UiT skal tjene vitenskapen og folket

Forskere og studenter kan bli omtalt som sneversynte, introverte og med et sterkt fokus på  egne, isolerte problemstillinger. Det kan nok ofte være en riktig beskrivelse, og er egentlig ikke så rart; det krever full dedikasjon å flytte kunnskapsfronten og i noen tilfeller heller ikke et klart fokus på hvilken nytte forskningsfunnet kan ha. Men som universitet, som fellesskap, som summen av innsatsen til mer enn 20 000 mennesker på ti steder i hele landsdelen, har UiT også et bredere utsyn og fokus på samfunnsnytte.

Av Husebekk, Anne
Postet 13.03.2017 09:26

Hjort-seminar2015-lunsj

Og overalt hvor vi ser, ser vi det samme: en pekefinger. Ikke den advarende pekefingeren, men den som er rettet mot oss og som sier – i en verden der alternative fakta har stort spillerom, i en verden som står ansikt til ansikt med gjennomgripende og grunnleggende endringer i klima, teknologi og selvforståelse, som har behov for å vite, forstå og å finne løsninger, i en fremtidsrettet region med økende verdiskaping og store muligheter – at universitetet må ta ansvar for å finne ny kunnskap og nye løsninger, i erkjennelsen av at kompetanse er nøkkelen til en god fremtid.

Vi inviterer nå for tredje gang til det årlige Peter F. Hjort-seminaret ved UiT Norges arktiske universitet. Seminaret er et felles initiativ fra næringsliv, kommune og fagmiljø ved UiT til å skape en møteplass som skal styrke samarbeidet mellom landsdelens arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT. Her kan næringsrettede problemstillinger drøftes på tvers av sektorer og bransjer, og kunnskapsdeling, nettverksbygging og samarbeid kan legge grunnlaget for verdiskaping og innovasjon i og for landsdelen.

Seminaret er også en påminnelse om at dette utsynet ligger i universitetets arvestoff. UiT har alltid lagt vekt på å være i tett dialog med omgivelsene, og vår første rektor, Peter F. Hjort, var en tydelig talsperson for at det nyopprettede universitetet skulle tjene både vitenskapen og folket. Et slikt samfunnsoppdrag stiller krav til åpenhet og tilgjengelighet, og vilje til å møte andre aktører. Samtidig er også universitetet i seg selv en viktig møteplass. Hos oss skal andre kunne ta del i den kunnskapen som skapes på vitenskapelig ansattes egne premisser. Studenter, kandidater og forskere ved UiT kommer fortsatt til å spille en avgjørende rolle for vekst i nord. Men i den videre utviklingen av landsdelen, kommer våre samarbeidspartnere i arbeidslivet til å bli enda viktigere enn før; de vil, mer enn tidligere, være med på å bestemme hva UiT kommer til å satse på og hvilke ringvirkninger utdanning, forskning, kommunikasjon og innovasjon kan skape. Det er dette samarbeidet og denne samhandling Peter F. Hjort-seminaret handler om.

For at møteplassen skal fungere, må samarbeidet føre til konkrete resultat. Vi har gode eksempler på at det gjør det. I fjor var helseteknologi ett av flere tema. Med utgangspunkt i Peter F. Hjort-seminaret som møteplass, har fagmiljøene innenfor naturvitenskap og teknologi og helsefag, teknologibedrifter og helsesektoren sammen lagt grunnlaget for en sivilingeniørutdanning i helseteknologi. Slik knytter seminaret kontakter mellom arbeids- og næringslivet og fagmiljøene.

Samarbeidet med arbeids- og næringslivet er også en del av vårt arbeid med å øke kvalitet og relevans i utdanningen. En fersk stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning peker på at studentenes kontakt med arbeidslivet har betydning for både studiegjennomføringen og for hvor raskt studentene kommer i relevant jobb etter endt studium. En tett kobling mot aktuelt arbeidsliv er helt nødvendig for å oppnå relevans i studiene. Arbeidslivskontakt i løpet av studiene vil også bidra positivt til studentenes motivasjon og totale læringsutbytte.

Arbeidslivet kan også ha glede av kontakten med UiT fordi studenter og forskere kan bidra til konkrete problemløsninger og gode kandidater kan rekrutteres som fremtidige arbeidstakere.

I årets seminar retter vi blikket mot havet, og vi tar opp tema som digitalisering, fornybar energi, humaniora i endring og naturbasert reiseliv. Vi vil fortsette å være et åpent universitet med solid samhandling med aktører på utsiden. UiT skal bli stilt krav til, skal svare på samfunnsoppdraget, skal være en drivkraft i nord. Oppgaven deler vi med arbeidslivet. Peter F. Hjort-seminaret er en god møteplass, et godt sted å dyrke samhandling og felles mål for videreutvikling av nord.


Først publisert som kronikk i Nordlys 13.3.2017