Individuell tilrettelegging ved eksamen

Hva er individuell tilrettelegging?
Individuell tilrettelegging under eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt.

Tilretteleggingstiltakene som innvilges skal derfor være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være optimale ut fra søkers egne ønsker eller vurdering av behov.

Individuell tilrettelegging skal i utgangspunktet kun gis til studenter med varige/kroniske lidelser. Kandidater som blir akutt syke, har derfor ikke krav på individuell tilrettelegging. Når problemet oppstår rett før eksamen, har kandidaten imidlertid rett til å få utsatt prøven.

Tilrettelegging ved eksamen reguleres av forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet § 28.


Hvordan søke om individuell tilrettelegging ved eksamen

1. Søknaden din skriver du som et eget dokument som du lagrer i pdf-format

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging ved eksamen" 

5. Last opp søknaden din + dokumentasjon fra lege eller spesialist

6. Send inn søknaden din.

Krav til dokumentasjon
For å oppnå en mest mulig rettferdig og rimelig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener har UiT Norges arktiske universitet sendt brev om hvilke krav som stilles til dokumentasjon til legekontor/sakkyndig instans. Gjør legen din oppmerksom på dette. Ta gjerne utskrift av brevet, og bring det med til legen.


Frist for å søke individuell tilrettelegging ved eksamen?
1. februar i vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret for ordinære eksamener.

15. januar og 15. august for utsatt- og kontinuasjonseksamener.

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av eksamensforskriftens § 8. Søknad om dispensasjon leveres også via eDialog. Dispensasjonssøknader som mottas senere enn fire uker etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.


Kort om de vanligste ulemper eksamenskandidater kan ha ved eksamen:

  • Kandidater som på grunn av en akutt lidelse ikke kan gjennomføre eksamen, har i utgangspunktet ikke krav på individuell tilrettelegging, jf. forskrift for eksamener § 30. Det er ikke adgang til bruk av PC ved akutte lidelser.

  • Kandidater med spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker kan gis tilbud om å få avlegge skoleeksamen ved bruk av PC med retteprogram, jf. forskrift for eksamener § 31. Det kreves dokumentasjon fra logoped. Ved digitale eksamener med Flowlock-nettleser vil det normalt være stavekontroll via nettleseren. Kontakt studieadministrasjonen ved ditt fakultet dersom du har spørsmål om dette.

  • Kandidater med allergi eller astma gis ikke individuell tilrettelegging under eksamen, jf. forskrift for eksamener § 32. Alvorlige/særlige tilfeller kan gi grunnlag for ekstra tid til hvile/tid til medisinering.

  • Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned, jf. forskrift for eksamener § 33. Fødselstermin må dokumenteres.

  • Kandidater med norsk som fremmedspråk gis ekstra eksamenstid, jf. forskrift for eksamener § 34. Ordningen gjelder ikke studenter på engelskspråklige program, eller studenter som har norsk som andrespråk fra videregående skole. Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk.

  • Utfyllende info finnes i forskrift for eksamen kapittel V.

Sist endret: 02.09.2019