Kontakt oss

Telefon:
(+47) 77645872
Telefax:
(+47) 77645860
Postadresse:
De Utrolige Årene, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø

Dinosaurskole i smågruppe 3 - 8 år

Din-fri-iten.gif

Dinosaurskolen i smågruppe retter seg både mot barn som viser begynnende og mer alvorlige atferds- og sosiale vansker. Dinosaurskolen i smågruppe har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrke barnas selvbilde og opplevelser av mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte og vente, ta hver sin tur – bli enige – stille spørsmål – dele – hjelpe – samarbeide og å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Når barna har opparbeidet et større repertoar av problemløsningsstrategier og fått styrket sine sosiale ferdigheter, erfarer man ofte at den opposisjonelle atferden avtar. En øver/trener på de ulike temaene gjennom praktisk orienterte metoder, blant annet ved hjelp av store hånddukker, samtale omkring DVD-vignetter, rollespill og lek, samt ulike tilrettelagnte aktiviteter knyttet opp til tema.

 

Dinosaurskolen i smågruppe består av 18-22 gruppemøter, hvor hver samling varer to timer. Barnegruppen består av 5 - 7 barn i alderen 3-8 år. Foreldrene til barn Dinosaurskolen deltar på foreldrekurs i De utrolige årenes Foreldreprogram samtidig mens barna deltar på Dinosaurskolen. Temaene i foreldrekursene følger i stor grad Dinosaurskolen, slik at temaene for foreldre og barn er tilpasset hverandre. Barna har også hjemmeoppgaver fra samling til samling, som de skal gjøre sammen med foreldrene. Barnas dagtilbud (skole/SFO (AKS)/barnehage) inviteres også til samarbeid i løpet av gruppeforløpet og får jevnlig informasjon om de ulike temaene på Dinosaurskolen.

Behandling: Dinosaurskolen i smågruppe gis vanligvis gjennom spesialisthelsestjenesten (eks BUP), som del av et behandlingstilbud sammen med De utrolige årenes foreldreprogrammer. Også andre organisasjoner som tilbyr hjelp til barn med atferdsproblemer og deres familier kan søke om etablering av De utrolige årenes Dinosaurskole i smågruppe.

Indikert forebygging: Dinosaurskolen i smågruppe kan også tilbys som tiltak i skoler, SFO (AKS) og barnehager rettet mot barn som viser begynnende atferdsproblematikk og/eller sosiale vansker eller som er i særskilt risiko for å utvikle slike vansker. Dinosaurskolen i smågruppe som tiltak i barnehager, SFO og skole kan etableres i enheter som allerede har mottatt opplæring i De utrolige årenes Skole- og barnehageprogram. Tilbudet bør også i denne modellen tilys sammen med DUÅ-foreldregruppe.

 Les også om det forebyggende programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage