Begrunnelse for karakter

Både ved skriftlig og muntlig eksamen har du rett til å be om begrunnelse for karakteren du har fått. 

Krav om begrunnelse for karakteren for skriftlig eksamen må framsettes senest én uke etter at sensuren ble kunngjort.

Krav om begrunnelse for karakteren for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt studenten.

Begrunnelse for karakter er hjemlet i § 42 i studie- og eksamensforskriften

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. 

Dette betyr at du både skal få vite

  • hvilke generelle prinsipper eksamenskommisjonen har basert bedømmelsen på og
  • hva det var i din spesifikke eksamen som gjorde at du fikk det bestemte resultatet. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å bare vise til sensorveiledningen eller læringsmålene uten å si noe om din besvarelse i forhold til dem.

Generelle prinsipper kan være læringsmålene for emnet, sensorveiledningen og ikke minst vurderingsuttrykket som beskrevet i § 35.

Kontaktinformasjon og praksis for hvordan man går frem for å be om begrunnelse vil variere etter studieprogram/ emne. Om du ikke finner informasjon om hvor du skal henvende deg kan du sende epost til studieadministrasjonen ved fakultetet du studerer ved: https://uit.no/organisasjon

Sist endret: 23.10.2020