Individuell tilrettelegging ved eksamen

For ikke å belaste helsevesenet, godtar UiT Norges arktiske universitet egenmelding våren 2020.  Det betyr at studenter som på grunn av sykdom hos deg selv eller sykdom hos noen du har omsorgsansvar for, omsorg for barn eller andre særlige forhold har behov for ekstra tid på eksamen, kan søke om det uten legeerklæring.

Ordningen for studenter med omsorg for barn gjelder så lenge skoler og barnehager holder stengt.

Hvor søknaden skal leveres, avhenger av hvilken eksamen det gjelder.

Opprinnelige hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver

Dersom søknaden gjelder opprinnelige hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver skal søknaden til ditt fakultet/institutt. Ta kontakt med din studiekonsulent.

Omgjorte hjemmeeksamener 

Dersom søknaden gjelder omgjorte hjemmeeksamener skal søknaden til Fellestjenesten for eksamen. Det vil si eksamener som opprinnelig var skriftlige skoleeksamener

Søknad leveres via nettskjema:

Trykk her om du søker om ekstra tid på grunn av sykdom hos deg selv, sykdom hos noen du har omsorgsansvar for eller andre særlige forhold

Trykk her om du søker om ekstra tid på grunn av omsorg for barn grunnet stengte skoler og barnehager

For omgjorte hjemmeeksamener er fristen for å søke 1 uke før eksamen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hva er individuell tilrettelegging?
Individuell tilrettelegging under eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt.

Tilretteleggingstiltakene som innvilges skal derfor være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være optimale ut fra søkers egne ønsker eller vurdering av behov.

Individuell tilrettelegging skal i utgangspunktet kun gis til studenter med varige/kroniske lidelser. Kandidater som blir akutt syke, har derfor ikke krav på individuell tilrettelegging. Når problemet oppstår rett før eksamen, har kandidaten imidlertid rett til å få utsatt prøven.

Tilrettelegging ved eksamen reguleres av forskrift om eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet § 28.

Ved spørsmål om tilrettelegging på eksamen, ta kontakt med Line Gaare.

Her finner du søknadsskjema. Søker fyller ut del 1, og lege eller annen sakkyndig instans fyller ut del 2. Dersom du allerede har legeerklæring, kan du se bort fra del 2.


Hvordan søke om individuell tilrettelegging ved eksamen

1. Fyll ut søknadsskjema 

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging ved eksamen" og hvilket fakultet du hører til. Dersom søknaden gjelder tidlig eksamen/utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen, kan du skrive det her.

5. Last opp søknaden din + dokumentasjon fra lege eller spesialist (dersom du venter på dokumentasjon fra lege, kan du skrive i søknaden at denne vil bli lastet opp senere, innen tre uker).

6. Send inn søknaden din.

Vi vil helst at du bruker vårt søknadsskjema, men du kan også skrive søknad som et eget dokument som du lagrer i pdf-format. Dersom du ikke bruker skjemaet, må du passe på at vi får den informasjonen vi trenger for å behandle din søkned (fullt navn, fødsels- og personnummer, hvile tilretteleggingstiltak du søker om og hvor lenge du søker om tilrettelegging). Du må også legge ved erklæring fra lege/psykolog/logoped. 

 

Krav til dokumentasjon

For å oppnå en mest mulig rettferdig og rimelig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener har UiT Norges arktiske universitet sendt brev om hvilke krav som stilles til dokumentasjon til legekontor/sakkyndig instans. Gjør legen din oppmerksom på dette. Ta gjerne utskrift av brevet, og bring det med til legen.


Frist for å søke individuell tilrettelegging ved eksamen?
1. februar i vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret for ordinære eksamener.

15. januar og 15. august for utsatt- og kontinuasjonseksamener.

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av eksamensforskriftens § 8. Søknad om dispensasjon leveres også via eDialog. Dispensasjonssøknader som mottas senere enn fire uker etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.


Kort om de vanligste ulemper eksamenskandidater kan ha ved eksamen:

  • Kandidater som på grunn av en akutt lidelse ikke kan gjennomføre eksamen, har i utgangspunktet ikke krav på individuell tilrettelegging, jf. forskrift for eksamener § 30. Det er ikke adgang til bruk av PC ved akutte lidelser.

  • Kandidater med spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker kan gis tilbud om å få avlegge skoleeksamen ved bruk av PC med retteprogram, jf. forskrift for eksamener § 31. Det kreves dokumentasjon fra logoped. Ved digitale eksamener med Flowlock-nettleser vil det normalt være stavekontroll via nettleseren. Kontakt studieadministrasjonen ved ditt fakultet dersom du har spørsmål om dette.

  • Kandidater med allergi eller astma gis ikke individuell tilrettelegging under eksamen, jf. forskrift for eksamener § 32. Alvorlige/særlige tilfeller kan gi grunnlag for ekstra tid til hvile/tid til medisinering.

  • Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned, jf. forskrift for eksamener § 33. Fødselstermin må dokumenteres.

  • Kandidater med norsk som fremmedspråk gis ekstra eksamenstid, jf. forskrift for eksamener § 34. Ordningen gjelder ikke studenter på engelskspråklige program, eller studenter som har norsk som andrespråk fra videregående skole. Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk.

  • Utfyllende info finnes i forskrift for eksamen kapittel V.

Sist endret: 31.03.2020