Personkort bilde
Foto: Per Wollen

Fause, Anett Beatrix Osnes

Førsteamanuensis Det juridiske fakultet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Et hovedtema i min forskning er de rettslige minimumsbetingelser for myndighetsinngrep i konvensjons- og kostitusjonsbeskyttede rettigheter og friheter. Hvilke minstekrav må henholdsvis lovgivningen og myndighetsutøvelsen imøtekomme for at myndighetsinitiert tvangsbruk skal anses å være forenlig med Grunnloven og våre inkorporerte folkerettsforpliktelser? Disse spørsmålene oppstår særlig ofte innenfor rettsdisiplinene strafferett, straffeprosess og politirett, men har de siste årene fått økt aktualitet ved iverksettelse av ulike former for administrativ tvang. Forvaltningen er gitt visse fullmakter til å gjøre bruk av tvang, både som ledd i sin velferdsvirksomhet og i sin oppsynsvirksomhet. Det kan være tale om tvang av en utpreget fysisk karakter, slik som det eksempelvis er gitt en viss anledning til innenfor barnevernretten og i helse- og omsorgssektoren, eller det kan være tale om tvang av en mer formell karakter som gjerne aktualiseres ved ulike kontrolltiltak i forbindelse med f.eks. skatteforvaltning, toll, fiskerioppsyn, konkurransetilsyn og miljøforvaltning. Et særlig sentralt tema innenfor mine forskningsprosjekter er bruk av integritetsinngripende bevismidler, herunder bruk av opplysninger fra etterretning og hemmelig tvangsmiddelbruk. 

 • 2013-dd       Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiT
 • 2017-18       Engasjement som advokat ved Kommuneadvokatens kontor, Tromsø kommune
 • 2007-13       Stipendiat/universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiT
 • 2007            Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Enoksen
 • 2006            Amanuensis, Det juridiske fakultet, UiT

 

Alminnelig strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter, statsrett, folkerett og metode.

Vil du vite mer om min undervisning? Se http://digitalmappe.uit.no/afause/

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Nødrett som rettsgrunnlag for akuttvedtak om samvær i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019; Volum 17 (3). ISSN 1503-2965.s 247 - 262.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-04.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Skattemyndighetenes kontrollvirksomhet – en virksomhet unntatt rettslig styring og kontroll?. Lov og Rett 2017. ISSN 0024-6980.s 281 - 298.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-03.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Kravet til legalitet, nødvendighet og proporsjonalitet når det utøves polisiær eller påtalemessig myndighet som griper inn i vernet etter EMK art. 8 nr. 1. Tidsskrift for strafferett 2014; Volum 14 (1). ISSN 1502-685X.s 45 - 59.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Arild Aaserød: Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019. ISSN 0040-7143.s 189 - 195.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-02-04.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Anke i Ludviksensaken. (data) 2019.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Jusprofessor ønsker å kriminalisere løgner på Tinder som leder til sex. (data) 2018.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Menneskerettigheter i barnevernsaker. Internseminar 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Rettslige rammer for rettsgenetiske undersøkelser - innhenting, registrering og bruk. Toking og mistolking av DNA-resultater i strafferetten 2017-01-23 - 2017.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Muligheter og begrensninger i dagens lovgivning. Voldtekt - hvordan trygge kvinners rettssikkerhet? 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jensen-rettssak kan bli langvarig. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Skjult kamera-stunt med Thomas og Harald gikk galt. Får slakt av jussekspert. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Derfor kunne Andrea-saken gått til Høyesterett. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Feil i voldtektsdom. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Har vi også pedagogiske utfordringer i voldtektssaker?. Dagbladet 2016. ISSN 0805-3766.s 36 - 37.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Ståle Eskeland: Strafferett, 4. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016. ISSN 0040-7143.s 557 - 561.s doi: 10.18261/issn.1504-3096.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bokanmeldelse: Merete Havre: Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest. Tidsskrift for strafferett 2016 (1). ISSN 1502-685X.s 104 - 108.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legality - a fundamental condition for the establishment of an effective oversight body. Intelligence and democratic oversight from the end of the Cold War until today - key trends and developments 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater og forbudet mot privat rettshåndhevelse. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting. Politihøgskolens forskningskonferanse 2015-08-13 - 2015-08-14 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Drapssak for retten uten at den døde er funnet. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Nei, du kan ikke si hva som helst på Facebook. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Det kan ta tid å få iverksatt en eventuell utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jusekspert: – Pirattaxi-grupper på Facebook kan være ulovlig. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legal perspectives on the use of information from secret monitoring. Research Seminar on Democratic Control of 2015-10-12 - 2015-10-12 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omstridt objektivitetsplikt. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Politiet: Må regne med flere kontroller på gaten. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omdømmeekspert: – Folk forventer at han tar sin straff. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Hva er korrupsjon?. Juristforum 2014-06-17 - 2014-06-17 2014.

 • Osnes, Anett Beatrix. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Legalitets- nødvendighets- og proporsjonalitetskravet i EMK art 8 nr. 2". Disputas 2013-03-08 - 2013-03-08 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. NRK erfarer: Reiser tiltale i Vålnes-saken. 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Kongo har sendt obduksjonsrapport på 200 sider. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. -Må endre loven (eller praksis). 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Om bruk av opplysninger fra hemmelig metodebruk. Samling Juristforbundets mentorordning 2013-06-12 - 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting av kommunikasjon som bevis i straffesak - abusos non tollit usum?. 2013 ISBN 978-82-93021-09-4.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater integritetskrenkende bevis og bevisførsel i større grad enn loven gir rom for. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Skranker i EMK art. 8 for bruk av polisiær eller påtalemessig tvang. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater bruk av avlyttingsmateriale som er i strid med loven. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting som bevis i straffesak. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Innlegg på debattmøte om dødsstraff. Cities for life 2012-11-30 - 2012-11-30 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Kommentar om forholdet mellom livstidsstraff og dagens regler om forvaring. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bevistema i sak om uaktsomt drap. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Handteringen av mulig saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Straffansvar for korrupsjon. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Datalagringsdirektivet i norsk rett. 2010.

 • Osnes, Anett Beatrix. Noen alternative refleksjoner over forbrytelse og straff. Bladet Vesterålen 2010. ISSN 1891-6147.

 • Osnes, Anett Beatrix. Vergens stilling i straffeprosessen. Landsmøte i FOFF 2008-09-04 - 2008.

 • Osnes, Anett Beatrix. Gjenåpning av drapssak. 2008.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Arild Aaserød: Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019. ISSN 0040-7143.s 189 - 195.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-02-04.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Anke i Ludviksensaken. (data) 2019.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Jusprofessor ønsker å kriminalisere løgner på Tinder som leder til sex. (data) 2018.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Menneskerettigheter i barnevernsaker. Internseminar 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Rettslige rammer for rettsgenetiske undersøkelser - innhenting, registrering og bruk. Toking og mistolking av DNA-resultater i strafferetten 2017-01-23 - 2017.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Muligheter og begrensninger i dagens lovgivning. Voldtekt - hvordan trygge kvinners rettssikkerhet? 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jensen-rettssak kan bli langvarig. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Skjult kamera-stunt med Thomas og Harald gikk galt. Får slakt av jussekspert. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Derfor kunne Andrea-saken gått til Høyesterett. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Feil i voldtektsdom. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Har vi også pedagogiske utfordringer i voldtektssaker?. Dagbladet 2016. ISSN 0805-3766.s 36 - 37.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Ståle Eskeland: Strafferett, 4. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016. ISSN 0040-7143.s 557 - 561.s doi: 10.18261/issn.1504-3096.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bokanmeldelse: Merete Havre: Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest. Tidsskrift for strafferett 2016 (1). ISSN 1502-685X.s 104 - 108.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legality - a fundamental condition for the establishment of an effective oversight body. Intelligence and democratic oversight from the end of the Cold War until today - key trends and developments 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater og forbudet mot privat rettshåndhevelse. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting. Politihøgskolens forskningskonferanse 2015-08-13 - 2015-08-14 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Drapssak for retten uten at den døde er funnet. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Nei, du kan ikke si hva som helst på Facebook. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Det kan ta tid å få iverksatt en eventuell utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jusekspert: – Pirattaxi-grupper på Facebook kan være ulovlig. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legal perspectives on the use of information from secret monitoring. Research Seminar on Democratic Control of 2015-10-12 - 2015-10-12 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omstridt objektivitetsplikt. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Politiet: Må regne med flere kontroller på gaten. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omdømmeekspert: – Folk forventer at han tar sin straff. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Hva er korrupsjon?. Juristforum 2014-06-17 - 2014-06-17 2014.

 • Osnes, Anett Beatrix. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Legalitets- nødvendighets- og proporsjonalitetskravet i EMK art 8 nr. 2". Disputas 2013-03-08 - 2013-03-08 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. NRK erfarer: Reiser tiltale i Vålnes-saken. 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Kongo har sendt obduksjonsrapport på 200 sider. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. -Må endre loven (eller praksis). 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Om bruk av opplysninger fra hemmelig metodebruk. Samling Juristforbundets mentorordning 2013-06-12 - 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting av kommunikasjon som bevis i straffesak - abusos non tollit usum?. 2013 ISBN 978-82-93021-09-4.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater integritetskrenkende bevis og bevisførsel i større grad enn loven gir rom for. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Skranker i EMK art. 8 for bruk av polisiær eller påtalemessig tvang. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater bruk av avlyttingsmateriale som er i strid med loven. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting som bevis i straffesak. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Innlegg på debattmøte om dødsstraff. Cities for life 2012-11-30 - 2012-11-30 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Kommentar om forholdet mellom livstidsstraff og dagens regler om forvaring. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bevistema i sak om uaktsomt drap. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Handteringen av mulig saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Straffansvar for korrupsjon. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Datalagringsdirektivet i norsk rett. 2010.

 • Osnes, Anett Beatrix. Noen alternative refleksjoner over forbrytelse og straff. Bladet Vesterålen 2010. ISSN 1891-6147.

 • Osnes, Anett Beatrix. Vergens stilling i straffeprosessen. Landsmøte i FOFF 2008-09-04 - 2008.

 • Osnes, Anett Beatrix. Gjenåpning av drapssak. 2008.

 • [Loading...]