Syk til eksamen


Hva gjør du dersom du er syk til skriftlig skoleeksamen?
Du må levere legeerklæring til UiT senest to døgn etter den første eksamen attesten gjelder for. Legeerklæringa leverer du på følgende steder:

  • UiT i Tromsø: UiT infosenter
  • UiT i Narvik: Servicetorget
  • UiT i Harstad: Servicetorget
  • UiT i Alta: Servicetorget
  • UiT i Hammerfest: skranken
  • Øvrige studiesteder: lever legeerklæringa til din studiekonsulent

Dersom du ikke har anledning til å levere legeerklæringa på ett av våre studiesteder, vil du måtte sende den i posten. Da sendes den til:

UiT Norges arktiske universitet
FUF v/fellestjenesten for eksamen og vitnemål
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Dersom du er syk til eksamen og ikke leverer inn legeerklæring, så vil du ikke ha rett til utsatt prøve, samt at du har brukt ett av dine tre eksamensforsøk.

Legeerklæringa skal inneholde ditt navn og fødsels- og personnummer, opplysning om hvilke eksamener den gjelder for samt tidsrom for sykdommen. Sykemeldinger til bruk overfor en arbeidsgiver godtas ikke. Erklæringa skal være relatert til selve eksamenen. Opplysning om tidsrom er viktig både for å bekrefte at sykdommen er akutt, men også for at UiT skal kunne fastsette dato for den utsatte prøven.

I henhold til eksamensforskriften § 21 skal utsatt prøve avholdes så snart som mulig etter at forfallsgrunnen er opphørt, og normalt senest to måneder etter begynnelsen av neste semester. I praksis er det ofte mer enn én kandidat som har rett på utsatt prøve i et emne, og dato fastsettes da slik at alle kan avlegge prøven samtidig.


Sykdom som oppstår under selve eksamen
Dersom du blir syk under selve eksamen, må du fylle ut skjema for trekk. På dette skjemaet informeres du om at du må oppsøke lege og levere en legeattest til UiT innen to døgn for å få rett til utsatt prøve.


Sykdom i forbindelse med eksamener som består av flere deleksamener:
Når det gjelder sykdom som oppstår underveis i forbindelse med eksamener som består av flere deleksamener, for eksempel en hjemmeoppgave + skriftlig skoleeksamen + avsluttende muntlig prøve, er det ved utsatt prøve ikke anledning til å gå opp til eventuelle deler av eksamen som ble avlagt under ordinær eksamen, jf. eksamensforskriften § 21.


Syk når du har hjemmeeksamen

Dersom du blir akutt syk foran en hjemmeeksamen eller i løpet av en hjemmeeksamen, må du, for å få rett til utsatt prøve, levere legeerklæring senest to døgn etter at innleveringsfristen for hjemmeoppgaven er utløpt.

Legeerklæringa skal inneholde det samme og leveres på samme sted som forklart under punktet "Hva gjør du dersom du er syk til skriftlig skoleeksamen?"

 

Når det gjelder eksamener som består av flere deler (f.eks. hjemmeeksamen + skriftlig skoleeksamen + muntlig), må du i noen tilfeller få alle delene som utsatt prøve, i andre tilfeller bare noen av delene. Dette vil avhenge både av sykemeldingens varighet og av eksamensordningen. Du kan for eksempel være syk på hjemmeeksamen, men friskmeldt på den dato hvor en eventuell skriftlig skoleeksamen avvikles. Dersom du også skal ha en justerende muntlig eksamen etter de skriftlige eksamenene, skal du bare ha hjemmeeksamenen og muntlig eksamen som utsatt prøve.


Hva er utsatt prøve?
Utsatt prøve er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som er blitt akutt syke i forbindelse med ordinær eksamen. Vi gjør oppmerksom på at akutt syk defineres som sykdom som er oppstått senere enn 14 dager før den aktuelle eksamenen.

Oppmelding til utsatt prøve
For å kunne gå opp til utsatt prøve må du melde deg opp til eksamen via studentweb innen 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

NB! Det er ikke anledning å annullere eksamensmelding til utsatt prøve. Dersom du ikke møter til utsatt prøve eller avbryter prøven, vil du ikke få anledning til å avlegge ny utsatt prøve, men må vente til neste ordinære eksamen i emnet. Dette gjelder også dersom det er sykdom som forhindrer deg til å møte til utsatt prøve. Dersom du stryker på utsatt prøve, må du vente til neste ordinære eksamen for å kontinuere, jf. eksamensforskriften.


Sist endret: 25.11.2019