Firefakultetsmodellen må være utgangspunkt for debatten om faglig organisering

I nesten 50 år har UiT vært en fantastisk, spennende, nytenkende og mangfoldig institusjon. Vi er Norges 3. største universitet målt i antall registrerte studenter, vi har virksomhet på 10 steder i en landsdel med store muligheter, og forskere, studenter og administrasjon yter stor og verdifull innsats hver eneste dag og er en drivkraft i nord.

Av Husebekk, Anne
Postet 01.06.2017 12:13

Universitetsstyret har satt i gang en omfattende prosess ved UiT for å undersøke om institusjonen er optimalt organisert for å yte enda bedre, om vi er rigget for å møte en økende konkurranse om studenter, ansatte og forskningsresultat.  Vi har utfordringer når det gjelder faglig og organisatorisk integrasjon og kvalitets- og kompetansekrav i enkelte fagmiljø. Vi leverer svakere resultat enn de andre breddeuniversitetene når det gjelder studenter per fagperson, ekstern finansiering, antall publikasjoner og gjennomstrømming av studenter i alle studieløp. De strategiske endringsprosessene vi er inne i nå, har som mål å styrke oss i denne konkurransen.

Ett av virkemidlene styret har pekt på, er organiseringen av den faglige aktiviteten. Universitet har blitt større både når det gjelder faglig kompleksitet, antall studenter og ansatte og geografisk. Med eller uten fusjoner, det er behov for en helhetlig gjennomgang av organisasjonen. På oppdrag fra universitetsstyret har en arbeidsgruppe i dag levert en rapport med to forslag til framtidig struktur.

Jeg har ikke selv vært en del av dette arbeidet, men jeg har fulgt prosessen tett og vet at oppgaven ikke har vært lett. Det er knyttet både akademisk prestisje, faglig identitet og tilhørighet til dagens fakultet og enheter, og jeg vil takke og berømme arbeidsgruppens medlemmer for arbeidet med rapporten. Et flertall i arbeidsgruppen foreslår en organisasjon med fire fakultet, og et mindretall foreslår en organisasjon med syv fakultet. Nå skal forslagene på høring før universitetsstyret skal beslutte modell 29. juni.

Jeg mener at flertallets firefakultetsmodell må være utgangspunktet for den debatten vi nå skal ha om faglig organisering. Modellen legger opp til jevnbyrdige fakultet som gir en robust og stabil organisering. Dette er et godt grunnlag for sterkere faglig samhandling og økt kvalitet i utdanning og forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Jeg mener denne modellen best oppfyller de målene vi finner i to Meldinger til Stortinget (Strukturmeldingen og Kvalitetsmeldingen), og ruster oss godt for økt kvalitet i kjerneoppgavene og for nasjonal og internasjonal konkurranse.

Perspektivet til et breddeuniversitet som vårt, må være nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det en viktig del av denne prosessen å ivareta regionen vår og å evne å utnytte geografien som et komparativt fortrinn. Jeg minner derfor om at styret også skal beslutte modeller for organisering og ledelse av UiTs campuser. Kombinasjonen av fire fakultet som alle har faglig aktivitet på mange campuser og en campusmodell med tydelig stedlig ledelse og ansvar for regionene, vil gi fremtidens UiT solid lokal forankring for vårt nasjonale og internasjonale oppdrag. Målet er at Harstad, Narvik, Tromsø og Alta skal bli vertsbyer for et sterkere, bedre og mer konkurransedyktig universitet enn i dag.

Jeg er forberedt på at det vil bli debatt om arbeidsgruppens forslag og om det endelige vedtaket. Dette engasjementet er utelukkende et gode, og jeg ser frem til en konstruktiv og viktig debatt og mange høringssvar i tiden frem til styret skal gjøre sitt endelige vedtak 29. juni.