-format. Dersom du ikke bruker skjemaet, må du passe på at vi får den informasjonen vi trenger for å behandle din søkned (fullt navn, fødsels- og personnummer, hvile tilretteleggingstiltak du søker om og hvor lenge du søker om tilrettelegging). Du må også legge ved erklæring fra lege/psykolog/logoped. 

 

Krav til dokumentasjon

For å oppnå en mest mulig rettferdig og rimelig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener har UiT Norges arktiske universitet sendt brev om hvilke krav som stilles til dokumentasjon til legekontor/sakkyndig instans. Gjør legen din oppmerksom på dette. Ta gjerne utskrift av brevet, og bring det med til legen.


Frist for å søke individuell tilrettelegging ved eksamen?
1. februar i vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret for ordinære eksamener.

15. januar og 15. august for utsatt- og kontinuasjonseksamener.

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av eksamensforskriftens § 8. Søknad om dispensasjon leveres også via eDialog. Dispensasjonssøknader som mottas senere enn fire uker etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.


Kort om de vanligste ulemper eksamenskandidater kan ha ved eksamen:

  • Kandidater som på grunn av en akutt lidelse ikke kan gjennomføre eksamen, har i utgangspunktet ikke krav på individuell tilrettelegging, jf. forskrift for eksamener § 30. Det er ikke adgang til bruk av PC ved akutte lidelser.

  • Kandidater med spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker kan gis tilbud om å få avlegge skoleeksamen ved bruk av PC med retteprogram, jf. forskrift for eksamener § 31. Det kreves dokumentasjon fra logoped. Ved digitale eksamener med Flowlock-nettleser vil det normalt være stavekontroll via nettleseren. Kontakt studieadministrasjonen ved ditt fakultet dersom du har spørsmål om dette.

  • Kandidater med allergi eller astma gis ikke individuell tilrettelegging under eksamen, jf. forskrift for eksamener § 32. Alvorlige/særlige tilfeller kan gi grunnlag for ekstra tid til hvile/tid til medisinering.

  • Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned, jf. forskrift for eksamener § 33. Fødselstermin må dokumenteres.

  • Kandidater med norsk som fremmedspråk gis ekstra eksamenstid, jf. forskrift for eksamener § 34. Ordningen gjelder ikke studenter på engelskspråklige program, eller studenter som har norsk som andrespråk fra videregående skole. Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk.

  • Utfyllende info finnes i forskrift for eksamen kapittel V.

Sist endret: 21.07.2020