baerekraftogmeg
Hvordan kan vi stoppe klimaendringene?

Et varmere klima gir dramatiske konsekvenser for Arktis. Samtidig er kunnskap om utviklingen i Arktis sentral for å forstå globale klimaendringer. Ved UiT jobber vi med å oppnå FNs bærekraftsmål, og her presenterer vi noen satsningsområder.

Stoppe klimaendringene


ikon bærekraftsmål 13 stoppe klimaendringene

UiT har og skal utvikle kompetanse om:


  • årsaker til klima- og miljøendringer og effekter av endringene
  • fornybar og fossil energi
  • samfunnsmessige, økonomiske og rettslige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer
  • urfolks utfordringer relatert til klimaendringer

 

UiT og bærekraft


ikon bærekraftsmål 3 god helse og livskvalitet

Helse

Ved UiT jobber vi for å nå FNs bærekraftsmål. Vi forsker på og underviser om folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser. 

ikon bærekraftsmål 7 ren energi

Ren energi

UiT har og skal utvikle kunnskap om

  • teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø, sikkerhet og operasjoner i arktiske strøk
  • teknologiske løsninger som fremmer en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i nord
 


 

ikon bærekraftsmål 14 hav

Hav

Havet er en viktig ressurs, og vi må forvalte den på en fornuftig og bærekraftig måte. UiT har og skal utvikle kunnskap om:

  • problemstillinger tilknyttet samspillet mellom økonomi, kultur, jus og næringsutvikling
  • bruk og forvaltning av havressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

 


 

ikon bærekraftsmål 4 god utdanning

Utdanning

UiT bidrar med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling. I dag har vi 17 000 studenter fordelt på ti studiesteder over hele Nord-Norge.

Vi jobber for at befolkningen inkluderes i samfunnsutviklingen gjennom utdanning, arbeid, innflytelse og tilhørighet.