Ordensregler ved eksamen

Ordensreglene på nynorsk samisk engelsk


Generelle ordensregler


Oppmøte:
Du må møte opp minimum 30 minutter før, og skal sitte på plassen din senest 15 minutter før eksamen begynner.

Eksamensplassen:
Eksamensplassene som skal benyttes er merket med bordkort og ordensregler er lagt ut. Har du fått innvilget individuell tilrettelegging får du anvist egen plass som er merket med navn. Du har kun lov å ha følgende på eksamenspulten:                                                                                                           

  • Mat og drikke
  • PC (ikke tillatt på papireksamen)
  • Skrivesaker
  • Legitimasjon
  • Eventuelle tillatte hjelpemidler

Yttertøy, bagasje og personlige eiendeler:
Eksamensvaktene vil anvise plass for yttertøy, bagasje og personlige eiendeler. Der skal du legge følgende:

  • Alt yttertøy og all bagasje
  • Mobiltelefon og annet kommunikasjonsutstyr. Disse skal være avslått.
  • Armbåndsur – både digitale og analoge
  • Alle medbrakte gjenstander du ikke har lov å ha på eksamensplassen

Det er ikke tillat med trådløs mus eller -tastatur. 

Mobiltelefon og annet kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt på eksamen. Har du med deg kommunikasjonsutstyr, må du skru det av og legge det sammen med yttertøy og bagasje.

Armbåndsur er ikke tillatt på eksamen. Dette inkluderer analoge armbåndsur. Har du på deg armbåndsur, må du ta det av og legge det sammen med yttertøy og bagasje.

Hjelpemidler til eksamen:
Tillatte hjelpemidler skal være angitt i eksamensoppgaven. Hvis det ikke er anført noen hjelpemidler på eksamensoppgavens forside, er ingen hjelpemidler tillatt.

Dersom du finnes i besittelse av hjelpemidler som ikke er angitt i eksamensoppgaven, blir dette betraktet som forsøk på fusk.

Legitimasjon:
Ha legitimasjonen klar på pulten. Dersom du ikke kan forevise gyldig legitimasjon, vil du bli bortvist fra eksamen.

Toalettbesøk:
Ved toalettbesøk skal vakten henvise til hvilket toalett som skal benyttes.

Pauser:
Pauser bør begrenses til 10 minutter av gangen. (Dersom du har fått innvilget hviletid unntas du fra dette). Kandidater som er i pause samtidig, skal ikke på noen måte kommunisere med hverandre. Det er ikke tillatt å gå på kiosk/butikk i pausen. Tas pausen utenfor bygget hvor eksamen foregår, må du oppholde deg i nærheten av ytterdøra. Du skal ikke ha tilgang til aviser, annet skriftlig materiale, eller elektronisk utstyr under pauser.

Branninstruks for eksamenslokaler
Hvis brannalarm blir utløst skal alle i eksamenslokalet straks forlate lokalet sammen, og avvente nærmere beskjed. Oppmøte skal skje på oppstillingsplass.

Avvikling av skriftlig eksamen kan som hovedregel ikke fortsette, og eksamensavviklingen blir avbrutt. Eksamenen blir annullert. Dersom det er sannsynliggjort at studentene ikke har hatt anledning til å snakke sammen om eksamensoppgaven utenfor eksamensvaktenes tilsyn i løpet av evakueringen, kan eksamen likevel fortsette. Avvikling av muntlig eller praktisk eksamen kan eventuelt fortsette etter at evakueringssituasjonen er over.

Trekk under eksamen:
Dersom du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du fylle ut skjemaet «Trekk under eksamen». Dette må gjøres også om årsaken til trekk er sykdom. I det siste tilfellet må du levere legeerklæring til eksamensansvarlig fakultet innen to døgn hvis du ønsker rett til å ta utsatt eksamen.

Leverer du blank besvarelse regnes dette som trekk.

Har du trukket deg fra eksamen eller levert tidlig besvarelse, kan du ikke forlate eksamenslokalet før tidligst 1 time etter at eksamen har begynt (karantenetid).

Når du har levert eksamen:
Du må forlate eksamenslokalet straks etter at eksamensbesvarelsen er levert, eventuelt umiddelbart etter karantenetiden på l time. Forhold deg rolig etter å ha levert eksamen, og forlat eksamenslokalet uten unødig støy. Vent med å snakke med medstudenter til etter at du har forlatt lokalet.


 Gjennomføring av eksamen

Digital eksamen: Skru på din PC og logg deg inn i det digitale eksamenssystemet umiddelbart ved ankomst. Eksamensoppgaven blir tilgjengelig i eksamenssystemet presis ved eksamensstart. Eksamenssystemet merker din besvarelse med ditt kandidatnummer automatisk. Like etter eksamensstart starter registrering av kandidatene. Du må legitimere deg, og signere på en eksamenskandidatliste for fremmøtet.

Når eksamenstiden er ute vil det ikke lenger være mulig å fortsette å skrive på din besvarelse. Du vil til enhver tid kunne se i eksamenssystemet hvor lang tid som gjenstår. Innlevering av eksamen i eksamenssystemet skal kontrolleres av eksamensvakt før du kan forlate lokalet.

Papireksamen:
Eksamensoppgavene utdeles presis ved eksamensstart. Omslag med innføringspapir (eksamensark) og kladd blir også delt ut. Like etterpå starter registrering av kandidatene. Du må legitimere deg, signere på en eksamenskandidatliste for fremmøtet og du får samtidig tildelt ditt kandidatnummer som skal føres på omslagsarket.

Eksamensvaktene opplyser om at eksamenstiden er ute. Du får da tildelt 15 minutter ekstra tid, for utfylling av toppteksten på samtlige ark i besvarelsen pluss omslagsarket – de 15 ekstra minuttene kan KUN brukes til dette. Toppteksten som skal føres på hvert ark er kandidatnummer, dato, sidetall og emnekode. Du skal ikke skrive navnet ditt på besvarelsen. Du kan kun levere inn hele ark. Rettelse av sidetall skjer ved å stryke over feil sidetall og tydelig føre opp det korrekte tallet ved siden av.

Det er ditt eget ansvar å ha din eksamensbesvarelse klar til innlevering når de 15 minuttene er løpt ut. Eksamensvaktene har med andre ord ikke ansvar for å klargjøre/nummerere eksamensbesvarelsen dersom du ikke har gjort dette selv innen tidsfristen. Hvis du ikke er ferdig med å nummerere/klargjøre din besvarelse når de 15 minuttene er løpt ut, vil eksamensvakten inndra besvarelsen. Besvarelsen legges i en konvolutt slik den foreligger, og konvolutten limes igjen, påføres kandidatnummer, klokkeslett, samt en kort forklaring på hvorfor den ikke er ferdig klargjort.

Du har ikke anledning til å ta med deg verken uskrevne, eller skrevne eksamensark ut av eksamenslokalet.                                                   

Sist endret: 25.11.2019