Ansatt-IPL-Valestrand
Ansatt-IPL-Valestrand
Institutt for samfunnsvitenskap halldis.valestrand@uit.no 77644308 Tromsø SVHUM D 0132

Valestrand, Halldis


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse


 • Valestrand, haldis. Remasculinization and Mobilities in a Reindustrializing Community in Northern Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018. ISSN 0966-369X.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1486809.
 • Valestrand, haldis. Gruvebyen Bjørnevatn: Industrisamfunn,omstilling og lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 322 - 343.
 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Mobile steder - forflytninger og forankringer: Kirkenes og Skarsvåg. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 231 - 247.
 • Valestrand, haldis. Text and object: The bus shelter that became cultural heritage. International Journal of Heritage Studies (IJHS) 2015; Volum 21 (1). ISSN 1352-7258.s 81 - 98.s doi: 10.1080/13527258.2014.914558.
 • Valestrand, haldis; Malmberg, B.; Lindkvist, Knut Bjørn. Valestrand, H, Malmberg, B. & Lindkvist, K. B. 2013: Rural migrasjon i Norge: Import av teori, metodologiske tilnærminger og kjønnede flyttemønstre. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013. ISSN 0029-1951.s doi: 10.1080/00291951.2013.783622.
 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 173 - 191.
 • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.
 • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.
 • Valestrand, haldis. Kartografier og geografier : noen utfordringer for transnasjonal kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011 (1). ISSN 0809-6341.s 18 - 39.
 • Valestrand, haldis. Kultur, rom og sted: Om kulturforståelser i geografi. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 (13) ISBN 82-7634-375-9. ISSN 1904-5352.s 161 - 191.
 • Valestrand, haldis. 'Mitt hus er min borg'. Hus og hjem som grenser og begrensninger. Kvinnforsks skriftserie 2000; Volum 3. ISSN 1501-6722.s 47 - 63.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi. Kvinneforskning 1999 (1). ISSN 0806-6256.s 89 - 107.
 • Valestrand, haldis. Kyst- tilnærminger, forståelser, utfordringer. Kvinnforsks skriftserie 1999; Volum 1. ISSN 1501-6722.s 228 - 239.
 • Vambheim, Vidar; Valestrand, Haldis. Tilfellet Akkarfjord. En diskusjon om et lite lokalsamfunns selvforståelse og mulige strategier for overlevelse. 1996 (A nr 83). ISSN 0801-1931.s 144 - 159.
 • Valestrand, haldis. Heltinner eller hverdagskvinner? Refleksivitet, autoritet og livshistorier i en utviklingskontekst. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1995 (1). ISSN 0802-7285.s 38 - 52.
 • Valestrand, haldis. Housewifization of Peasant Women in Costa Rica. 1991.
 • Valestrand, Haldis. Nord og nedenfra : bidrag fra "Tromsøforskere" til Women's Worlds 99. 2000; Volum 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 153 - 164.
 • Gerrard, Siri; Seim, elna; Dahle, Rannveig; Valestrand, haldis. "Historisk tilbakeblikk på det første filmprosjektet", s. 144-149 i Jubileumstidsskrift til Kjønnsrolleseminarets 10-årsjubileum. 1985 ISBN 82-90298--01-3.
 • Nilsen, Ragnar; Valestrand, haldis. Omstilling på Mo og i Mosjøen. Feltkursrapport 2016. 2017 ISBN 978-82-8244-179-7.
 • Valestrand, haldis; Malmberg, Bo; Lindkvist, Knut Bjørn. Rural migration in Norway: Import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (2). ISSN 0029-1951.s 115 - 116.s doi: 10.1080/00291951.2013.783622.
 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Valestrand, haldis; Lindkvist, Knut Bjørn; Malmberg, Bo. Gro Marit Grimsrud, 2012. ‘Rural migration in Norway: import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns’. ph.d dissertation. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (3). ISSN 0029-1951.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Valestrand, Haldis. Gendered mobilities. Mobile lifestyles in the High North. The Norwegian Network on Geographies of Mobilities 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.
 • Lomsdalen, Christian; Valestrand, haldis. Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras?. (fulltekst) 2012.
 • Valestrand, haldis. Kart, kjønn og kontroll. Kvinneforskermaraton 2011 (data) 2011-09-24 - 2011.
 • Valestrand, haldis. Interdisciplinary challenges in the studies of mobilities. Workshop 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.
 • Valestrand, haldis. A Complex Tale- or a Failure Foretold? A Story about Negotiating Gendered Agendas and Texts in a Development Project for Women. Interdisciplinary Seminar 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.
 • Valestrand, haldis. Inroads and Crossroads: Gendering localised restructurations- drawing on pasts, presence and daily lives. Global transformations of gender and work 2009-05-19 - 2009-05-20 2009.
 • Valestrand, haldis. Et maskulint kulturminne? Grabben i Bjørnevatn. Kvinneforskermaraton 2009-09-19 - 2009.
 • Valestrand, haldis. En tverrfaglig ravn på forskningstokt i den 'nye' økonomien: Kjønnede aktører i ikke-så-kjønnede strukturer. Kjønnsforskning nå! 2009-10-25 - 2009-10-26 2009.
 • Valestrand, haldis. Peasant Women between Oil Palms and Bananas. Coto Sur, Costa Rica. 2007 ISBN 978-82-91636-65-8.
 • Valestrand, Haldis. Industri, kjønn, Barents og Kid interiør. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Valestrand, Haldis. Barents eller Kid interiør: tilnærminger til studier av Kirkenes. Forskningsdagene, Kvinneforskermaraton 2005-10-01 - 2005.
 • Valestrand, haldis. Kjønnede relasjoner- russisk kvinneinnvandring i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2003 (6). ISSN 0805-083X.s 42 - 45.
 • Valestrand, haldis. Spatial metaphors in feminist discourse. Nora: Journal of Nordic Women´s Studies 2000; Volum 8 (2).
 • Valestrand, Haldis; Flemmen, Anne Britt. Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene. Ottar 1999 (226). ISSN 0030-6703.s 9 - 18.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Kjønn, kontekst og kunnskapsproduksjon. Spartacus 1999 ISBN 82-430-0142-5.s 57 - 82.
 • Valestrand, haldis. 'På vegne av..'Forhandlinger om kvinneperspektiv i et bistandsprosjekt. Kvinneforskermaraton III 1993.s 174 - 189.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er først og fremst knyttet til hvordan ulike kategorier, aktører, institusjoner, kontekster, m.m. samvirker, endres og utfordres, empirisk og teoretisk. Spesielt er jeg opptatt av hvordan ulike forståelser av kjønn svært ofte fører til nye kritiske spørsmål når det gjelder strukturelle endringer og aktørskap og hvordan det i sin tur leder til utvikling av analytiske og metodiske tilnærminger hvor motsetninger, grenser, marginer, kompleksiteter og tvetydigheter må studeres. Jeg forsøker å jobbe med eksplisitte tverrfaglige perspektiver: sted og stedsutvikling, arbeids-og industrialiserte landskap, endringer i arbeid og arbeidsmarkedet ('ny' økonomi), migrasjon, mobiliteter, om-/restruktureringer av sted, skala, rom, globaliseringsproblematikk, bistandsprosjekter, økonomi & kultur, kulturelle skift, institusjonell etnografi, konstruktivisme, materialitet, praksisteori, faghistorie, feministisk teori, kulturteori, sosial teori, kjønnet kunnskapsproduksjon.

  Geografiske områder:

  Nord Norge (Kjønnet omstrukturering, stedsutvikling og arbeidsmarked i Kirkenes)

  Mellom Amerika (Restrukturering jordbruk, hushold, kjønn, bistandsprosjekter)

  Uganda (Hverdagslivsutfordringer for yrkeskvinner i Kampala by)

   

  My primary research interests are how different categories, agencies, institutions, contexts etc,, when they come together, are being changed and challenged, empirically and theoretically. I am particularly interested in how different understandings of gender tend to entail new and critical questions about structural shifts and human agencies and how those, in turn, lead to development of other analytical and methodological approaches by which contradictions, borders, margins, complexities and ambiguities must be analysed and studied. I try to work within an explicit cross-disciplinary approach and my research themes and issues are: place and place constructions; labour- and industrialised landscapes; changes in work and labourmarkets (‘new' economy); migrations; mobilities; restructurations of place, scales and spaces; globalisation; gender development projects and project chains; economy & culture, cultural shifts; institutional ethnography, constructivism, materiality, practice theory, history of science, feminist theory, cultural theory, social theory, gendered knowledge production.

  Geographical areas:

  Northern Norway: (Gendered restructurations, place constructions and labour market in

  Kirkenes)

  Central America: (Restructurations of agriculture, households, gender, development projects).

  Uganda: (Everyday challenges for professional women in the city of Kampala)

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM D 0132

  Klikk for større kart