Oppmelding til ordinær eksamen


Frist for å melde seg opp til undervisning og eksamen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.


Du melder deg opp til eksamen via studentweb.

Vær oppmerksom på at du må ha betalt semesteravgifta før du kan melde deg opp til eksamen.

Vi anbefaler deg å gå inn på "aktive emner" i studentweb etter at du har meldt deg opp til eksamen, for å kontrollere at du er meldt opp til eksamen i emnene du skal ta dette semesteret.


Dersom du ikke har meldt deg opp til eksamen deg fristen, og har gyldig grunn for dette, kan du søke om dispensasjon fra fristen. Siste frist for å kunne søke om dispensasjon er 1. oktober/1. mars.Oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen, ekstraordinær eksamen


Frist for oppmelding er 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret


Utsatt prøve:

Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til utsatt prøve via studentweb.

 • Dersom du ikke skal studere videre, men kun ta utsatt prøve så må du melde deg opp via dette nettskjemaetOBS: Studenter som skal ta utsatt prøve, men ikke skal studere videre, trenger ikke å betale semesteravgift.
 • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å melde deg opp i
 • Hvem som får gå opp til utsatt eksamen reguleres av eksamensforskriftas § 21

Kontinuasjonseksamen:

 • Du må betale semesteravgift før du kan melde deg opp til kontinuasjonseksamen via studentweb. Pass på at du betaler semesteravgifta i god tid før 15. august/15. januar
 • Du må selv undersøke om det arrangeres eksamen - info finner du i emnebeskrivelsen
 • Hvem som får gå opp til kontinuasjonseksamen reguleres av eksamensforskrifta § 22

Ekstraordinær eksamen:


Trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og ekstraordinær eksamen

Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan annullere oppmelding til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og ekstraordinær eksamen.Individuell tilrettelegging


Søknad om dispensasjon fra registreringsfristen

Dersom du ikke har semesterregistrert deg og meldt deg opp til undervisning og eksamen innen fristen, kan du søke om dispensasjon. Dispensasjon innvilges dersom du har gyldig grunn.


I hvilke tilfeller kan du få dispensasjon?
Søknad om dispensasjon reguleres av eksamensforskriftens § 8:

Utdanningsdirektøren kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra fristene for registrering og oppmelding til eksamen.

Dispensasjon etter første og annet ledd kan gis i følgende tilfeller:

 1. ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest
 2. ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av offentlig tjenestemann
 3. det første semesteret en utenlandsk student er registrert ved universitetet
 4. når studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår som del av den eksamen det gjelder, og eksamen ikke kan gjennomføres for de andre i gruppen uten at denne studenten er med
 5. den eksamen/de eksamener det gjelder vil føre til fullført grad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 6. dispensasjon kan også gis i andre særlige tilfeller 

Hvordan søke om dispensasjon?

1. Bruk dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din maskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn inn påkrevd info. I Tittelfeltet som ligger under "Hva sender du?" må du skrive "Sak 2019/3145 - søknad om dispensasjon"

5. Last opp søknadsskjemaet ditt og eventuell annen dokumentasjon

6. Send inn søknaden.


Svar på søknad sendes ut via:

 • Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

OBS: Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


Siste frist for å søke om dispensasjon

 • 1. oktober/1. mars for ordinær eksamen
 • 15. september/15. februar for utsatt-/kontinuasjonseksamen

Søknader som mottas etter fristen behandles ikke.Muntlig eksamen i Zoom

Dette er en veiledning for hvordan du som student gjennomfører muntlig eksamen via videosamtale. Brukerstøtten er utvikla med tanke på vårt anbefalte verktøy, Zoom, men det er også mulig å gjennomføre muntlig eksamen via Teams, Skype for Business og Adobe Connect. Mange av punktene under vil være gjeldende uansett hvilket verktøy som brukes.

Innledende forberedelser

 1. Begynn med å
  1. Laste ned Zoom-appen.
  2. Logge på Zoom-appen.
  3. Gå til hit for mer brukerstøtte om Zoom
 2. Kontroller oppkobling, lyd og bilde i god tid før eksamen.
  1. Bruk https://uit.zoom.us/test til å teste oppkoblingen. Gjør dette i god tid før eksamen, et par dager før eksamen, slik at det er tid til å gi support, eller få låne utstyr dersom noe mangler. Kontakt 776 20 880 (før mandag 4. mai må du kontakte Orakelet) dersom du opplever problemer du ikke greier å løse selv.
  2. Dersom studiekonsulent eller fagansvarlig har satt opp en testeksamen, vil dette være god nok test.
 3. Vi anbefaler at du bruker headset for best mulig lyd.
 4. Du må ha kamera, dette skal være på under eksamen slik at dere kommuniserer best mulig og sensor kan identifisere deg. Du kan lese mer om behandlingsgrunnlag for dette spesifikt, her: https://uit.no/om/informasjonssikkerhet#v-pills-675336
 5. Ha legitimasjon tilgjengelig, du kan bli bedt om å framvise dette under eksamen.
 6. Finn ut hvor du skal sitte når du skal ha eksamen. Tenk på:
  1. At det ikke er støy
  2. At du har stabilt nett
  3. At du ikke blir forstyrra under eksamen
  4. At lysforholdene er  normalt gode.
 7. Du skal få tilsendt en møtelenke og tidspunkt for eksamen per e-post og/eller publisert i Canvas.
Dersom du ikke har mottatt dette, kontakt studiekonsulent på emnet eller eksamen@support.uit.no

Under eksamen

 • Supporttelefon under eksamen er 77620880 (før mandag 4. mai må du kontakte Orakelet).
 • Det er ikke tillatt å gjøre opptak under eksamen. 
 1. Vær ute i god tid, minst 10 minutter før oppsatt tid.
 2. Ha legitimasjon tilgjengelig.
 3. Bli med i eksamenen ved å
  1.  Klikke på møtelenka eller kopier den inn i nettleseren.
  2. Åpne Zoom Meetings 
   Velg Åpne Zoom Meetings
  3. Velg Join with Computer Audio 
   Velg Join with Computer Audio. Legg merke til at du her har anledning å teste mikrofon og høyttalere før du går inn i venterommet.
  4. Du skal nå komme til det virtuelle venterommet og vente på at du blir hentet inn til eksamen av sensoratet.
  5. Dersom du har problemer med å starte Zoom appen, kan du bli med via nettleseren. Anbefalt nettleser er da Chrome eller Edge. I så tilfelle klikker du på "join from your browser"
   Velg "join form your browser".
  6. Du blir bedt om å skrive inn navn og passord. Skriv fullt navn. Passordet finner du i e-posten der du mottok møtelenka, eller i Canvas-rommet der du fant møtelenka. 
 4. Du skal nå befinne deg i det virtuelle venterommet. Det vil se ut noe lignende som dette: 
  På bildet er studenten i det virtuelle venterommet og venter på å bli hentet inn til eksaminasjonen av sensor.
 5. Du skal nå ha eksamen, og "rommet" vil se ut som bildet nedenfor. Du kommer inn i møtet og må selv skru på lyd og video ved å klikke på Unmute og Start Video. Dersom du har behov for å dele skjermen i løpet av eksaminasjonen, bruker du "Share Screen".
  Husk å skru på lyd og bilde når du kommer inn i møtet!
 6. Når eksamen er avsluttet sender sensor deg tilbake til venterommet. Skal sensor meddele karakter umiddelbart, venter du i venterommet til sensor henter deg inn igjen. Noen ganger meddeles karakteren på et senere tidspunkt. Er du usikker på hvordan karakter skal meddeles, spør sensoratet.
 7. Husk at "(k)rav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen (...) må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt kandidaten. Krav om begrunnelse skal rettes direkte til sensor(ene)." (eksamensforskriftene ved UiT §45). 

Avlegge eksamen ved et annet sted

I hovedsak skal skriftlig skoleeksamen avlegges i UiTs lokaler.

Dersom det foreligger helt spesielle grunner, så vil det være mulig å få ta eksamen ved en annen institusjon enn UiT.

Søknad om å få avlegge eksamen ved en annen institusjon enn UiT, sendes til eksamen@hjelp.uit.no innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Du må bruke dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk
Ekstern eksamen arrangeres på samme dato og klokkeslett som den ordinære eksamen i emnet ved UiT.


Kostnader ved ekstern eksamen
Du må selv dekke kostnader ved leie av eksamensrom, eventuell lønn til eksamensvakt og administrasjon dersom den ekstern institusjonen krever dette.

UiT kan også kreve et gebyr. Kandidatnummer

Skoleeksamen:

Ved skriftlig skoleeksamen får du utlevert ditt kandidatnummer under eksamen. Husk at du må ta med gyldig legitimasjon.

Hjemmeeksamen:

Ved hjemmeeksamener finner du ditt kandidatnummer i studentweb - på forsida under "Kommende hendelser" og under menypunktet "Aktive emner".

Når eksamenen din leveres i WISEflow, hjemme- eller skoleeksamen, blir kandidatnummeret ditt automatisk knyttet til besvarelsen.

Vi anbefaler at du fjerner forfatterinformasjon fra PDF-filer før du leverer de inn.


Slette eksamensmelding

Frist for å trekke seg fra eksamen eller endre eksamenstidspunkt er 15. april i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Du sletter din eksamensmelding via studentweb.

OBS: For ordinære eksamener med eksamensdato før 29. april i vårsemesteret og før 14. november i høstsemesteret må du trekke deg senest 14 dager før eksamensdatoen.


Studenter som ikke trekker seg fra eksamen og som ikke møter til eksamen, blir regnet for å ha framstilt seg til eksamen. Du har anledning til å gå opp til samme eksamen tre ganger.

Det er ikke mulig å trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen.Antall forsøk på eksamen

Du kan fremstille deg til samme eksamen kun tre ganger.

I særlige forhold kan fakultet som arrangerer eksamen gjøre unntak fra denne regelen. Dette reguleres av eksamensforskriftens § 25:

"§ 25. Adgangen til å framstille seg til samme eksamen
Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet inntil tre ganger. Hva som regnes som å framstille seg til eksamen, er beskrevet i § 16.

Det aktuelle fakultet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

 1. Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet.

 2. Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger.

Det kan gis inntil tre dispensasjoner.

Fakultetet kan frata studieretten til studenter som har framstilt seg til samme eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet tre eller flere ganger.

Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde.

Ved et nytt eksamensforsøk må kandidater som har bestått eksamen i et emne, som inkluderer flere deler, ta alle delene om igjen".


Hvordan søke om dispensasjon:

1. Bruk dette søknadsskjemaet: Bokmål Nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din maskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn inn påkrevd info. I Tittelfeltet som ligger under "Hva sender du?" må du skrive "Søknad om dispensasjon fra tregangerregelen + navnet på fakultetet"

5. Last opp søknadsskjemaet ditt og eventuell annen dokumentasjon

6. Send inn søknaden.Forbedre karakter


Er du ikke lengre student ved UiT og ønsker å forbedre karakterer?
Da må du først søke om opptak til enkeltemner via lokalt opptak innen 1. juni/1. desember. Enkeltemner på bachelornivå legges også ut på Ledige studieplasser ved opptak til høstsemesteret.

Etter at du har fått studieplass, semesterregistrere du deg og melder deg opp til eksamen via studentweb innen 1. september/1. februar. OBS: Dersom emnet du skal ta ikke tilbys til enkeltemnestudenter, så må du ta kontakt med oss for å bli meldt opp til eksamen.

Dersom du er inne i ditt siste semester enten på et bachelorprogram eller et masterprogram, og du fikk sensur etter at søknadsfristen til enkeltemner gikk ut, ta kontakt med oss for å bli meldt opp i emnet du ønsker å forbedre. OBS: siste frist for dette er 1. september/1. febuar.


Er du allerede student ved UiT og ønsker å forbedre karakterer?
Da melder du deg opp i emnet på vanlig måte via studentweb. Dersom emnet ligger inne i din utdanningsplan, så finner du det ved å trykke på "Vis tidligere emner" i studentweb. Du melder deg opp ved å trykke på "Ta emnet på nytt". OBS: siste frist for dette er 1. september/1. febuar.Forberede seg til digital eksamen

Før eksamensdagen er her er det et par ting du må gjøre. For å få en så god start og gjennomføring som mulig er det viktig at du setter deg godt inn hva digital eksamen innebærer.

 

1. Brukernavn og passord

Pålogging til digital eksamen skjer med vanlig UiT-brukernavn og passord (pålogging via Feide).

Hvis du ikke har aktivert din brukerkonto ved UiT, eller du har glemt ditt brukernavn og passord, går du til https://passord.uit.no.

Logg deg så inn på Wiseflow for å sjekke om innlogging fungerer fra din maskin. Ta kontakt med Orakelet dersom brukernavn eller passord ikke fungerer, tlf. 776 44544 eller orakel@uit.no

2. Hvordan fungerer digital eksamen i WISEflow?

Se en kort video om hvordan du leverer inn hjemmeeksamener i WISEflow ved å klikke her. Normalt skal hjemmeeksamener leveres som PDF. Når du konverterer til PDF i Word er det viktig at du velger PDF for online-bruk, og ikke PDF ment for utskrift på papir.

På skoleeksamener, som ikke involverer hjelpemidler via datamaskinen, brukes en sikker nettleser som hindrer deg i å besøke andre nettsider, lese filene du har på maskinen din og kommunisere via chat eller e-post.  Denne må lastes ned og testes i god tid før eksamen. Se mer under neste punkt.

Noen skoleeksamener tillater hjelpemidler via datamaskinen. På disse eksamenene skal ikke den sikre nettleseren brukes. Du skal likevel levere besvarelsen i WISEflow.

 

3. Systemkrav og installasjon av FLOWlock-nettleser

Generelle systemkrav til datamaskinen finner du her.

Før en skoleeksamen må du installere og teste FLOWlock-nettleseren. Denne må lastes ned på nytt/oppdateres før hver eksamensperiode. Hvordan du gjør dette ser du her.

Når du har gjort installasjonen anbefaler vi deg på det sterkeste å teste pcen/macen din ved å ta den med til campus, logge på eduroam-nettverket og teste av FLOWlock-nettleseren.

For å prøve ut hvordan det er å ha eksamen med FLOWlock-nettleseren:

 1. Lukk alle andre programmer
 2. Logg på https://uit.wiseflow.dk
 3. Klikk på "Demoflows" nederst på hovedsiden ("Oversikt")
 4. Her kan du teste ut den typen eksamen du skal ha. Husk at hvis du trenger å illustrere noe under eksamen, gjøres dette enten ved å bruke tegneprogrammet eller ved å tegne på et ark som tas bilde av. Dette gjelder FLOWlock-eksamen. Har du ikke prøvd dette før - bruk "Demoflow" og øv!

 

4. Fremmøte

Møt frem senest en halvtime før eksamensstart i det rommet du skal sitte på. Husk å ta med egen bærbar pc/mac, laderkabel og legitimasjon (førerkort eller bankkort). 

Følg instruksjonene som blir gitt av eksamensvaktene. Oppstilling av utstyr og pålogging gjøres umiddelbart etter ankomst i eksamenslokalet og skal være ferdig senest 15 minutter før eksamen starter.

Merk igjen viktigheten av å ha lastet ned og testet ut FLOWlock-nettleseren i forkant av eksamensdagen for eksamener som går via WISEflow. 


Fjerne forfatterinformasjon fra PDF-filer

På maskiner som har tilknyttning til UiT gjør du følgende for å fjerne forfatterinformasjon:

 Last ned «Adobe Acrobat Pro» 

 •  Åpne «Software Center» fra skrivebordet. Hvis «Software» Center» ikke finnes på skrivebordet, kan du også søke etter programmet. 
 • I kategorien «Applications» finner du «Adobe Acrobat Pro» I listen. Trykk på den. 
 • Trykk «Install/installer» 

Fjerne forfatterinformasjon 

 1. Åpne PDF-filen du vil fjerne forfatterinformasjonen fra med «Adobe Acrobat Pro» 

  • Den kan hende at PDF- filen ikke åpnes med «Adobe Acrobat Pro» automatisk. Da må du høyre-klikke på PDF-filen, velge «Open with» og deretter velge «Adobe Acrobat Pro» i nedtrekksmenyen. 
 1. Øverst i vinduet finner du en menylinje. Der trykker du på «Fil» og deretter «Egenskaper…» i nedtrekksmenyen. 

 1. Trykk på «Flere metadata…» i det nye vinduet. 

 1. Slett all informasjon som kan inneholde personopplysninger ved å markere teksten og slette den.  

 1. Trykk «OK» når du er ferdig med å slette all informasjonen som er nødvendig. 

 1. Trykk «OK» igjen på det gjenværende vinduet. 

 1. Lagre filen 


Ordensregler ved eksamen

Ordensreglene på nynorsk samisk engelsk


Generelle ordensregler


Oppmøte:
Du må møte opp minimum 30 minutter før, og skal sitte på plassen din senest 15 minutter før eksamen begynner.

Eksamensplassen:
Eksamensplassene som skal benyttes er merket med bordkort og ordensregler er lagt ut. Har du fått innvilget individuell tilrettelegging får du anvist egen plass som er merket med navn. Du har kun lov å ha følgende på eksamenspulten:                                                                                                           

 • Mat og drikke
 • PC (ikke tillatt på papireksamen)
 • Skrivesaker
 • Legitimasjon
 • Eventuelle tillatte hjelpemidler

Yttertøy, bagasje og personlige eiendeler:
Eksamensvaktene vil anvise plass for yttertøy, bagasje og personlige eiendeler. Der skal du legge følgende:

 • Alt yttertøy og all bagasje
 • Mobiltelefon og annet kommunikasjonsutstyr. Disse skal være avslått.
 • Armbåndsur – både digitale og analoge
 • Alle medbrakte gjenstander du ikke har lov å ha på eksamensplassen

Det er ikke tillat med trådløs mus eller -tastatur. 

Mobiltelefon og annet kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt på eksamen. Har du med deg kommunikasjonsutstyr, må du skru det av og legge det sammen med yttertøy og bagasje.

Armbåndsur er ikke tillatt på eksamen. Dette inkluderer analoge armbåndsur. Har du på deg armbåndsur, må du ta det av og legge det sammen med yttertøy og bagasje.

Hjelpemidler til eksamen:
Tillatte hjelpemidler skal være angitt i eksamensoppgaven. Hvis det ikke er anført noen hjelpemidler på eksamensoppgavens forside, er ingen hjelpemidler tillatt.

Dersom du finnes i besittelse av hjelpemidler som ikke er angitt i eksamensoppgaven, blir dette betraktet som forsøk på fusk.

Legitimasjon:
Ha legitimasjonen klar på pulten. Dersom du ikke kan forevise gyldig legitimasjon, vil du bli bortvist fra eksamen.

Toalettbesøk:
Ved toalettbesøk skal vakten henvise til hvilket toalett som skal benyttes.

Pauser:
Pauser bør begrenses til 10 minutter av gangen. (Dersom du har fått innvilget hviletid unntas du fra dette). Kandidater som er i pause samtidig, skal ikke på noen måte kommunisere med hverandre. Det er ikke tillatt å gå på kiosk/butikk i pausen. Tas pausen utenfor bygget hvor eksamen foregår, må du oppholde deg i nærheten av ytterdøra. Du skal ikke ha tilgang til aviser, annet skriftlig materiale, eller elektronisk utstyr under pauser.

Branninstruks for eksamenslokaler
Hvis brannalarm blir utløst skal alle i eksamenslokalet straks forlate lokalet sammen, og avvente nærmere beskjed. Oppmøte skal skje på oppstillingsplass.

Avvikling av skriftlig eksamen kan som hovedregel ikke fortsette, og eksamensavviklingen blir avbrutt. Eksamenen blir annullert. Dersom det er sannsynliggjort at studentene ikke har hatt anledning til å snakke sammen om eksamensoppgaven utenfor eksamensvaktenes tilsyn i løpet av evakueringen, kan eksamen likevel fortsette. Avvikling av muntlig eller praktisk eksamen kan eventuelt fortsette etter at evakueringssituasjonen er over.

Trekk under eksamen:
Dersom du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du fylle ut skjemaet «Trekk under eksamen». Dette må gjøres også om årsaken til trekk er sykdom. I det siste tilfellet må du levere legeerklæring til eksamensansvarlig fakultet innen to døgn hvis du ønsker rett til å ta utsatt eksamen.

Leverer du blank besvarelse regnes dette som trekk.

Har du trukket deg fra eksamen eller levert tidlig besvarelse, kan du ikke forlate eksamenslokalet før tidligst 1 time etter at eksamen har begynt (karantenetid).

Når du har levert eksamen:
Du må forlate eksamenslokalet straks etter at eksamensbesvarelsen er levert, eventuelt umiddelbart etter karantenetiden på l time. Forhold deg rolig etter å ha levert eksamen, og forlat eksamenslokalet uten unødig støy. Vent med å snakke med medstudenter til etter at du har forlatt lokalet.


 Gjennomføring av eksamen

Digital eksamen: Skru på din PC og logg deg inn i det digitale eksamenssystemet umiddelbart ved ankomst. Eksamensoppgaven blir tilgjengelig i eksamenssystemet presis ved eksamensstart. Eksamenssystemet merker din besvarelse med ditt kandidatnummer automatisk. Like etter eksamensstart starter registrering av kandidatene. Du må legitimere deg, og signere på en eksamenskandidatliste for fremmøtet.

Når eksamenstiden er ute vil det ikke lenger være mulig å fortsette å skrive på din besvarelse. Du vil til enhver tid kunne se i eksamenssystemet hvor lang tid som gjenstår. Innlevering av eksamen i eksamenssystemet skal kontrolleres av eksamensvakt før du kan forlate lokalet.

Papireksamen:
Eksamensoppgavene utdeles presis ved eksamensstart. Omslag med innføringspapir (eksamensark) og kladd blir også delt ut. Like etterpå starter registrering av kandidatene. Du må legitimere deg, signere på en eksamenskandidatliste for fremmøtet og du får samtidig tildelt ditt kandidatnummer som skal føres på omslagsarket.

Eksamensvaktene opplyser om at eksamenstiden er ute. Du får da tildelt 15 minutter ekstra tid, for utfylling av toppteksten på samtlige ark i besvarelsen pluss omslagsarket – de 15 ekstra minuttene kan KUN brukes til dette. Toppteksten som skal føres på hvert ark er kandidatnummer, dato, sidetall og emnekode. Du skal ikke skrive navnet ditt på besvarelsen. Du kan kun levere inn hele ark. Rettelse av sidetall skjer ved å stryke over feil sidetall og tydelig føre opp det korrekte tallet ved siden av.

Det er ditt eget ansvar å ha din eksamensbesvarelse klar til innlevering når de 15 minuttene er løpt ut. Eksamensvaktene har med andre ord ikke ansvar for å klargjøre/nummerere eksamensbesvarelsen dersom du ikke har gjort dette selv innen tidsfristen. Hvis du ikke er ferdig med å nummerere/klargjøre din besvarelse når de 15 minuttene er løpt ut, vil eksamensvakten inndra besvarelsen. Besvarelsen legges i en konvolutt slik den foreligger, og konvolutten limes igjen, påføres kandidatnummer, klokkeslett, samt en kort forklaring på hvorfor den ikke er ferdig klargjort.

Du har ikke anledning til å ta med deg verken uskrevne, eller skrevne eksamensark ut av eksamenslokalet.                                                   


Hjelpemidler under eksamen

Tillatelse til å bruke ordbok som hjelpemiddel under eksamen

Kandidater med norsk som fremmedspråk kan etter søknad til fellestjenesten for eksamen få benytte ordbok ved eksamen.

Etter at din søknad om ordbok som hjelpemiddel til eksamen er innvilget, må ordboken godkjennes av fagmiljøet.

Skriv ut skjemaet nedenfor og bring det med til studiekonsulent som må godkjenne ordboken og stemple tillatelsen. Ta med svarbrevet slik at studiekonsulenten din kan se at du har fått innvilget ordbok på eksamen. Dersom studiekonsulenten er usikker på om ordboken kan godkjennes til aktuell eksamen må vedkommende avklare dette med faglærer før signatur/stempel. 

Skjema finnes på bokmålnynorsk og engelsk.


Syk til eksamen


Vårsemesteret 2020 har UiT lagt til rette for at studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Dette er hjemlet i midlertidig eksamensforskrift. Egenmelding gir mulighet for utsatt eksamen.

 

Dersom du på grunn av sykdom eller av andre særlige forhold er forhindret til å delta på eksamen vårsemesteret 2020, kan du levere egenmelding. Særlige forhold kan være sykdom for barn du har omsorg for, dødsfall i nær familie eller problemer som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.  

Egenmelding registreres via nettskjema.

Dersom du likevel vil levere legeerklæring, kan det gjøres i samme skjema.

Egenmelding/legeerklæring må leveres innen 1 uke etter eksamensdato/frist for innlevering av eksamen.

Vær oppmerksom på at du ikke kan levere eksamensbesvarelse når du benytter deg av egenmelding.

Frist for å melde seg til utsatt eksamen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Oppmelding gjøres via Studentweb.

Dersom du er syk til eksamen og ikke leverer inn egenmelding/legeerklæring, vil du ikke ha rett til utsatt prøve. Ved ikke å møte til eksamen vil du bruke ett av dine tre eksamensforsøk. 


I henhold til eksamensforskriften § 21 skal utsatt prøve avholdes så snart som mulig etter at forfallsgrunnen er opphørt, og normalt senest to måneder etter begynnelsen av neste semester. I praksis er det ofte mer enn én kandidat som har rett på utsatt prøve i et emne, og dato fastsettes da slik at alle kan avlegge prøven samtidig.


Sykdom i forbindelse med eksamener som består av flere deleksamener:
Når det gjelder sykdom som oppstår underveis i forbindelse med eksamener som består av flere deleksamener, for eksempel en hjemmeoppgave + skriftlig skoleeksamen + avsluttende muntlig prøve, er det ved utsatt prøve ikke anledning til å gå opp til eventuelle deler av eksamen som ble avlagt under ordinær eksamen, jf. eksamensforskriften § 21.


Når det gjelder eksamener som består av flere deler (f.eks. hjemmeeksamen + skriftlig skoleeksamen + muntlig), må du i noen tilfeller få alle delene som utsatt prøve, i andre tilfeller bare noen av delene. Dette vil avhenge både av sykemeldingens varighet og av eksamensordningen. Du kan for eksempel være syk på hjemmeeksamen, men friskmeldt på den dato hvor en eventuell skriftlig skoleeksamen avvikles. Dersom du også skal ha en justerende muntlig eksamen etter de skriftlige eksamenene, skal du bare ha hjemmeeksamenen og muntlig eksamen som utsatt prøve.


Hva er utsatt prøve?
Utsatt prøve er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som er blitt akutt syke i forbindelse med ordinær eksamen. Vi gjør oppmerksom på at akutt syk defineres som sykdom som er oppstått senere enn 14 dager før den aktuelle eksamenen.

Oppmelding til utsatt prøve
For å kunne gå opp til utsatt prøve må du melde deg opp til eksamen via studentweb innen 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

NB! Det er ikke anledning å annullere eksamensmelding til utsatt prøve. Dersom du ikke møter til utsatt prøve eller avbryter prøven, vil du ikke få anledning til å avlegge ny utsatt prøve, men må vente til neste ordinære eksamen i emnet. Dette gjelder også dersom det er sykdom som forhindrer deg til å møte til utsatt prøve. Dersom du stryker på utsatt prøve, må du vente til neste ordinære eksamen for å kontinuere, jf. eksamensforskriften.


 


Mal for oppgaveskriving


Fusk på eksamen

Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:

 1. Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
 2. Å presenteres andres arbeid som sitt eget
 3. Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlig arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
 4. Å levere en eksamensbesvarelse som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet eller andre institusjoner for høyere utdanning
 5. Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
 6. Å handle i strid med eksamensreglementet eller på annen urettmessig måte som kan gi fordeler ved eksamen.

Dette reguleres av eksamensforskriftens § 20.

Konsekvenser ved fusk
Fusk på eksamen får som regel alvorlige konsekvenser for den som blir tatt. Eksamen annulleres og ifølge nasjonal praksis, er utestengelse fra universitetet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved alle institusjoner under universitets og høyskoleloven i inntil ett år, alminnelig reaksjon på eksamensfusk.

Det er Universitetets klagenemnd som vedtar hvilke reaksjoner fusk skal få.

Studentens ansvar og UiTs veiledningsplikt
Studentene har selv ansvaret for å sette seg inn i eksamensreglementet, herunder i reglene om kildebruk.  Er man usikker på om kilden bør oppgis, så er tommelfingerregelen at den bør oppgis. Hvis man er usikker på om man har oppgitt kildene rett, bør man spørre veileder en gang til fremfor å ta sjanser.

Universitetet har veiledningsplikt om reglene om kildebruk. Det skal ikke komme som en overraskelse på en student som har brutt reglene at handlingene er urettmessige og at de kan føre til disiplinære reaksjoner.

Her finner du informasjon om UBs kurs i informasjonskompetanse


Karaktersystem

Det norske karaktersystemet består av et todelt karaktersystem med verdiene bestått/ikke bestått og karakterer fra A til F.

Bokstavkaraktersystemet er slik:

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.For mer informasjon om vurderingsuttrykk og karakterfastsetting, se eksamensforskrifta.


Kunngjøring av sensur

Eksamensresultatet kunngjøres i studentweb under "Resultater".

Sensur skal være klart innen tre uker etter eksamen ble avholdt, med mindre styret har fastsatt noe annet. For større arbeider på høgere grad, slik som selvstendige arbeider normert til 20 studiepoeng eller mer, kan det settes en frist for sensur på seks uker.

Dette reguleres av eksamensforskriften.


Begrunnelse for karakter

Både ved skriftlig og muntlig eksamen har du rett til å be om begrunnelse for karakteren du har fått.

Les mer om begrunnelse ved UiT HER

Kontaktinformasjon og praksis for hvordan man går frem for å be om begrunnelse vil variere etter studieprogram/ emne. Om du ikke finner informasjon om hvor du skal henvende deg kan du sende epost til studieadministrasjonen ved fakultetet du studerer ved: https://uit.no/organisasjon


Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren.

Det gjør du ved å sende sende klagen til faglig ansvarlig fakultet innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort på studentweb eller at begrunnelse for karakter ble gitt.

Du bruker dette skjemaet:

Ved klage så vil din besvarelse legges fram for en ny eksamenskommisjon, som vil vurdere hele eksamenen på nytt.

Ved ny sensur så vil din opprinnelige karakter oppheves. Vær oppmerksom på ny sensur kan gjøres både til gunst og ugunst for deg. Dersom du for eksempel får en dårligere karakter enn du opprinnelig hadde, så har du ikke mulighet til å beholde opprinnelig karakter.

Endelig resultat på din klage vil publiseres i studentweb under 'Begrunnelse og klage'. Du vil også motta et varsel fra oss når din klage er ferdigbehandlet.

Du har mulighet til å trekke din klage frem til resultatet av klagen er publisert i studentweb.

Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til UH-loven § 5-3 fjerde ledd, er individuell klagerett på gruppeeksamen. Det betyr at en eventuell endring av karakter etter klage kun vil gjelde den som har klaget.

Les mer om klage i eksamensforskriftens § 46.


Stryk på eksamen - kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen er en ekstraordinær eksamen som kun avvikles for kandidater som ikke har bestått siste avholdte ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamener avvikles ikke for kandidater som stryker på utsatt prøve eller annen ekstraordinær eksamen.


Kontinuasjonsadgangen på de ulike emnene ved universitetet varierer mellom:

 1. Åpen kontinuasjon, som betyr at alle som har strøket ved ordinær eksamen får anledning til å kontinuere
 2. Betinget kontinuasjon, som betyr at dersom det uansett arrangeres utsatt prøve i et emne for kandidater som har vært syke og har meldt seg til utsatt prøve, vil også kandidater som har strøket på emnet få anledning til å delta. Dersom ingen har vært syke, må imidlertid kandidater som har strøket vente til neste ordinære eksamen
 3. Ingen kontinuasjon, som betyr at kandidater som stryker må vente til neste ordinære eksamen.

Frist for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Du må ha betalt semesteravgift for å kunne melde deg opp.

Du melder deg opp til kontinuasjonseksamen via studentweb.

NB! Det er ikke anledning å annullere oppmelding til kontinuasjonseksamen.Klage ved formelle feil ved eksamen

Dersom du mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med eksamen, for eksempel være feil ved eksamensoppgaven, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensuren, kan du ifølge lov om universiteter og høyskoler (uhl) § 5-2, klage over formelle feil.

Frist for å klage er innen tre uker etter at du er eller burde vært kjent med forhold som begrunner eventuell klage.

Klagen må være skriftlig (det er ikke noe skjema for denne type klage), den må begrunnes og det må komme klart frem at det er en klage på formelle feil .

Du sender klagen enten via brev eller e-post til faglig ansvarlig fakultet.  Se emnebeskrivelsen om du er i tvil om hvilket fakultet som administrerer emnet.

Dersom det er begått en feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon under eksamen eller bedømmelse av denne, så vil det opprinnelige sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, så vil ny sensurering foretas. I motsatt fall skal det holdes ny eksamen.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge ved fakultetet, vil den bli behandla i Universitetets klagenemnd.


Vitnemål


Krav for å få utstedt vitnemål
For å få utstedt et vitnemål må du oppfylle en rekke krav. Du kan lese mer om kravene til de ulike gradene i forskrift for studier ved UiT.

Vi gjør oppmerksom på at for å få utstedt vitnemål fra UiT så må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved UiT.


Bestille vitnemål
Du trenger ikke bestille vitnemål, dette utstedes automatisk. Unntaket er bachelorgrad i fritt sammensatte fag (se under).

Vi sender vitnemålet til semesteradressa du har registrert i studentweb.

Emnene som inngår i din utdanningsplan vil også inngå i vitnemålet ditt. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom deg og UiT. Både du og UiT har ansvar for at din utdanningsplan til enhver tid er oppdatert, slik at ditt vitnemål blir korrekt.

Det er kun mulig å reservere seg mot automatisk utstedelse av bachelorvitnemål, dersom du ønsker å forbedre en karakter som inngår på vitnemålsgrunnlaget. Dette kan du gjøre ved å varsle administrasjonen ved ditt fakultet.

Dersom du forbedrer en karakter som inngår på vitnemålet, vil du få utstedt et nytt vitnemål.

Sammen med vitnemålet følger et Diploma Supplement på engelsk, samt en karakterutskrift på norsk og/eller engelsk (Transcript of Records). Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg og gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd. Det erstatter ikke vitnemålet, men supplerer dette.

Eksempel på Diploma Supplement og Transcript of Records finner du her.


Vitnemålsportalen - del ditt vitnemål digitalt
Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte. Les mer om Vitnemålsportalen her.


Bachelor i fritt sammensatte fag
For å få utstedt bachelorgrad i fritt sammensatte fag må du tilfredsstille følgende krav:

 • ha avlagt eksamen i og bestått emner som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng
 • ha avlagt eksamen i og bestått examen philosophicum og examen facultatum
 • ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng
 • ha en emnegruppe med et samlet omfang på minimum 30 studiepoeng (må ikke nødvendigvis være innafor samme fagområde som fordypninga)
 • Minimum 60 av studiepoengene som benyttes i graden må være avlagt ved UiT

Du bestiller vitnemål for bachelorgrad i fritt sammensatte fag via dette skjemaet:

Søknaden sendes til UiT via eDialog.

OBS: Dersom du har tatt emner ved andre læresteder enn UiT, så må du dokumentere dette med karakterutskrift, som du sender inn sammen med søknaden din.


Semester for oppnådd høgere grad
For å bli uteksaminert i vårsemesteret må avsluttende eksamen i høgere grad være avviklet i tidsrommet 7. januar til 12. august. Tilsvarende for høstsemesteret er 13. august til 6. januar. For graden ph.d. må disputasen være gjennomført før 30. juni i vårsemesteret og 31. desember i høstsemesteret.


Utstedelse av nytt vitnemål

Du får kun utstedt ett vitnemål for en fullført grad ved UiT. Det gjøres kun to unntak fra denne regelen:

 1. Dersom du kan dokumentere at vitnemålet ditt har blitt ødelagt i forbindelse med brann, flom eller lignende.
 2. Dersom du har forbedret karakter i emner som inngår på vitnemålet.

I noen få tilfeller kan det forekomme at et emne legges ned og erstattes av et nytt emne som er tilsvarende i faglig innhold. Du vil ikke kunne få utstedt nytt vitnemål dersom du tidligere har tatt et emne som nå er lagt ned, og avlegger eksamen i det nye tilsvarende emnet og oppnår bedre karakter.

Ta kontakt med Fellestjenesten for eksamen vedrørende nytt vitnemål.Karakterutskrift

Digital karakterutskrift

 • Du kan enten laste ned en karakterutskrift i PDF-format eller sende en elektronisk karakterutskrift til en mottaker via Vitnemålsportalen.
 • Du kan bestille og laste ned en elektronisk karakterutskift via menypunktet "Bestillinger" i studentweb.


Papirformat
Dersom du ønsker en karakterutskrift i papirformat, bestiller du karakterutskrifta via studentweb. Gå inn på "Resultater". Nederst på siden trykker du på "Karakterutskrift på papir".

Dersom du ikke har anledning til å bestille via studentweb, kan du ta kontakt med: