Kontakt oss

Telefon:
(+47) 77645872
Telefax:
(+47) 77645860
Postadresse:
De Utrolige Årene, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø

De Utrolige Årene (DUÅ) ---- Litt om programmene

Barn som har et vanskeligere temperament enn andre barn, kan ha en atferd som er krevende for foreldre og personale i skole, SFO (AKS) eller barnehage. Noen barn har vanskeligere for å følge beskjeder, er mer motvillig og trassig enn andre barn i samme alder. Andre av disse barna kan ha en opposisjonell reaksjonsmåte preget av agressivitet, destruktivitet og vold. Denne type atferd fører ofte til konflikter, uro og bråk i klassen, på SFO (AKS) eller i barnehagen. Voksenpersonene rundt disse barna kan oppleve det frustrerende når de ikke klarer å møte barna på gode og hensiktsmessige måter. Kontakten med barna er ofte preget av konfliktskapende og negativt samspill, masing, og straffereaksjoner. Barna opplever verden som uforutsigbar og urettferdig ved at de ofte får skylda for alt som er galt. Noen av barna sliter med angst og depresjon. Når slike atferdsproblemer debuterer i førskolealder eller tidlig skolealder, er barnet i økt risiko for vedvarende alvorlige atferdsvansker og antisosial utvikling. Man antar at ca 2 % av barnebefolkningen i Norge har alvorlige atferdsvansker. Omtrent halparten møter også kriteriet for ADHD. Dette tilsvarer et barn i hver barnehagegruppe eller skoleklasse. Tar man med de med moderate atferdsproblemer blir tallet høyere, opp mot 4-5 %.

Foreldregrupper: Som forelder kan du delta på De Utrolige Årenes (DUÅs) foreldrekurs hvor du møter i gruppe med foreldre til ca. 6-8 barn over ca 12 - 22 uker (avhengig av hvor store utfordringene er). Tema som lek, ros og oppmuntring, coaching, belønning, gode beskjeder, naturlige og logiske konsekvenser og problemløsningsstrategier diskuteres i plenum. Som forelder følges du opp av gruppelederne i forhold til din familes målsetning for deltagelse på kurset. Foreldrekursene finnes i ulike versjoner; ut fra barnets alder og familiens utfordringer. Se de ulike gruppetilbudene nederst på forsiden; DUÅs startside

Dinosaurskole i smågrupper: Barna til foreldrene som deltar på foreldrekurs kan delta på DUÅs Dinosaurskole i smågruppe. Dinosaurskolen er barnegrupper som foregår samtidig med foreldregruppemøtene og samkjøres med foreldreprogrammet, slik at temaene for foreldre og barn er tilpasset hverandre. Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, regulering av sinne og frustrasjon, samt styrke barnas selvbilde og opplevelser av mestring. Brukt i BUP og i annen behandling; betegnes programmet som Dinosaurskole i smågruppe; - brukt som behandling. 

Programmet kan også brukes i skole, SFO eller barnehage etter at enheten har mottatt opplæring innen DUÅs skole- og barnehageprogram. Bruk av programmet i denne settingen fordrer et nært samarbeid mellom foreldre, klassestyrer/ped.leder og øvig personale ved enheten. Også i denne settingen er det en stor fordel hvis foreldrene får tilbud via DUÅs foreldregruppe i tillegg for målrettet jobbing i skole og SFO eller i barnehage. Brukt i denne sammenhengen eller i annen form for forebygging; betegnes programmet som Dinosaurskole i smågruppe; - brukt som forebygging. Mulighet for implementering av programmet gjøres etter vurdering av om Skole- barnehageprogrammet allerede er tilstrekkelig integrert i organisasjonen. Info om søknadsprosessen; se DUÅs startside

Skole- og barnehageprogrammet: Personale i skoler, SFO (AKS) og barnehager kan motta opplæring innen DUÅs Skole- og barnehageprogram. Programmet er tilrettelagt for å styrke personalets kompetanse i klasse-/ gruppeledelse, positiv relasjonsbygging, proaktive tilnærminger, motivasjonssystemer, tiltaksplaner og problemløsningsstrategier. Etablering av Skole- og barnehageprogrammet gjennomføres for eksempel ved at ansatte i kommunes PPT deltar på opplæring i Skole- og barnehageprogrammet, for deretter å tilby kursdager i programmet til kommunes barnehager, SFO (AKS) og skoler.

Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage: Etter opplæring innen Skole- og barnehageprogrammet, har barnehager, SFO og skoler også mulighet for å søke opplæring innen programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage eller programmet Dinosaurskole i smågruppe. Bruk av Dinosaurskole i disse arenaene vil være god forebygging av sosiale og emosjonelle vansker og begynnende atferdsvansker i klassen/ gruppen. Mulighet for implementering av programmet gjøres etter en vurdering av om Skole- barnehageprogrammet allerede er tilstrekkelig integrert i organisasjonen. Info om søknadsprosessen; se DUÅs startside

 

Hvor kan du delta på tilbud via De Utrolige Årene

Er du bekymret for ditt barns atferd eller sosiale utvikling, kan du få hjelp til å vurdere alvorlighetsgraden og hvor du best kan få hjelp. Du kan ta kontakt med helsesøster eller barne- og familietjenesten i din kommune, eller med barnets fastlege.  

Kontakt: Ta kontakt med din nærmeste helsestasjon for å undersøke om de tilbyr noen av De Utrolige Årenes programmer, - eller om de vet om noen i nærområdet gjør det. Eventuelt kan du kontakte DUÅ-kontoret ved RKBU-Nord, Universitetet i Tromsø på telefon 77 64 58 72 / e-post: kontakt@deutroligearene.no for å nevnte opplysninger.

En henvisning til barn- og ungdomspsykiatrien (BUP) initsieres oftest fra foreldrene selv eller via førstelinjetjenesten. Det vil si fastlege, helsesøster/skolehelsetjenesten, barne- og familietjeneste, PPT, barneverntjenesten etc. En henvisning til BUP må alltid gjøres i samarbeid med og sendes av (fast)lege eller barneverntjeneste.